• nov
  30

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

  VELIKO SAVJETOVANJE

  MOBING, DISCIPLINSKA PRIJAVA,

  MEDIJACIJA, DISCIPLINSKI POSTUPAK

   

   

  30.11.2023. godine HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

  Uznemiravanje, odnosno mobing na radu je svako ponašanje prema radniku, grupi radnika ili poslodavcu, koje može nanijeti štetu fizičke, psihičke ili seksualne prirode.

  Uznemiravanje na radu koje može nanijeti štetu fizičke prirode predstavlja svaki fizički napad na radnika, nezavisno od toga da li je nastupila povreda, a koji je prouzrokovao strah, bol, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za radnika. Uznemiravanje na radu koje može nanijeti štetu psihičke prirode je svako ponašanje prema radniku kojim se ugrožava dostojanstvo, čast i ugled radnika, lični i profesionalni integritet, a koje može nanijeti štetu fizičkom ili mentalnom zdravlju ili kompromitovati radnika. Uznemiravanje na radu koje može nanijeti štetu seksualne prirode je svako neželjeno verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje polne prirode kojim se ugrožava dostojanstvo radnika, a može uzrokovati zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za radnika.

  U praksi, nesumnjivo će se značajnim pokazati i zakonsko definisanje pojmova podstrekavanje i pomaganje jer se i ove radnje sada smatraju uznemiravanjem na radu. Tako će se licem koje vrši uznemiravanje na radu smatrati lice koje podstiče, izdaje naloge ili navodi druge na vršenje radnji uznemiravanja na radu i u vezi sa radom, čime vrši podrstrekavanje. Dalje, pomaganje u vršenju radnji uznemiravanja na radu obuhvata davanje savjeta ili uputstava kako da se izvrše radnje uznemiravanje na radu, stavljanje na raspolaganje sredstava za izvršenje, kao i stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje radnji uznemiravanja na radu.

  Analogno gore navedenom često iza mobinga slijedi, disciplinska prijava između lica i u konačnici disciplinski postupak. 

  Cijeneći veliki broj upita oko gore navedenog, Agencija APKE Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje o mobingu, disciplinskim postupcima i medijaciji kao mirno rješenje.

  Savjetovanje ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s primjenom navedenih pojava kao i postaupaka, bilo u tijelima javne vlasti ili pak od strane zainteresiranih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava. Cilj savjetovanje je dakle, tumačenje važećih odredbi zakona i ostalih srodnih propisa, a sve kroz interakciju s polaznicima.

   CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodiocima, rukovodećim državnim službenicima, licima za zaštitu na radu, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne osnovna načela koja se ogledaju kroz krajnji cilj propisa (uloga i značaj, principi, suprostavljene norme navedenih propisa, lex specijalis propisi itd).

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz navedenih oblasti uz jasno isticanje granica kršenja normi.

  PREDAVAČI: 

   

  • Mag. prava Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde BIH;
  • Mag. prava Edvin Šarić, nekadašnji član prvostepene i drugostepene disciplinske komisije, medijator i voditelj disciplinskih postupaka.

   

  TEME SAVJETOVANJA:

    -I- ORGANIZACIJA SINDIKATA, DJELOVANJE, STRATEGIJA:

  – Sindikalno djelovanje sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj

    vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine u narednom periodu;

  – Proces pružanja besplatne pravne pomoći članovima Samostalnog sindikata;

  – Uloga i značaj Samostalnog sindikata i sindikalnih organizacija u donošenju (Zakona i podzakoskih

    akata, uz akcenat na kolektivni ugovor i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji), a koji regulišu prava i

    obaveze iz radnih odnosa;

  – Intervencije sindikata u konkretnim slučajevima (faze postupka);

  – Primjeri nepoštivanja kolektivnog ugovora od strane poslodavca, koji je bez učešća sindikata donosio unutrašnje akte-pravilnike o unutrašnjoj organizaciji (SUDSKIH POSTUPAKA I PRESUDA)

  -II- UPRAVNI NADZOR:

  – Uloga i značaj upravne inspekcije u radnom zakonodavstvu;

  – Postupak pokretanja upravnog nadzora;

  – Primjeri uočenih nepravilnosti u radu organa uprave u segmentu radnog zakonodavstva.

   -III- MOBING:

  – Mobing kao specifični oblik ponašanja na radnom mjestu, kojim jedna osoba ili skupina njih sistemski      psihički zlostavljaju i ponižavaju drugu osobu;- Značaj mobinga;- Posljedice mobinga (na radnom mjestu, zdravstvene – BURN OUT);- Kako prepoznati mobing i kako se uopšte dokazuje;- Kako se zaštititi;- Primjeri SUDSKIH POSTUPAKA I PRESUDA. -IV- MEDIJACIJA:– Upoznavanje sa pojmom medijacije;
  – Konflikt i kako ga riješiti;
  – Vještine komunikacije;
  – Šta je medijacija;
  – Postupak medijacije;
  – Medijacijska praksa u BiH;  -V- DISCIPLINSKI POSTUPAK:– Disciplinska odgovornost uposlenika, državnih službenika i namještenika;
  – Povrede službenih dužnosti;
  – Disciplinske mjere;
  – Prvostepena disciplinska komisija – opća pravila disciplinskog postupka;
  – Drugostepena disciplinska komisija – postupak u drugom stepenu – odluke drugostepenih disciplinskih    tijela (komisija i odbora za žalbe);
  – Izvršavanje izrečenih disciplinskih mjera;
  – Disciplinska odgovornost uposlenika, sudska zaštita;

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju.

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.   

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba (PRIJAVA) ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

  1._______________________________________  4.______________________________

  2._______________________________________  5.______________________________

  3._______________________________________  6.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana __ __ 2023. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica