• dec
  23

  Time: 9:30

  Location: SARAJEVO - HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

  ZAVRŠNO STRUČNO SAVJETOVANJE

  ZA 2022 GODINU

   

  ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE (Službeni glasnik BIH” Br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13)

  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZUP („Sl.novine F BIH“, broj 61/22)

  ELEKTRONSKO (DIGITALNO) KOMUNICIRANJE

  UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM DOKUMENTIMA

  ELEKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONSKI CERTIFIKATI (procedura registracije potpisa i dobijanja certifikata)

  UPRAVNI POSTUPAK U INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA

  UPRAVNI SPOR

   

  23.12. 2022. godine, GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ ILIDŽA-SARAJEVO

   

  Agencija APKE Sarajevo Vas poziva na završno stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BIH” br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98, 48/99 i 61/22).

  Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o upravnom postupku Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:61/22, stvorili su se uslovi da organi i stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranaka mogu međusobno komunicirati i u elektronskoj formi ako stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranke, na to pristanu. Analogno tome, podnesci podneseni u elektronskoj formi s elektronskim potpisom smatrat će se vlastoručnim potpisom u skladu sa posebnim propisima.“ (član 63.)

  U narednom periodu, pred organima uprave predstoji digitalna transformacija poslovanja i novine u primjeni propisa. U fokusu ovogodišnjeg savjetovanja bit će digitalna transformacija poslovanja, elektronsko potpisivanje, elektronski certifikati (procedura registracije potpisa i dobijanja certifikata) kao i upravljanje elektronskim dokumentima.

   SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO:

  Inspektorima u postupanju komunalnih, tržišnih, građevinskih, sanitarnih, saobraćajnih, inspektora rada i drugih, šefovima pravnih odjeljanja, voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, rukovodiocima/rukovodećim službenicima i ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR Menadžerima, šefovima protokala, članovima vijeća zaposlenika i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni, način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) uz davanje jasnih uputa rukovodiocima/rukovodećim službenicima, privrede, voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona. Posebna pažnja će se obartiti na digitalnu transformaciju poslovanja, elektronsko potpisivanje, elektronski certifikati (procedura registracije potpisa i dobijanja certifikata) kao i upravljanje elektronskim dokumentima u skladu sa novim odredbama ZUP-a.

   PREDAVAČI: 

  • Milica Pranjić, dipl.iur  – pravni savjetnik za upravne sporove Suda BiH
  • Alen Taletović – sudija Ustavnog suda Federacije BiH;

   TEME SAVJETOVANJA:

