Apke edukacije obuhvataju:

  • Izrada teksta obavještenja,
  • Izrada tehničke specifikacije i teksta TD,
  • Izrada zapisnika sa otvaranja ponuda,
  • Izrada zapisnika o analizi i ocjeni ponuda,
  • Izrada Obavještenja ponuđača o rezultatima postupka,
  • Izrada ugovora,
  • Izrada izjašnjenja po žalbi,
  • Izrada žalbe