16 feb

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured), učestvovao je u drugom po redu projektu paralelnih revizija učinka koje su, na temu javnih nabavki, pored Ureda, paralelno provele vrhovne revizijske institucije (VRI) Albanije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Ovaj uspješno završeni projekat rezultat je zajedničke podrške koju su institucijama učesnicama u projektu pružili Evropski revizorski sud i Švedski državni ured za reviziju, u svojstvu kopredsjedavajućeg Zajedničke radne grupe za revizijske aktivnosti (JWGAA).

Svaka vrhovna revizijska institucija provela je reviziju učinka i objavila izvještaj o obavljenoj reviziji u kojem je ukazala na sistemske probleme u javnim nabavkama i predložila nadležnim institucijama moguće načine na koje se ovi problemi mogu riješiti. Revizijsko okruženje u kojem djeluje šest VRI koje su učestvovale u provođenju ove revizije karakteriše zajedničko historijsko naslijeđe i slična birokratska kultura, tranzicijski proces, kao i tekuće reforme na putu ka EU integracijama.

Finalni ishod projekta je Zbirni izvještaj koji je objavljen pod pokroviteljstvom Evropskog revizorskog suda i Švedskog državnog ureda za reviziju. Ovaj izvještaj predstavlja skup općih nalaza i zaključaka iz šest provedenih paralelnih revizija. Glavni nalazi iz ove studije ukazuju na  najvažnije nedostatke u dva ključna procesa javnih nabavki, priprema i planiranje, i monitoring i naknadno praćenje. Proces planiranja javnih nabavki svodi se na ispunjavanje forme, bez sistemske procjene potreba i preliminarnog istraživana tržišta. Sistemi monitoringa i naknadnog praćenja ne pružaju osnovu za blagovremeno ispravljanje grešaka o učenje temeljem prethodnih iskustava.

Svrha ovog Zbirnog izvještaja je da dodatno olakša razmjenu znanja i iskustava među VRI-ima koje su učestvovale u projektu, kao i da promovira koncept regionalne saradnje o pitanjima od općeg interesa javnosti. Nadalje, cilj izvještaja je i da čitaoci sagledaju širu sliku i steknu razumijevanje općih problema uočenih u oblasti javnih nabavki u javnom sektoru u cjelokupnoj regiji. Prekogranična saradnja je od presudnog značaja u procesu EU integracija, i zahtijeva transformaciju tradicionalne birokratske javne uprave u savremeniju – inovativniju i otvoreniju prema građanima i javnoj kontroli. Nadamo se da će ovaj projekat doprinijeti ovim pozitivnim promjenama, kako na nivou VRI, tako i na nivou relevantnih aktera u zemljama u kojima djeluju, te da će ovaj izvještaj služiti svrsi promovisanja otvorene komunikacije i saradnje.

Strateško opredjeljenje Ureda za reviziju, kao punopravne članice Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju (INTOSAI) i Evropske organizacije vrhovnih institucija za reviziju (EUROSAI) jeste unaprjeđenje saradnje sa drugim revizijskim institucijama i profesionalnim tijelima i integrisanje vrijednosti i dobrih praksi sa međunarodne arene u aktivnosti koje provodi Ured. Učešće u navedenom projektu upravo je potvrda zacrtanog opredjeljenja koji za cilj ima primjenu znanja iz međunarodnih partnerstava kako bismo dali puni doprinos na putu Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji.