07 apr

Na zahtjev učesnika savjetovanja, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo u daljem teksu: APKE Sarajevo daje slijedeće:

 STRUČNO – KONSULTANTSKO MIŠLJENJE

 U postupku razmatranja zahtjeva izvršen je uvid i analiza slijedećih propisa i akata:

 

  1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14, 59/22),
  2. Podzakonski akti doneseni na temelju Zakona o javnim nabavkama BiH,
  3. Praksa URŽ-a,

 PITANJE:

Ugovorni organ je dostavio Zapisnik sa otvaranja ponuda, na osnovu kojeg je ustanovljeno da na dva lot-a postoji konkurencijska ponuda, pa je samim tim i predviđena e-aukcija (čiji termin održavanja se očekuje). Kada možemo tražiti od Ugovornog organa da nam dostavi termin za uvid u konkurencijsku ponudu prije tog održavanja e-aukcije ili moramo čekati da se održi e-aukcija i donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, pa tek onda uputiti zahtjev za uvid u ponudu?

ODGOVOR: 

Članom 11. stav (5) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14) je propisano:

(5) Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu s članom 45. stav (2) ovog zakona, kao i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) ovog zakona, sa izuzetkom informacija ponuđača označenih kao povjerljive u skladu s ovim članom.

Budući da se u postupcima nabavke u kojima se provodi e-aukcija odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača/odluka o poništenju postupka nabavke donosi nakon održane e-aukcije, ponuđači na osnovu člana 11. stav (5) ZJN stiču pravo uvida u ponude nakon prijema odluke o izboru/odluke o poništenju postupka nabavke; odnosno ponuđači nemaju pravo uvida u ponude prije prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača/odluke o poništenju postupka nabavke, pa samim tim nemaju pravo uvida u ponude ni prije e-aukcije.