07 apr

Na zahtjev učesnika savjetovanja, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo u daljem teksu: APKE Sarajevo daje slijedeće:

 

STRUČNO – KONSULTANTSKO MIŠLJENJE

 

U postupku razmatranja zahtjeva izvršen je uvid i analiza slijedećih propisa i akata:

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl .novine FBiH“, broj: 13/18 i 90/21).  

STRUČNO – KONSULTANTSKO MIŠLJENJE

PITANJE:

Da li uvjerenja po čl. 169. ZUP-u koja su se izdavala kao dokaz o radnom odnosu na osnovu matične evidencije bez podataka o platama, jer su isti uništeni usled ratnih dejstava, važe kao dokaz ?

ODGOVOR:

Uvjerenje o podacima registrovanim u bazi Matične evidencije aktivnih osiguranika, izdato u skladu sa čl. 169. Zakona o upravnom postupku, ima značaj javne isprave i služi kao dokaz o činjenicama koje se vodi u evidenciji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Važno je istaći, da se smatra da su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje plaćeni zaključno sa 31.03.1992. godine, što znači da je praksa ovog Zavoda da u postupcima priznavanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u penzijski staž osiguranika uračunava i periode osiguranja do 31.03.1992. godine, za koje u bazi Matične evidencije aktivnih osiguranika ovog Zavoda, nisu evidentirani podaci o ličnim dohocima ostvareni u društvenim i privatnim preduzećima

PITANJE:

Do sada se upisivao radni staž u jednokratnom trajanju kao staž osiguranja u minuli staž, je li obaveza i po novom Zakonu o PIO ?

ODGOVOR:

„Minuli rad“, kao dodatak na plaću, nije propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl .novine FBiH“, broj: 13/18 i 90/21).  

Također, nije bio propisan ni „starim“ Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. novine FBiH“, broj: 29/98 do 55/12).

Pojam „Minuli rad“, kao dodatak na plaću, propisan je i utvrđen Općim Kolektivnim ugovorom.