11 nov

Ured za reviziju je proveo reviziju učinka na temu „Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine“.
Revizija je provedena s ciljem procjene aktivnosti koje su preduzete na osiguranju pretpostavki za provođenje obaveza iz Agende 2030, kao i aktivnosti koje je potrebno preduzeti u budućnosti u svrhu implementacije Ciljeva održivog razvoja.
Nalazi i zaključci revizije ukazuju da u četverogodišnjem periodu, od 2015. godine kada je Agenda 2030 usvojena do danas, u BiH nisu osigurane osnovne pretpostavke za provođenje obaveza iz Agende. Institucije BiH nisu iskoristile proteklo vrijeme na pravi način i čini se da je potrebno preduzeti ubrzane aktivnosti kako bi BiH, u konačnici, ispunila preuzete međunarodne obaveze. Određene aktivnosti se preduzimaju i one su uglavnom dio aktivnosti u okviru UN-ovog projekta ”Podrška pripremi za provedbu ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora” u kojem učestvuju predstavnici domaćih institucija različitih nivoa vlasti.
Ozbiljniji i efikasniji pristup institucija BiH na izradi pretpostavki za implementaciju Ciljeva održivog razvoja je nužan, i on podrazumijeva uspostavu strateškog i institucionalnog okvira za implementaciju Ciljeva održivog razvoja, kao i uspostavu sistema redovnog izvještavanja i praćenja implementacije.
Izvještaj revizije učinka sadrži preporuke upućene Vijeću ministara BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH, Direkciji za ekonomsko planiranje BiH i Agenciji za statistiku BiH.
Realizacijom preporuka stvorit će se, između ostalog, i bolje pretpostavke za
implementaciju Ciljeva održivog razvoja.