09 jun

Poštovani,

Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 96/19) od 20.12.2019 godine, dok je članom 99. istog Pravilnika  stavljen van snage Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 73/19).

S tim u vezi, Agenciji za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo upućen je veliki broj upita od organa  uprave Federacije BiH o razlozima donošenja novog pravilnika, suštinskim razlikama kao i novinama itd, u odnosu na onaj objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 73/19.

Ističemo da se u NOVOM Pravilniku po prvi put na nivou Federacije i nižih nivoa vlasti, kantona, općina, itd., detaljno uređuje pitanje upotrebe faksimila, postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije između ukinutih i novoosnovanih federalnih i kantonalnih organa uprave, općinskih i gradskih službi za upravu, odnosno upravnih organizacija i drugo. 

Više informacija možete dobiti na našoj web stranici ili samim savjetovanjima iz navedene oblasti kao i pisanim upitima. Pisani upiti kao i odgovori mogući su samo za pravna i fizička lica koja imaju zaključen ugovor o pravnom konsaltingu sa Agencijom za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo..

S poštovanjem, 

APKE TEAM