07 mar

VRLO BITNO NAPOMENA

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju stupio na snagu 01.03.2018. godine a objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 13/18)

Prve donesene izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH objavljene su u („Službenim novinama Federacije BiH“, broj 90/21.), i istim se mijenjaju članovi 44., 144. i 145. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pored navedenih izmjena 25.2.2022. godine Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je i druge izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, kojim se rješavaju svi do sada uočeni problemi u primjeni propisa. Ove izmjene i dopune su u fazi objave u „Službenim novinama Federacije BiHi njihova objava tj stupanje na snagu očekuje se svaki dan.

Cilj ove dvije izmjene i dopune Zakona je, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe, Zakon uskladi sa drugim propisima i međunarodnim standardima, provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda BiH, te dodatna briga o zaštiti standarda penzionera.

Bitno je istaći da će se penzije ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će praktično značiti i značajnije povećanje penzija, a što je i dogovoreno na sastanku sa predstavnicima penzionera. Također, ublažena je i odredba o vanrednom usklađivanju penzija, na način da se  vanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, a ne prethodne dvije godine kako je to sada propisano, veća od 3 % i ako nema akumuliranog deficita u budžetu Federacije BiH, a što će omogućiti vanredno povećanje penzija u ovoj godini. Vrlo bitno je istaći da je sa izmjenama, jasno definisano da se na policijske službenike zaposlene na državnom nivou, sa prebivalištem u FBiH i koji uplaćuju doprinose FZPIO, primjenjuju odredbe o uslovima penzionisanja i načinu obračuna penzija, koje važe i za policijske službenike zaposlene u FBiH. Utvrđeno je pravo udovica poginulih boraca i šehida, koja nisu imala status osiguranika, da ostvare prava na porodičnu penziju, obzirom da se povredom na radu, u smislu  ovog zakona, smatra i povreda lica koja je zadobijena u pripremama i odbrani BiH (u periodu 18.09.1991-23.12.1995 god.)

Sama primjena zakona izaziva različite dileme i nedoumice u vezi pojedinih odredbi, čija neadekvatna primjena može uzrokovati ozbiljne negativne posljedice kako za osiguranike, tako i za poslodavce, što je osnovni razlog za organizaciju ovog savjetovanja.