• nov
  30

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

  USMJERENO SAVJETOVANJE IZ INTERNE REVIZIJE ZA

  INTERNE REVIZORE ZA JAVNI SEKTOR,

  OVLAŠTENE INTERNE REVIZORE BANAKA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA,
  OVLAŠTENE INTERNE REVIZORE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTVA,
  OVLAŠTENE  INTERNE REVIZORE PRIVREDE,
  OVLAŠTENE INTERNE REVIZORE ZA INFORMACIONE SISTEME KAO I DRUGA LICA KOJA VRŠE KONTROLU

  ANALIZA, PLANIRANJE, PRAĆENJE, STANDARDIZACIJA, FUK

  30.11.2023. godine HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

   

   

  Prepoznavanje i procjenjivanje na rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prevare ili greške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja, nastalog usljed prevare, veći je od rizika nastalog usljed greške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno izostavljanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;

  Cijeneći veliki broj upita oko gore navedenog, Agencija APKE Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje o internoj reviziji.

  Poznato je da se poslovi interne revizije obavljaju se u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o reviziji), drugim propisima, Strategijom za provedbu javneunutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH, Pravilnikom o internoj reviziji budžetskih korisnika („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/07 i 32/07), Metodologijom te međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije, Kodeksom profesionalne etike za internu reviziju i izdavanjem Povelje inetrne revizije svakom budžetskom korisniku kod kojeg se obavlja interna revizija.

  Savjetovanje ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s primjenom internih kontrola, te da svim subjektima od javnog interesa omogućimo da u svom timu imaju kompetentne stručnjake koji će posjedovati ključne  kompetencije za implementaciju novih zakonskih obaveza. 

  Također, cilj savjetovanje je da se, procedure obavljanja interne revizije kod korisnika javnih sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općina i vanbudžetskih fondova u Federaciji Bosne i Hercegovine provode uz jasnu primjenu važećih odredbi zakona i ostalih srodnih propisa da pomogne bankama, osiguravajućim kućama i drugim finansijskim institucijama da osnaže svoj tim interne revizije unaprjeđenjem dodatnih vještina i znanja kroz interakciju s polaznicima.

  CILJNA SKUPINA:

  INTERNI REVIZORI I TO: INTERNE REVIZORE ZA JAVNI SEKTOR, OVLAŠTENI INTERNI REVIZORI BANAKA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA, OVLAŠTENI INTERNI REVIZORI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTVA, OVLAŠTENI INTERNI REVIZORI PRIVREDE, OVLAŠTENI INTERNI REVIZORI ZA INFORMACIONE SISTEME, LICA KOJA VRŠE KONTROLU,  KAO I SVIMA ONIM KOJE INTERESUJE NAVEDENA TEMATIKA. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne osnovna načela koja se ogledaju kroz krajnji cilj propisa (uloga i značaj, principi, suprostavljene norme navedenih propisa, lex specijalis propisi itd).

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz navedenih oblasti uz jasno isticanje granica kršenja normi.

  PREDAVAČI: 

  •  Dževad Nekić – glavni revizor Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Lejla Šipur, dipl. ekonomista – Glavni interni revizor-Rukovodilac Službe za internu reviziju, zamjenica predsjedavajuće Mreže internih revizora Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Belma Islamović, dipl. pravnik – Šef odsjeka za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u federalnom ministarstvu finansija, član stalne Komisije za provođenje postupka certifikacije internih revizora za javni sektor;
  • Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

  TEME SAVJETOVANJA:

  SISTEM JAVNIH NABAVKI(Edvin Šarić)

   

  • Započinjanje postupka javne nabavke u skladu sa ZJN, uslovi koji se moraju ispuniti
  • Izrada plana ili privremenog plana nabavki član 17. ZJN (novine)
  • Metode ispitavanja tržišta (kada i kako se ispituje, metodologija ispitivanja) član 14.a ZJN
  • Izrada i donošenje pravilnika o javnim nabavkama član 13. stav 3. ZJN
  • Kvanititatovno i kvalitativno praćenje realizacije ugovora (zlupotrebe, preporuke)

   

  SISTEM INTERNIH KONTROLA U FOKUSU EKSTERNE REVIZIJE, SA PRIMJERIMA NAJVAŽNIJIH NALAZA UTVRĐENIH U REVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA (Dzevad Nekić)

  • Pozitvini primjeri nalaza utvrđenih u revizorskim izvještajima.
  • Negativni primjeri nalaza utvrđenih u revizorskim izvještajima.
  • Uloga i značaj internih revizora u postupku eksterne revizije

  PROCES JAVNE NABAVKE I PRATEĆI RIZICI (Belma Islamović)

  • Javne nabavke u kontekstu zahtjeva Standarda interne kontrole
  • Proces javne nabavke
  • Identifikovanje rizika javnih nabavki
  • Najčešći rizici u javnim nabavkama i planirane mjere
  • Rizici interne revizije u odnosu na rizike rukovodstva

  INTERNA REVIZIJA JAVNIH NABAVKI – PRAKTIČAN PRIMEJR (Lejla Šipur)

  • Strateški i godišnji plan interne revizije
  • Plan interne revizije javnih nabavki
  • Provođenje interne revizije javnih nabavki
  • Nalazi interne revizije javnih nabavki (uzrok, posljedica)
  • Preporuke interne revizije javnih nabavki

   POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju.

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih oglednih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

   

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.  

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba (PRIJAVA) ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

    

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

  1._______________________________________  4.______________________________

  2._______________________________________  5.______________________________

  3._______________________________________  6.______________________________

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana __ __ 2023. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica