15 feb

 

Razlozi za donošenje Pravlinika su može se slobodno reći,

– viši nivo profesionalizacije, kao i kontinuitet u edukaciji službenika za javne nabavke

-nedostatak dobro obučenog kadra u ugovornim organima koji rade na poslovima javnih nabavki utiče na efikasnost cijele organizacije.

-javne nabavke često nisu primarni posao, nego se poslovi vezani za javne nabavke obavljaju povremeno, po potrebi.

Analogno tome  Pravilnik  ima za cilj sticanje znanja, vještina i sposobnosti u cilju efikasnog, ekonomočnog i transparentnog trošenja javnih sredstava. Također jačanje kapaciteta unutar ugovornih organa će kao rezultat imati racionalnije trošenje javnih sredstava, bolju razmjenu vrijednosti za novac, smanjeno trošenje javnih sredstva za različite oblike kazni, naknade troškova i šteta koje su posljedica kršenja odredbi Zakona prilikom provođenja postupaka javnih nabavki.

Agencija za javne nabavke BiH je nadležna za organizaciju i održavanje obuka kroz program obuke propisan Pravilnikom u saradnji sa ovlaštenim predavačima iz oblasti javnih nabavki.

Obuka bi se trebala odvijati i obuhvatati sva stručna, naučna i tehnička sredstva, koja obezbjeđuju pravilnu primjenu Zakona i podzakonskih akata, kao što su:

ü  Objedinjavanje potreba i izrada prijedloga godišnjeg plana javnih nabavki,

ü  Koordiniranje aktivnosti vezanih za planiranje nabavki,

ü  Provođenje analize internih zahtjeva i predlaganje potreba za nabavkom,

ü  Istraživanje tržišta,

ü  Priprema tenderske dokumentacije,

ü  Koordinacija i komunikacija sa Komisijom za nabavke, kao i korespodencija sa ponuđačima,

ü  Priprema pojašnjenja tenderske dokumentacije, te koordinacija sa stručnim licima vezano za predmet nabavke,

ü  Postupanje po žalbi, koje se ogleda u pripremi odgovora po pravnim lijekovima, komunikacija sa Komisijom za nabavke i/ili stručnim licima u pogledu izjašnjavanja na navode žalbe,

ü  Korištenje Informacionog sistema e-Nabavke

ü  Koordinacija aktivnosti vezanih za postupanje po zahtjevu za praćenje postupaka javnih nabavki koje vrši Agencija,

ü  Koordinacija aktivnosti vezanih za praćenje realizacije ugovora.

Agencija blagovremeno objavljuje raspored i mjesto održavanja obuka na web stranici.

Broj polaznika obuka zasniva se na slijedećim kriterijima:

Ugovorni organi koji imaju budžet za nabavke veći od 5.000.000,00 KM mogu da imenuju dva kandidata iz reda zaposlenih za obuku,

Ugovorni organi koji ne ispunjavaju uslove tačke a) mogu imenovati jednog kandidata iz reda zaposlenih za obuku.

Obuka traje 30 nastavnih sati u toku jedne kalendarske godine koji se provodi prema Programu obuke. (max. 30 polaznika)

Agencija organizuje provjeru znanja nakon završene obuke koje se vrši elektronskim putem.

Provjeri znanja može pristupiti lice koje je prisustvovalo na najmanje 75% nastavnih sati od predviđenog vremena za obuku.

Lice je uspješno završilo provjeru znanja ako je ostvarilo najmanje 70% od mogućeg broja bodova.

Za lica koja nisu uspješno završila provjeru znanja Agencija organizuje dodatnu obuku.

Agencija snosi troškove obuke i polaganja provjere znanja.