20 apr

STRUČNO – KONSULTANTSKO MIŠLJENJE

PITANJE:

Molimo da nam pojasnite hronologiju koraka i vrstu usluga koje se nabavljaju na osnovu Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona («Službeni glasnik BiH» br. 2/23)

ODGOVOR:

Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona («Službeni glasnik BiH» br. 2/23) u daljnjem tekstu: Pravilnik- se uređuje način provedbe postupka javne nabave društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavama.

Član 3. stav (1) Pravilnika propisuje da za nabavu društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavama (u daljnjem tekstu: društvene i posebne usluge), ugovorno tijelo objavljuje obavijest o nabavi i ispravku obavijesti o nabavi na Portalu javnih nabava.

Član 5. Pravilnika, koji regulira početak postupka, stavom (3) i (4) propisuje da se javni poziv za nabavu društvenih i drugih posebnih usluga objavljuje na Portalu javnih nabava, zajedno sa obavijesti o nabavi iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika, te da se postavljanje zahtjeva za pojašnjenje javnog poziva i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definirano u sustavu „e-Nabave“.

Međutim, član 4. Pravilnika propisuje dva modaliteta nabave ovih usluga, kako je propisano stavovima (1) i (2) citiranog člana.

Po prvom modalitetu, ukoliko ugovorno tijelo nabavlja društvene i druge posebne usluge od jednog dobavljača, primjenjuje kriterij za dodjelu ugovora iz članka 64. Zakona, donosi Odluku iz člana 70. Zakona, te u slučaju dodjele ugovora zaključuje ugovor na razdoblje koji ne može biti duže od tri godine.

Po drugom modalitetu, ukoliko pak ugovorno tijelo nabavlja društvene i druge posebne usluge od više dobavljača, razdoblje korištenja usluge ne može biti duže od tri godine računajući od dana objave obavijesti o nabavi. U ovom slučaju nije obvezno zaključenje ugovora, te se račun za pruženu uslugu može smatrati ugovorom.

Prilikom nadogradnje sistema „E-nabave“ prvenstveno se vodilo obzira da isti bude razvijen u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama i novim podzakonskim aktima na temelju istog, s tim da su se kod diskrecijskog odlučivanja o razvoju pojedinih opcija morali uzeti u obzir i principi javnih nabava, između ostalih i pravična i aktivna konkurencija.

U konkretnom slučaju, kod razvoja opcija u sistema „E-nabave“ za nabavu usluga iz Aneksa II logika je bila da u slučaju odabira opcije nabave društvene i druge posebne usluge od jednog dobavljača, gdje postoji obveza zaključivanja ugovora, uvjeti preuzimanja poziva budu rigorozniji, odnosno preuzimanje poziva bude obveza, dok su kod odabira nabave društvene i druge posebne usluge od više dobavljača, gdje ne postoji obveza zaključenje ugovora, te se račun za pruženu uslugu može smatrati ugovorom, uvjeti preuzimanja poziva budu blaži, odnosno preuzimanje poziva nije dato kao obaveza.