• maj
  26

  Time: 9:30

  Location: SARAJEVO - HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

  PRIMJENA ZAKONA PIO/MIO FEDERACIJE BiH SA SUDSKOM PRAKSOM

  (STUDIJA SLUČAJA: Naknada štete od poslodavca zbog propusta u oblasti zaštite na radu, regresna tužba od PIO/MIO prema poslodavcu)

  PRIMJENA ZAKONA ZAKONA O RADU I UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU SA SUDSKOM PRAKSOM

  (STUDIJA SLUČAJA: Aneks ugovora o radu ili otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu)

  INSPEKCIJSKI POSTUPAK

  26.MAJ.2023. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDZA SARAJEVO

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljen je u („Službenim novinama Federacije BiH“, broj 13/18, 90/21 i 19/22)

  Cilj izmjene i dopune Zakona je, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe, Zakon uskladi sa drugim propisima i međunarodnim standardima, provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda BiH, te dodatna briga o zaštiti standarda penzionera.

  Posebna tema iz oblasti zaštite na radu i zakona PIO/MIO bit će STUDIJA SLUČAJA: Naknada štete od poslodavca zbog propusta u oblasti zaštite na radu, regresna tužba od PIA prema poslodavcu, kao i sudski ishod Aneks ugovora o radu ili otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu.

  Također, na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene Zakona o radu F BIH, Uredbe (Sužbene novine F  BiH br. 13/19 i 9/21) i inspekcijskog postupanja, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, je odlučila da organizuje savjetovanje iz navedenih propisa uz obrađivanje i ostalih aktuelnih propisa koji su upućeni u parlamentarnu proceduru (izmjena i dopune zakona o doprinosima itd).

  VRLO BITNO NAPOMENA

  Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: Rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, javnim preduzećima, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima ukaže na bitne norme i novine u izmjenama i dopunama gore navedenih zakona uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika Zavoda PIO/MIO i inspekcije, pruže odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove.

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka odnosno propusta prilikom odjave i procesa prijave u sistem PIO/MIO, što često bude osnova za osnovane sudske sporove.

  PREDAVAČ: 

  Rijad Hadzivadić, stručnjak za PIO/MIO i uposlenik – Federalnog zavoda PIO/MIO

  Zlatan Kišić, – dipl. iur., kantonalni inspektor rada

  PREDAVAČ: 

  Rijad Hadzivadić

  TEME SAVJETOVANJA PIO/MIO:

  • Primjena izmjene i dopune zakona o PIO/MIO ?
  • ŠTA JE staž osiguranja i penzijski staž;
  • ŠTA JE staž osiguranja sa efektivnim trajanje;
  • ŠTA JE staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;
  • ŠTA JE poseban st;
  • Dokazivanje staža osiguranja;
  • Povećanje penzija od 10% i 5% za određene grupe;
  • Bodovni sistem- obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;
  • Obračun visine penzije za osiguranike sa „benificiranim“ stažom osiguranja;
  • Minimalna granica za odlazak u penziju;
  • Prijevremena penzija;
  • Stimulacija za kasniji odlazak u penziju;
  • Minimalna i zajamčena penzija;
  • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje), prijevremena starosna penzija (uslovi);
  • Invalidska penzija, porodična penzija (uslovi);
  • Uloga i značaj primjene zakona o PIO/MIO na policijske službenike;
  • USVOJENE IZMJENE I DOPUNE koji se odnosi na boračku populaciju;
  • Uslovi za odlazak u penziju;
  • Na koji način poslodavac provjerava da li su uplaćeni svi doprinosi za radnika?
  • Ko je dužan uplatiti doprinose za poseban (ratni) staž?
  • Kada se poseban staž računa u staž osiguranja?
  • Može li poslodavac priznati poseban staž i penzionisati radnika?
  • Koji su uvjeti za penzionisanje po sili zakona?
  • Postupanje poslodavca u slučaju kada nisu uplaćeni doprinosi od ranijeg poslodavca;
  • Da li poslodavac može penzionisati radnika ako za tog radnika nije uplatio sve doprinose?
  • Koje su posljedice neuplaćivanja doprinosa za poslodavca?
  • Da li se radnik odjavljuje kada navrši 40 godina radnog staža bez obzira na staž osiguranja?
  • Penzionisanje državnih službenika i namještenika (specifičnosti);
  • Radni odnos penzionera;
  • Da li osoba koja ima naslijeđenu penziju može zasnovati radni odnos?
  • Prava osiguranika kod kojeg je utvrđena promijenjena radna sposobnost;
  • Da li žalba na rješenje o invalidnosti odlaže izvršenje rješenja?
  • Naknada zbog čekanja na raspoređivanje i naknada zbog manje plaće;
  • Otkaz ugovora o radu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću;
  • Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa;
  • Novčane kazne za poslodavca, osiguranika i odgovorno lice
  • Pitanja i odgovori.

