• feb
  29

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA, 15.3. BANJA LUKA HOTEL JELANA

  POZIV NA SAVJETOVANJE

  NOVI ZAKON O SLOBODI PRISTUPU INFORMACIJAMA NA NIVOU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE (Službeni glasnik BiH broj:61/23)

  ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U OBLASTI RADNIH ODNOSA

  AKTI POSLODAVCA U ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA I PROVEDBENI AKTI ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

  VEZA SA ZAKONOM O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA I ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA

  • PRAKSA SUDOVA U BOSNI I  HERCEGOVINI U OBLASTI  PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA SA OSVRTOM NA PRAKSU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU
  • UTVRĐIVANJE IZUZETAKA OD SAOPĆAVANJA I PROVOĐENJE TESTA JAVNOG INTERESA SA STUDIJOM SLUČAJA I PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

  29.2.2024. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

  15.3.2024. GODINE HOTEL „JELENA“ –  BANJA LUKA

  Zaštita ličnih podataka odnosi se na sve poslodavce koji vrše obradu ličnih podataka, kako radnika tako i drugih lica sa kojim pravna lica imaju poslovnu saradnju. Međutim, pravo na pristup informacijama predstavlja vrlo važan institut sa aspekta načela transparentnosti i Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama. Navedeno područje uređeno je zakonima o slobodi pristupa informacijama koji uređuju pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Dakle, obveznici primjene zakona su tijela javne vlasti, koja pravilnom primjenom navedenog zakona omogućuju zainteresiranoj javnosti uvid u svoj način rada i tako im omogućuju dostupnost informacija koje posjeduju, čime se „ulijeva“ povjerenje građana u sistem javne vlasti. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, usvojila je novi Zakon o slobodi pristupu informacijama na nivou Institucija Bosne i Hercegovine. Zakon je objavljen u (Službeni glasnik BiH broj:61/23) i isti je stupio na snagu. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13).

  Savjetovanje ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s primjenom navedenog Zakona, bilo u tijelima javne vlasti ili pak od strane zainteresiranih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Cilj savjetovanje je dakle, tumačenje odredbi zakona o slobodi pristupa informacijama i ostalih srodnih propisa kao što su zakoni o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, a sve kroz interakciju s polaznicima.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne osnovna načela koja se ogledaju kroz krajnji cilj propisa (uloga i značaj, principi, suprostavljene norme navedenih propisa, lex specijalis propisi o uvidu u dokumentaciju itd).

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz navedenih oblasti uz jasno isticanje granica kršenja normi.

  POSEBAN POPUST ZA GUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA, SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS.

  GRATIS DIO: PRESUDE SUDA DRUGOSTEPENA RJEŠENJA, PLUS NOVOGODIŠNJI POKLON ZA SVE UČESNIKE OD STRANE AGENCIJE APKE GROUP SARAJEVO.

  PREDAVAČI: 

  Prof. dr. Ljubinko Mitrović,  nekadašnji ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

  TEME SAVJETOVANJA:

  • POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – NOVINARA
  • POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – VLADINIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA
  • POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – PRAVNIH I FIZIČKIH LICA
  • PRAKSA SUDOVA U BOSNI I  HERCEGOVINI U OBLASTI  PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA SA OSVRTOM NA PRAKSU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU;
  • UTVRĐIVANJE IZUZETAKA OD SAOPĆAVANJA I PROVOĐENJE TESTA JAVNOG INTERESA SA STUDIJOM SLUČAJA I PRAKTIČNIM PRIMJERIMA;
  • MATERIJALNE I PROCESNE ODREDBE ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA SA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA;

  Obveza organa uprave u odnosu na pravo na pristup informacijama

  • Osnovna načela prava na pristup informacijama;
  • Obveze tijela javne vlasti;
  • Objavljivanje dokumenata – savjetovanje s javnošću;
  • Javnost rada;
  • Službenik za informiranje;

  Ograničenja prava na pristup informacijama

  • Obveze i mogućnosti ograničenja prava na pristup informacijama;
  • Test razmjernosti i javnog interesa;
  • Ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija;
  • Rokovi;
  • Rješavanje o zahtjevu;
  • Primjeri iz prakse;

  Nadzor nad provedbom zakona o slobodi pristupa informacijama

  • Žalbeni postupak;
  • lice za informisanje;
  • Inspekcijski nadzor nad provedbom zakona;
  • Naknada troška prava na pristup informacijama;
  • Prekršajne odredbe;
  • Primjeri iz prakse;

  Veza Zakona o pravu na pristup informacijama sa Zakonom o zaštiti ličnih podatka, Zakonom o zaštititajnih podatka i Zakona o javnim nabavkama

  • Osnovna obilježja Zakona o zaštiti ličnih podatka, Zakona o tajnosti podatka, Zakona o zaštiti tajnosti podataka;
  • Dodatna ograničenja pristupu informacijama prema navedenim zakonima (kada odobriti pristup informacijama odnosno uvid u spise a kada ne);
  • Primjeri iz prakse;

  PRAVNA LEGISLATIVA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA U BiH

  • Pregled obaveza institucija i privrednih subjekata u skladu sa GDPR Uredbom;
  • Različiti osnovi za zakonitu obradu podataka;
  • Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke radnika (matična evidencija radnika, personalni dosijei i elektonska personalna evidencija);
  • Obrada i postupanja sa podacima klijenata;
  • Postupak ustupanja podataka drugim subjektima;
  • Prenos podataka u inostranstvo;
  • Obavezne odredbe Pravilnika o zaštiti ličnih podataka;
  • Obavezne odredbe Plana sigurnosti (normativnog akta) o zaštiti ličnih podataka;
  • Praktičan rad: Izrada plana sigurnosti o zaštiti ličnih podataka;
  • Registracija evidencija koje sadrže lične podatke;
  • Evidencija o zaposlenima;
  • Evidencija o plaćama;
  • Evidencija o video nadzoru;
  • Praktičan rad: Primjeri uspostavljanja i vođenja evidencije o zaposlenima (svi kontrolori) i evidencije klijenata (privredna društva);
  • Prekršajne odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka;

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju). Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 061/849-330,033/863-446.

   PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

  1._______________________________________   3.______________________________

  2._______________________________________   4.______________________________

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2024. godine                                                     Pečat i potpis odgovornog lica