• sep
  30

  Time: 9:30

  Location: SARAJEVO - HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

  KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

  UČENE NEPRAVILNOSTI U INSPEKCIJSKOM NADZORU U PRIMJENI PRAVILNIKA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19);

   

  DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA, DIGITALNO POTPISIVANJE,

  UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM DOKUMENTIMA

  ELEKTRONSKI CERTIFIKATI

   

  SARAJEVO 30. SEPTEMBAR 2022. GODINE HOTEL HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo

   

  I ove godine, očekuju nas brojna iznenađenja odnosno novine u primjeni propisa. U fokusu ovogodišnje savjetovanja bit će digitalna transformacija poslovanja, digitalno potpisivanje, upravljanje elektronskim dokumentima.

  S tim u vezi, učesnici će imati priliku detaljnije se upoznati sa rješenjem za digitalno potpisivanje dokumenata. O uspjesima na polju arhiviranja, sređivanja i digitalizacije papirne dokumentacije govorit će naši partneri gdje ćemo se iz prve ruke upoznati koji su to bili izazovi digitalnog doba sa kojima se susrećemo te kako ih na najbolji način savladati.

  Naime, Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 96/19) od 20.12.2019 godine.

  S tim u vezi, Agenciji za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo upućen je veliki broj upita od organa  uprave Federacije BiH oko primjene Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 96/19) od 20.12.2019 godine.

  Kako se radi o većem broju upita Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo je odlučila da  na osnovu upita i interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene NOVOG Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 96/19) koji je u obaveznoj primjeni od 01.01.2020. godine organizuje savjetovanje na kojem će se govoriti o novinama i razlikama kao i izradi modela akata i novih obrazaca u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama Federaciji BiH.

  Kako se po prvi put na nivou Federacije i nižih nivoa vlasti, kantona, općina, itd., detaljno uređuje pitanje upotrebe faksimila, a velik broj upita se odnosio upravo na pitanja (odluka o izradi faksimila, evidencija o upotrebi faksimila, službena zabilješka o upotrebi faksimila, procedura sa starim i novim faksimilom itd), iz tih razloga pripremili smo instrukcijiu i modele akata kako za sami faksimil tako i za sam Pravilnik u vršenju kancelarijskog poslovanja.

   

  PREDAVAČI

  • Alen Taletović– Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije BiH;
  • Željko Škarica– Glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine;

  TEME:

  • NOVINE U ZAKONU O UPRAVNOM POSTUPKU;
  • ELEKTRONSKO KOMUNICIRANJE KAO POSEBNO VAŽNA CJELINA;
  • ODNOS ODREDABA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU SA DRUGIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ELEKTRONSKI DOKUMENT I ELEKTRONSKI POTPIS;
  • ODGOVORNOSTI ORGANA VLASTI U FBIHU OMOGUĆAVANJU ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE (FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE I GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE FBIH);
  • ODGOVORNOSTI IDEEA BIH U OMOGUĆAVANJU ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE;
  • ELEKTRONSKO PLAĆANJE ADMINISTRATIVNIH TAKSI KAO NOVI KORAK UNAPREĐENJA RADA FEDERALNIH ORGANA VLASTI (OČEKIVANI MODELI);
  • UTICAJ ELEKTRONSKOG DOKUMENTA I ELEKTRONSKOG POTPISA NA STARNDARNI OBLIK KANCELARIJSKOG POSLOVANJA;
  • UČENE NEPRAVILNOSTI U PRIMJENI PRAVILNIKA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19);
  • OSNOVNE NOVINE NOVOG PRAVILNIKA;
  • UPISIVANJE I VRSTE KNJIGA EVIDENCIJA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU PO NOVOM PRAVILNIKU (koje će biti u obaveznoj primjeni od 1.1.2020);
  • KLASIFIKACIJSKE OZNAKE PREDMETA I AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU (prelazna rješenja za elektronsko poslovanje, zavođenje pod jednom klas. oznakom zatim promjena iste u toku godine);
  • ORGANIZACIJA VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE, ODNOSNO AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ODREĐIVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA, ODNOSNO RADNIH MJESTA KOJIMA SE POŠTA DOSTAVLJA U RAD I RASPOREĐIVANJE POŠTE (SIGNIRANJE) PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ZAVOĐENJE I ZDRUŽIVANJE AKATA;
  • DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD;
  • SASTAVNI DIJELOVI SLUŽBENOG AKTA I FAKSIMIL;
  • Pojam faksimila po novom pravilniku, ovlaštenje za upotrebu faksimila, upotreba faksimila, evidentiranje upotrebe faksimila, potvrda rukovodioca organa o pravilnom korištenju faksimila, odgovornost za upotrebu faksimila, odgovornost za stavljanje pečata na službeni akt na koji je stavljen faksimil, pravo na korištenje faksimila, procedura izrade faksimila;
  • VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI I RAZVOĐENJE PREDMETA;
  • ROKOVNIK PREDMETA;
  • OTPREMANJE POŠTE;
  • ŠTA JE ELKTRONSKI POTPIS;
  • ŠTA JE ELEKTRONIČKI POTPIS;
  • Suštinska razlika između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Propisi i pravila upotrebe elktronskog potpisa i elektronske komunikacije u praksi;
  • E-UPRAVA (dobra praksa, primjer zemalja u okruženju i EU)
  • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • REKONSTUKCIJA IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak, relevantnost dokumenata); 

  ARHIVSKO POSLOVANJE

   TEME:

  • DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
  • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavke, tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i sl;
  • Vođenje arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe.

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h  

  KOTIZACIJA SA UKLJUČENIM PDV-om: po učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija po 170,00 KM.

  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju).  Kotizacija također uključuje i besplatno modele u word i elektronskoj verziji: uputstva/instrukcije, pravilnik i akate iz obasti kancelarsijkog poslovanja. SPECIJALNO SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: Knjiga OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA, AUTORA: Emir Mehmedović, Edvin Šarić i Admir Hadrović, po cijeni od 60 KM. 

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SAVJETOVANJU?!

  • Da bi se upoznali u procedure uvođenja E-UPRAVE – (dobra prkasa, primjer zemalja u okruženju i EU;
  • Da bi se upoznali sa novim metodama potpisa ELKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONIČKI POTPIS;
  • Da bi se upoznali o suštinskoj razlici između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Da bi se upoznali o POSTUPANJU SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni faksimila i spriječili greške u korištenju te zloupotrebe istog po odredbma novog Pravilnika;
  • Da bi se upoznali o proceduri REKONSTUKCIJE IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak)
  • Da bi se upoznali o značaju DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
  • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
  • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;
  • DA se lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1.__________________________                             3._____________________________

  2.__________________________                             4._____________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA KNJIGU

   

  OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA,  broj primjeraka _____(upisati broj)

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana________ 2022. godine                                                            Pečat i potpis odgovornog lica