   ODGOVORI I MIŠLJENJA NA POSTAVLJENA PITANJA OD UČESNIKA O KOJIMA ĆE SE RAZGOVARATI NA SAVJETOVANJU

  • Šta se podrazumjeva pod pojmom „radni vijek”?
  • Da li po ugovoru o djelu može raditi lice koje je u penziji, „deficitarno zanimanje” da li se ostvarenje
  • penzije/mirovine zamrzava?
  • Može li radnik raditi i poslije 40 godina staža osiguranja?
  • Itd

  PREDAVAČ: 

  Zlatan Kišić, – dipl. iur., kantonalni inspektor rada

  TEME SAVJETOVANJA ZAKON O RADU I RADNI ODNOSI

  • Ugovor o djelu kao način radnog angažmana, ugovor o privremenim i povremenim poslovima;
  • Ugovor o poslovnoj saradnji u kontekstu zadovoljenja potreba poslodavaca za radnom snagom;
  • Ugovor o radu lica na određeno i neodređeno vrijeme zatečenih prije stupanja na snagu izmjena i dop. Zakona;
  • Bitni elementi Ugovora o radu i njihov značaj u praksi;
  • Probni rad, pripravnici i volonteri, ugovor o djelu u radnim odnosima;
  • Stimulacija i destimulacija plate;
  • Destimulacija zbog nekvalitetnog izvršavanja radnih zadataka (mišljenje FMRSP);
  • Lakše i teže povrede radne obaveze, sankcije u slučaju povrede radne obaveze;

  ZAKON O RADU U SEGMENT ZAŠTITU RADNIKA

  • Osnovna prava i obaveze radnika;
  • Osnovi i vrste diskriminacije;
  • Uznemiravanje i nasilje na radu;
  • Zabrana diskriminacije;
  • Zaštita u slučajevima diskriminacije;
  • Radno vrijeme i skraćivanje radnog vremena na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja;
  • Prekovremeni rad; preraspodjela radnog vremena; Noćni rad;
  • Posebna zaštita radnika koji rade noću;
  • Noćni rad maloljetnih radnika;
  • Sigurnost i zdravlje na radu;
  • Pravo radnika na odbijanje rada ukoliko mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje;
  • Obaveza radnika o obavještavanju poslodavca u slučaju bolesti ili drugoj okolnosti koja ugrožava život ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu;
  • Pravo poslodavca na upućivanje radnika na ljekarski pregled;
  • Zaštita maloljetnika i ljekarski pregled maloljetnika; zaštita žena; privremeni raspored žene za vrijeme trudnoće; porođajno odsustvo;
  • Zabrana nejednakog postupanja;
  • Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;
  • Pravo na uvećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora i praznika;

  PRESTANAK RADNOG ODNOSA;

  • Procedura otkazivanja Ugovora o radu uz propisani otkazni rok (član 96. Zakona o radu);
  • Načini prestanka Ugovora o radu;
  • Razlozi koji opravdavaju otkazivanje Ugovora o radu uz propisani otkazni rok;
  • Sadržaj obrazloženja /osnovanost otkaza/, priznavanje prava na otpremninu, otkazni rok;
  • Odjava radnika sa obaveznog osiguranja nakon proteka otkaznog roka;
  • Obaveza poslodavca da omogući radniku ostvarivanje prava iz radnog odnosa i u situaciji kad od njega ne zahtijeva da radi u otkaznom roku;
  • Otkaz u slučaju lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz Ugovora o radu;
  • Rok za otkaz Ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka, pitanja i odgovori.

   POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i odgovori na postavljena pitanja, mišljenja resornog ministarstva.

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 061/849-330,033/863-446.

   PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________   3.______________________________

  2._______________________________________   4.______________________________

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2023. godine                                                      Pečat i potpis odgovornog lica