• apr
  28

  Time: 9:30

  Location: PETAK SARAJEVO - HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

  VELIKO SAVJETOVANJE

  IV CIKLUS  PREDOBUKE

  LICA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA U SKLADU SA ODREDBAMA DONESENIH PRAVILNIKA I ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20),

  IMPLEMENTACIJA  ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA, PROCJENA RIZIKA,

  ZAKON O RADU („Službene novine FBIH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22)

  INSPEKCIJSKO POSTUPANJE U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU I ZAKONA O RADU

  METODOLOGIJA IZRADE PRAVILNIKA O ZAŠTITI NA RADU KOJI SU PREDMET INSPECIJSKOG NADZORA

   

  28.4.2023. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

   

  Kako je u toku inspekcijski nadzor u kontroli primjene Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20) i Zakona o radu  („Službene novine FBIH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22) uz istovremeni proces prijave i polaganja stručnih ispita kao i izrada akta procjene rizika, izrada pravilnika o zaštiti na radu, organizacija i vođenje poslova zaštite na radu u mnogim firmama, s tim u vezi na zahtjev naših klijenata organizujemo ovo veliko savjetovanje.

  U skladu sa naprijed navedenim Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, shodno Vašim potrebama odlučila je da organizuje veliko interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje Vaših problema u praksi. Akcenat savjetovanja jesu propusti u radu i najčešća kršenja Zakona o zaštiti na radu i Zakona o radu.

  Svrha i cilj ovog savjetovanja je da koz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasnivaju Zakon o zaštiti na radu i Zakon o radu, dodirne tačke istih u prevenciji rizika i posebnoj zaštiti radnika u konkretnim situacijama.

  Za sve učesnike velikog savjetovanja uz radni materijal pripremili smo gratis dio, besplatno bez dodatne naknade: ček listu pitanja koja inspecija postavlja u inspecijskim nadzorima, model internog akta tj. pravilnika za zaštitu na radu u word i elektronskoj verziji  uz kratki opis implementacije Zakona po svim fazama.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: odjelima za upravljanje ljudskim resursima, pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju kao i osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procesima.

  PREDAVAČI: 

   Ševal Smajić – Federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu, član komisije za polaganje stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu i član komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz obalsti zaštite na radu (predavač za stručno-tehnički dio)

  Zlatan Kišić – dipl. iur., kantonalni inspektor rada (predavač za stručni i pravni dio)

   Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Konsultant privrednih subjekata za oblast zaštite na radu, vanjski član interesornih radnih grupa, vanjski ekspert državnog i entiteskog nivoa za polaganje stručnih ispita i selekciju kandidata (predavač za pravni dio)

  TEME EDUKACIJE:

  ZAKON O RADU U SEGMENT ZAŠTITU RADNIKA

  • Prava i obaveze poslodavaca prilikom inspekcijskog nadzora;
  • Osnovna prava i obaveze radnika;
  • Osnovi i vrste diskriminacije;
  • Uznemiravanje i nasilje na radu;
  • Zabrana diskriminacije;
  • Zaštita u slučajevima diskriminacije;
  • Radno vrijeme i skraćivanje radnog vremena na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja;
  • Prekovremeni rad;
  • Preraspodjela radnog vremena;
  • Noćni rad;
  • Posebna zaštita radnika koji rade noću;
  • Noćni rad maloljetnih radnika;
  • Sigurnost i zdravlje na radu;
  • Pravo radnika na odbijanje rada ukoliko mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje;
  • Obaveza radnika o obavještavanju poslodavca u slučaju bolesti ili drugoj okolnosti koja ugrožava život ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu;
  • Pravo poslodavca na upućivanje radnika na ljekarski pregled;
  • Zaštita maloljetnika i ljekarski pregled maloljetnika;
  • Zaštita žena;
  • Zabrana nejednakog postupanja;
  • Privremeni raspored žene za vrijeme trudnoće;
  • Porođajno odsustvo;
  • Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;
  • Pravo na uvećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora i praznika;

