27 nov

Ured za reviziju je proveo reviziju učinka na temu „Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji“.

Revizija je provedena s ciljem da se ispita da li su Vijeće ministara BiH i institucije Vijeća ministara BiH (VM BiH), u okviru svojih odgovornosti, preduzimale odgovarajuće i blagovremene aktivnosti kako bi uspostavile efikasnu i racionalnu unutrašnju organizaciju.

Nalazi i zaključci do kojih se došlo revizijom pokazali su da na nivou institucija VM BiH nisu preduzete odgovarajuće aktivnosti koje osiguravaju uspostavu efikasne i racionalne unutrašnje organizacije, niti su institucije VM BiH bile efikasne i blagovremene u procesu preispitivanja postojećih pravilnika.
 
Iako je VM BiH u dva navrata, svojim odlukama iz 2003. i 2013. godine, iskazalo namjeru da osigura racionalnu i efikasnu organizaciju, iz postupaka institucija nadležnih za davanje mišljenja i institucija koje sastavljaju prijedloge pravilnika ne može se zaključiti da su postignuti željeni efekti. Revizijom institucija iz uzorka se nismo uvjerili da obrazloženja, koja su sastavni dio pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sadrže elemente koji omogućavaju objektivnu ocjenu primjene svih načela navedenih u Odluci, a koja bi trebala doprinijeti uspostavi racionalne i efikasne organizacije.

Studija je pokazala da institucije VM BiH nisu efikasne ni blagovremene u postupanju prema Odluci o načelima i Odluci o kriterijima iz 2013. godine u pogledu aktivnosti na usklađivanju pravilnika, kao i da su u procesu usklađivanja primijećene nedosljednosti u primjeni odluka te neispunjavanje propisane procedure. Ni nakon više od pet godina od donošenja odluka po kojima su institucije bile u obavezi svoje pravilnike uskladiti sa odredbama ovih odluka u roku od godine dana, još uvijek sve institucije VM BiH to nisu uradile.
Nakon provedene revizije, Ured za reviziju je dao preporuke VM BiH i institucijama VM BiH, čija bi implementacija, prema mišljenju Ureda, trebala rezultirati uređenjem i unaprjeđenjem ove oblasti.

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH –www.revizija.gov.ba.