27 okt

OBJAVLJENA UREDBA O INTERVENTNIM MJERAMA ZA PODRŠKU UGROŽENIM SEKTORIMA PRIVREDE FEDERACIJE BIH U OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID-19 »

Objavljena je Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19.

09 jun

Usvojen nacrt Zakona o elektronskom potpisu »

Nacrt Zakona o elektronskom potpisu Federacije BiH se izradio kako bi se ispunili ciljevi definirani strateškim dokumentima, Reformskom agendum, Programom rada Vlade Federacije BiH i Federa

09 jun

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 96/19) »

Poštovani,
Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 96/19) od 20.12.

08 jun

Preferencijalni tretman domaćeg u BiH produžen do 01. juna 2021. »

Inicijativu za  za produženje Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki uputila je Vijeću ministara BiH Vanjskotrgovinska komora Bosne

10 feb

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI PRED UREDOM ZA RAZMATRANJE ŽALBI BIH »

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je proveo reviziju učinka na temu „Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH“.

11 nov

IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine“ »

Ured za reviziju je proveo reviziju učinka na temu „Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine“.

22 feb

27 nov

IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji“ »

Ured za reviziju je proveo reviziju učinka na temu „Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji“.