   ZAŠTITU NA RADU – STRUČNI ISPITI – (uvjeti, sadržaj, program, troškovi)

  • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici zaštite na radu
  • Radnik zaštite na radu
  • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu
  • Stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu
  • Uvjeti za polaganje stručnog ispita
  • Prijava za polaganje stručnog ispita
  • Program stručnih ispita
  • Opći dio (analiza i preporuka propisa)
  • Posebni dio (analiza i preporuka propisa)
  • Uspjeh na stručnim ispitima
  • Rješenje o polaganju stručnog ispita
  • Zahtjevi za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita
  • Rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita

  ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA:

  • Upoznavanje sa odredbama Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20) koje uređuju pitanje polaganja stručnog ispita, osnovne oblasti koje će biti predmet za polaganje stručnog ispita i dr.
  • Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21)
  • Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21)

  IMPLEMENTACIJA  ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA:

  1.    Prvi korak – određivanje ili zapošljavanje radnika za zaštitu na radu
  2.    Drugi korak – povjerenik za zaštitu na radu
  3.    Treći korak –izrada akta o procjeni rizika ili nabavka usluge od ovl. Organizacije

  4.    Četvrti korak – izrada internog akta o zaštiti na radu

  5.    Peti korak – implementacija internog akta o zaštiti na radu
  6.    Šesti korak – uspostaviti propisane evidencije
  7.    Sedmi korak – ugovoriti prethodne i periodične ljekarske preglede radnika
  8.    Osmi korak – ugovoriti posebno zdravstveno osiguranje radnika koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom
  9.    Deveti korak – zaštitna oprema i edukacija
  10.  Deseti korak – ugovoriti s ovlaštenom organizacijom preglede i ispitivanja radne sredine i sredstava za rad
  11.  Jedanaesti korak – provođenje mjera zaštite od požara i prve pomoći
  12.  Dvanaesti korak – znakovi upozorenja na opasnost i znakovi općih obavještavanja

  PROCJENA RIZIKA:

  • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
  • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
  • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
  • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
  • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
  • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
  • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
  • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
  • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegov implementaciji?
  • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
  • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
  • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
  • Šta sadrži zaključak u skladu sa Pravilima o procjeni rizika?
  • Kada se vrše Izmjene i dopune akta o procjeni rizika?

   OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA VRŠENJE PROCJENE RIZIKA I OBAVLJANJE DRUGIH STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU:

  • Ko može izvršiti procjenu rizika kod poslodavca – da li poslodavac može sam izvršiti procjenu rizika i izraditi akt o procjeni rizika?
  • Uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika – na koji način se može obezbijediti učešće specijaliste medicine rada?
  • Uloga poslodavca u vršenju procjene rizika – koja je uloga radnika za zaštitu na radu?
  • Registar ovlaštenih organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu;
  • Ko ima nadležnost za izdavanje dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu?
  • Nadzor nad ovlaštenim organizacijama iz oblasti zaštite na radu.
  • Novčane kazne za organizacije koje neovlašteno obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu.

   INSPEKCIJSKI NADZOR:

  • Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;
  • Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
  • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;
  • Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;

  KAZNENE ODREDBE:

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.  

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

   

  1._______________________________________   4.______________________________

  2._______________________________________   5.______________________________

  3._______________________________________   6.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2023. godine                                                      Pečat i potpis odgovornog lica

  PLAN I PROGRAM

  Svrha obuke : PREDOBUKA LICA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA U SKLADU SA ODREDBAMA DONESENIH PRAVILNIKA I ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20),

  IMPLEMENTACIJA  ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA

  PROCJENA RIZIKA

  INSPEKCIJSKI NADZOR

  Učesnici: Odjelima za upr. ljudskim resursima, pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju.
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo
  Datum održavanja: 28.4. 2023. godine

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU