• okt
  26

  Time: PRVI DAN 26.10.2023. godine, registracija i ručak dobrodošlice od 11:00 do 12:00, početak u 12:00 h DRUGI DAN 27.10.2023. godine 9:30

  Location: 26 i 27.10.2023. GODINE HOTEL GARDEN CITY HOTEL KONJIC

  DVODNEVNO VELIKO SAVJETOVANJE

  26 i 27.10.2023. GODINE HOTEL GARDEN CITY HOTEL KONJIC

  V CIKLUS  PRIPREME

  LICA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA U SKLADU SA ODREDBAMA DONESENIH PRAVILNIKA I ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20),

  IMPLEMENTACIJA  ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA, PROCJENA RIZIKA,

  ULOGA MEDICINE RADA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

   

  ZAKON O RADU („Službene novine FBIH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22)

  INSPEKCIJSKO POSTUPANJE U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU I ZAKONA O RADU

  METODOLOGIJA IZRADE PRAVILNIKA O ZAŠTITI NA RADU

   

  Kako je u toku “reformski proces i implementacija ”Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20) i Zakona o radu  („Službene novine FBIH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22) te polaganje stručnih ispita, izrada “Akta o procjeni rizika”, izrada “internog akta” (pravilnika o zaštiti na radu”, organizacija poslova zaštite na radu u mnogim pravnim subjektima, s tim u vezi na zahtjev naših klijenata organizujemo ovo savjetovanje.

  U skladu sa naprijed navedenim Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, shodno Vašim potrebama odlučila je da organizuje interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za pomoć pri rješavanju Vaših problema u praksi. Akcenat savjetovanja jesu propusti u radu i najčešća kršenja Zakona o zaštiti na radu i Zakona o radu.

  Svrha i cilj ovog savjetovanja je da koz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasnivaju Zakon o zaštiti na radu i Zakon o radu, dodirne tačke istih uprevenciji rizika i posebnoj zaštiti radnika u konkretnim situacijama.

  Za sve učesnike velikog savjetovanja uz radni materijal pripremili smo gratis dio, besplatno bez dodatne naknade: „urnek“- opći model „internog akta“ tj. pravilnika za zaštitu na radu u word i elektronskoj verziji  uz kratki opis implementacije Zakona po svim fazama.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: odjelima za upravljanje ljudskim resursima, pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljajukao i osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procesima.

   

  PREDAVAČI: 

  Naši predavači su istaknuti stručnjaci iz oblasti zaštite na radu:STRUČNA LICA,ZAŠTITARI, ITD

   

  MODERATOR SAVJETOVANJA:Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Konsultant privrednih subjekata za oblast zaštite na radu, vanjski član interesornih radnih grupa, vanjski ekspert državnog i entiteskog nivoa za polaganje stručnih ispita i selekciju kandidata – (predavač za pravni dio)

  TEME EDUKACIJE:

  ZAKON O RADU U SEGMENT ZAŠTITU RADNIKA

  • Prava i obaveze poslodavaca prilikom inspekcijskog nadzora;
  • Osnovna prava i obaveze radnika;
  • Osnovi i vrste diskriminacije;
  • Uznemiravanje i nasilje na radu;
  • Zabrana diskriminacije;
  • Zaštita u slučajevima diskriminacije;
  • Radno vrijeme i skraćivanje radnog vremena na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja;
  • Prekovremeni rad;
  • Preraspodjela radnog vremena;
  • Noćni rad;
  • Posebna zaštita radnika koji rade noću;
  • Noćni rad maloljetnih radnika;
  • Sigurnost i zdravlje na radu;
  • Pravo radnika na odbijanje rada ukoliko mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje;
  • Obaveza radnika o obavještavanju poslodavca u slučaju bolesti ili drugoj okolnosti koja ugrožava život ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu;
  • Pravo poslodavca na upućivanje radnika na ljekarski pregled;
  • Zaštita maloljetnika i ljekarski pregled maloljetnika;
  • Zaštita žena;
  • Zabrana nejednakog postupanja;
  • Privremeni raspored žene za vrijeme trudnoće;
  • Porođajno odsustvo;
  • Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;
  • Pravo na uvećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora i praznika;

   

  ZAŠTITU NA RADU – STRUČNI ISPITI – (uvjeti, program, sadržaj, troškovi)

  • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici zaštite na radu
  • Radnik zaštite na radu
  • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu
  • Stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu
  • Uvjeti za polaganje stručnog ispita
  • Prijava za polaganje stručnog ispita
  • Program i sadržaj stručnih ispita
  • Opći dio (analiza i preporuka propisa)
  • Posebni dio (analiza i preporuka propisa)
  • Uspjeh na stručnim ispitima
  • Rješenje o polaganju stručnog ispita
  • Zahtjevi za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita
  • Rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita

  ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA:

  • Upoznavanje sa odredbama Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20) koje uređuju pitanje polaganja stručnog ispita, osnovne oblasti koje će biti predmet za polaganje stručnog ispita i dr.
  • Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21)
  • Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21)

  IMPLEMENTACIJA  ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA:

  1.    Prvi korak – određivanje ili zapošljavanje radnika za zaštitu na radu
  2.    Drugi korak – povjerenik za zaštitu na radu
  3.    Treći korak –izrada akta o procjeni rizika ili nabavka usluge od ovl. Organizacije
  4.    Četvrti korak – izrada internog akta o zaštiti na radu
  5.    Peti korak – implementacija internog akta o zaštiti na radu
  6.    Šesti korak – uspostaviti propisane evidencije
  7.    Sedmi korak – ugovoriti prethodne i periodične ljekarske preglede radnika
  8.    Osmi korak – ugovoriti posebno zdravstveno osiguranje radnika koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom
  9.    Deveti korak – zaštitna oprema i edukacija
  10.  Deseti korak – ugovoriti s ovlaštenom organizacijom preglede i ispitivanja radne sredine i sredstava za rad
  11.  Jedanaesti korak – provođenje mjera zaštite od požara i prve pomoći
  12.  Dvanaesti korak – znakovi upozorenja na opasnost i znakovi općih obavještavanja

  ULOGA MEDICINE RADA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

  • Učešće doktora medicine – specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika
  • Način vršenja procjene rizika sa zdravstveno-medicinskog aspekta 
  • Sadržaj akta o procjeni rizika sa zdravstveno-medicinskog aspekta 
  • Obavljanje procjene rizika po matrici 5×5 sa aspekta medicine rada  
  • Zaključci u pogledu utvrđivanja stepena rizika na određenim radnim mjestima
  • Obaveza radnika da obavijesti poslodavca o promjeni u zdravstvenom stanju u toku trajanja radnog odnosa i obavezno postupanje poslodavca
  • Najčešće greške pri procjeni rizika
  • Nadzor nad upotrebom opasnih materija
  • Statistika povreda na radu (za sektor šumarstva, drvne i papirne industrije)
  • Invalidi II kategorije
  • Obaveza poslodavca u slučaju povrede na radu radnika (povreda na radu ili na putu od kuće do posla).

  PROCJENA RIZIKA:

  • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
  • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
  • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
  • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
  • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
  • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
  • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
  • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
  • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegov implementaciji?
  • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
  • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
  • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
  • Šta sadrži zaključak u skladu sa Pravilima o procjeni rizika?
  • Kada se vrše Izmjene i dopune akta o procjeni rizika?

  OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA VRŠENJE PROCJENE RIZIKA I OBAVLJANJE DRUGIH STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU:

  • Ko može izvršiti procjenu rizika kod poslodavca – da li poslodavac može sam izvršiti procjenu rizika i izraditi akt o procjeni rizika?
  • Uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika – na koji način se može obezbijediti učešće specijaliste medicine rada?
  • Uloga poslodavca u vršenju procjene rizika – koja je uloga radnika za zaštitu na radu?
  • Registar ovlaštenih organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu;
  • Ko ima nadležnost za izdavanje dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu?
  • Nadzor nad ovlaštenim organizacijama iz oblasti zaštite na radu.
  • Novčane kazne za organizacije koje neovlašteno obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu.

  INSPEKCIJSKI NADZOR:

  • Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;
  • Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
  • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;
  • Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;

  KAZNENE ODREDBE:

  POČETAK SAVJETOVANJA:

  PRVI DAN 26.10.2023. godine, registracija i ručak dobrodošlice od 11:00 do 12:00, početak u 12:00 h

  DRUGI DAN 27.10.2023. godine 9:30

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  245,00 KM po jednom učesniku;

  220,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata iz oblasti zaštite na radu, model pravilnika zaštite na radu, kafe pauze sa osvježenjem, ručak prvog i drugog dana, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.

  VRLO BITNO:Samo za učesnike savjetovanja obezbijeđen je EXTRA popust za smještaj, gdje naši gosti mogu plaćati smještaj u 1/1 sobama po cijeni od 96,00 KM (usluga je noćenje sa doručkom, uz besplatno korištenje bazena, saune i fitnesa).

  Cijena dvokrevetne sobe iznosi 136,00 KM. Popusti na masaže i usluge wellness centra do 15% popusta, kao i besplatan parking za sve goste hotela.

  Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji „Garden City Hotel  tel.: 036/712 800 ili na e-mail: recepcija@gardencity.ba, sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.

   

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA) 

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

  1._______________________________________   4.______________________________

  2._______________________________________   5.______________________________

  3._______________________________________   6.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2023. godine                                                      Pečat i potpis odgovornog lica