  •  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU („Sl.novine F BIH“, broj 61/22) KOJI JE STVORIO OMOGUĆIO DIGITALNO POSLOVANJE;
  • DIGITALNO KOMUNICIRANJE KAO POSEBNO VAŽNA CJELINA;
  • ODNOS ODREDABA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU SA DRUGIM PROPISIMA
  • KOJIMA SE UREĐUJE ELEKTRONSKI DOKUMENT I ELEKTRONSKI POTPIS;
  • ODGOVORNOSTI ORGANA VLASTI U FBIH U POGLEDU OMOGUĆAVANJU DIGITALNE KOMUNIKACIJE;
  • ULOGA  IDEEA BIH I UIO BIH U OMOGUĆAVANJU DIGITALNE KOMUNIKACIJE;
  • IZDAVANJE KVALIFIKOVANE POTVRDE (CERTIFIKACIJA DIGITALNOG POTPISA);
  • DIGITALNI POTPIS KAO PUNOPRAVNA ZAMJENA ZA KLASIČNI POTPIS I OTISAK PEČATA U SLUŽBENOJ KOMUNIKACIJI PRILIKOM KOMUNIKACIJE U POSLOVNOJ ZAJEDNICI;
  • UTICAJ ELEKTRONSKOG DOKUMENTA I ELEKTRONSKOG POTPISA NA KLASIČNO POSLOVANJE
  • NAJAVA OČEKIVANIH NOVINA U SKOROJ BUDUĆNOSTI- ELEKTRONSKO PLAĆANJE ADMINISTRATIVNIH TAKSI
  • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Rekonstrukcija spisa u skladu sa odredbama ZUP-A (oštećenih ili izgubljenih spisa ili akata);
  • Osnovna načela ZUP-a, (PRIMJERI KRŠENJA, POSTUPAK ISPRAVLJANJA GREŠAKA PO ZUP-u);
  • Dokazivanje, predmet dokazivanja, teret dokazivanja (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
  • Zapisnik, o uviđaju, raspravi itd (sadržaj uloga i značaj kao, osnova valjanog prvostepenog akta)
  • Značaj kancelarijskog poslovanja u upravnom postupku (otvaranje, signiranje, zavođenje akata);
  • Uticaj DMS-a na rad uprave (dokument menadžer sistem), uloga, značaj elektronskog poslovanja u odnosu na odredbe ZUP-a
  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kad se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
  • Samostalnost u rješavanju i odgovornosti osoba ovlaštenih za vođenje postupka i za rješavanje kada je NARUŠENA samostalnost u rješavanju;
  • Uloga i značaj SLUŽBENE ZABILJEŠKE (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu);
  • Odnos općeg i posebnog upravnog postupka;
  • Upravni akt i upravna stvar, odluka o rješavanju upravne stvari;
  • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka);
  • Konačnost i pravosnažnost rješenja;
  • Nadležnost, sukob nadležnosti;
  • Stranka i njezino zastupanje, komuniciranje organa i stranaka, dostavljanje pismena;
  • Rokovi (računanje, vrste, zakonski i službeni rokovi);
  • Povrat u prijašnje stanje;
  • DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
  • Izvršenje rješenja i zaključaka;
  • Godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku – značaj i potreba;
  • Nadzor nad provođenjem zakona, Kaznene odredbe;
  • Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostepeno rješenje, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni postupak, rješenje o izmjeni prvostepenog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju;
  • Zaključak u upravnom postupku;

      INSPEKCIJSKI POSTUPAK:

  • Upravni nadzor;
  • Nadzor nad javnim ustanovama;
  • Opći inspekcijski nadzor u postupanju: (KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH);

   NADLEŽNOST INSPEKCIJA, OVLAŠTENJA INSPEKTORA, SUBJEKT NADZORA:

  • Nadležnost inspekcije;
  • Prava i obaveze inspektora;
  • Prava i obaveze subjekta nadzora;

   UPRAVNI SPOR;

  • Kada se pokreće i ko može pokrenuti upravni spor,
  • Razlozi za pokretanje upravnog spora,
  • Nadležnosti,
  • Postupak,
  • Tužba,
  • Vrste sudskih odluka i njihovo dejstvo,
  • Naknada šteta zasnovane na odluci suda iz upravnog spora (postupak, nadležni sud,

  vještačenje itd), 

  • Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima,
  • Pravni lijekovi,
  • Obaveznost sudske presude.

  PITANJA I ODGOVORI

  POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-A:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata U WORD VERZIJI neophodnih u postupcima upravnog postupanja, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, certifikat o učešću na savjetovanju).

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata iz upravnog postupka U WORD VERZIJI (rješenja, zaključci, zapisnici i tome sl) neophodnih za upravne postupke kao i presude kao primjeri sudske prakse.

   Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici kao i uposlenici iz realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ŠEST učesnika uz izuzetke interesa i potrebe velikih organa uprave ali uz predhodnu najavu i odobrenje ove Agencije.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  Naziv pravnog lica:__________________________________________________________

  Adresa pravnog lica:_________________________________________________________

  Broj faxa:__________________________________________________________________

  JIB pravnog lica:____________________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________   4.______________________________

  2._______________________________________   5.______________________________

  3._______________________________________   6.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________ 2022. godine                                                      Pečat i potpis odgovornog lica