• apr
  26

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA,

  SAVJETOVANJE

  ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I VRSTE OTKAZA UGOVORA O RADU U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU

  DISCIPLINSKA PRIJAVA, DISCIPLINSKI POSTUPAK U DRŽAVNOJ SLUŽBI JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA

  POSTUPAK MIRNOG RJEŠAVANJA RADNIH SPOROVA

         (INDIVIDUALNIH I KOLEKTIVNIH)

  26.04.2024. godine HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

   

  Agencija APKE GROUP Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje o disciplinskim postupcima i otkazu ugovora o radu, ako mirno rješenje/sporazum nije prihvaćen.

  Savjetovanje ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s primjenom navedenih pojava kao i postupaka, bilo u tijelima državne uprave ili javnih preduzeća i ustanova ili pak od strane zainteresiranih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava. Cilj savjetovanje je dakle, tumačenje važećih odredbi zakona i ostalih srodnih propisa, a sve kroz interakciju s polaznicima.

  U prvom dijelu savjetovanja obradit će se pitanja vezana za postupak otkaz ugovora o radu sa sudskom praksom. Kada i kako dolazi do otkaza ugovora o radu u FBiH i najčešći problemi sa kojima se poslodavci i radnici suočavaju, konfrontiraju i međusobno suprotstavljaju. Razmotrit će se različiti pravni instituti otkaza ugovora o radu, postupak otkaza i pravni lijekovi povezani sa žalbenim postupkom i sudskom zaštitom. Veliki broj sudskih postupaka poslodavci najčešće izgube zbog procesnih radnji prilikom otkazivanja ugovora o radu. Na savjetovanju ćete saznati uslove za otkaz ugovora o radu, te na koji način je najbolje za poslodavca da ispuni zakonske norme prilikom otkazivanja ugovora o radu.

  U drugom dijelu savjetovanja govorit ćemo o pojavi uznemiravanja na radu u svim oblicima. Tako će se licem koje vrši uznemiravanje na radu smatrati lice koje podstiče, izdaje naloge ili navodi druge na vršenje radnji uznemiravanja na radu i u vezi sa radom, čime vrši podrstrekavanje. Dalje, pomaganje u vršenju radnji uznemiravanja na radu obuhvata davanje savjeta ili uputstava kako da se izvrše radnje uznemiravanje na radu, stavljanje na raspolaganje sredstava za izvršenje, kao i stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje radnji uznemiravanja na radu.

  U trećem dijelu savjetovanja govorit ćemo o postupku mirnog rješavanja radnih sporova (individualnih i kolektivnih)

  Analogno gore navedenom često iz gore pobrojanih pojava koje imaju obilježje mobinga slijedi, disciplinska prijava između lica i u konačnici disciplinski postupak, otkazi ali i mirno rješavanje sporova.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodiocima, rukovodećim državnim službenicima, licima koja se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, računovođama, advokatima, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne osnovna načela koja se ogledaju kroz krajnji cilj propisa (uloga i značaj, principi, suprostavljene norme navedenih propisa, lex specijalis propisi itd).

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz navedenih oblasti uz jasno isticanje granica kršenja normi.

  PREDAVAČI:  

  • Hakija Kurtović – advokat, dugogodišnji stručnjak za radne odnose;
  • Maja Imamović, dipl.iur. stručnjak za radne odnose, zastupnik stranaka u disciplinskim postupcima u ime sindikata;
  • Edin Kotlo, dipl.iur., arbitar u mirovnim i arbitražnim vijećima na teritoriji F BiH;

  TEME SAVJETOVANJA:

   Predavač: Hakija Kurtović – advokat, dugogodišnji stručnjak za radne odnose 

  • ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU:

  -Način zasnivanja radnog odnosa u privatnom sektoru

  -Način zasnivanja radnog odnosa u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na organe državne službe i sudske vlasti 

  • STRUKTURA TEME PRESTANKA RADNOG ODNOSA PO SILI ZAKONA:

  – Prestanak radnog odnosa po režimu iz općih propisa

  – Prestanak  radnog odnosa  po režimu posebnih propisa

  U ovkiru ove teme, prikazat će se kroz advokatsku praksu mogućnosti i obaveze prestanka radnog odnosa u privatnom sektoru i javnom sektoru na koje se odnose opći propisi, te prestanak radnog odnosa u organima državne službe, te sudske vlasti. 

  • STRUKTURA TEME MOGUĆEG OTKAZA UGOVORA O RADU:

  – Mogućnosti otkaza ugovora o radu po režimu općih propisa

  – Mogućnost otkaza ugovora o radu po režimu posebnih propisa

  U ovkiru ove teme, prikazat će se kroz advokatsku praksu sve zakonom propisane mogućnosti iz naprijed opisanih propisa.

   

  Predavač: Maja Imamović, dipl.iur. stručnjak za radne odnose, zastupnik stranaka u disciplinskim postupcima u ime sindikata; 

  UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA DISACIPLINSKU ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBIH („SLUŽBENE NPOVINE FBIH“, BR. 17/21, 55/21 I 15/23).

  Šta donose akatuelne izmjene, koje su to novi rokovi za  računanje zastare, rokovi za podnošenje prijave, rokovi za donošenje rješenja o pokretanju disciplinskog postuka, rokovi za vođenje prvostepenog i drugostepenog disciplinskog postupka, forma i sadržaj rješenja, disciplinske mjere i kazne, mirovanje disciplinskog postupka, prvostepena disciplinska komisija, medijator, branitelj u disciplinskom postupku, slučajevi iz prakse, primjeri rješenja, zaključaka.

  Novim izmjenama i dopunama Uredbe o izmejnama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disaciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH  se uređuje:

  • Predmet uredbe
  • Načelo hitnosti
  • Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka
  • Pravo na naknadu troškova medijatora
  • Rješenje o pokretanju disciplinskog postupka
  • Imenovanje članova disciplinske komisije
  • Zakazivanje javne rasprave
  • Dostavljanje zapisnika
  • Prekid, odlaganje i nastavak javne rasprave
  • Obustavljanje postupka
  • Administrativno-tehnički i drugi poslovi
  • Primjena uredbe na namještenike
  • Primjena uredbe na rukovoditelje samostalnih uprava i upravnih organizacija
  • MOBING:

  – Mobing kao specifični oblik ponašanja na radnom mjestu, kojim jedna osoba ili skupina njih sistemski  psihički zlostavljaju i ponižavaju drugu osobu;- Značaj mobinga;- Posljedice mobinga (na radnom mjestu, zdravstvene – BURN OUT);- Kako prepoznati mobing i kako se uopšte dokazuje;- Kako se zaštititi;- Primjeri SUDSKIH POSTUPAKA I PRESUDA. Ø  MEDIJACIJA:– Upoznavanje sa pojmom medijacije;
  – Konflikt i kako ga riješiti;
  – Vještine komunikacije;
  – Šta je medijacija;
  – Postupak medijacije;
  – Medijacijska praksa u BiH. Ø  DISCIPLINSKI POSTUPAK:– Disciplinska odgovornost uposlenika, državnih službenika i namještenika;
  – Povrede službenih dužnosti;
  – Disciplinske mjere;
  – Prvostepena disciplinska komisija – opća pravila disciplinskog postupka;
  – Drugostepena disciplinska komisija – postupak u drugom stepenu – odluke drugostepenih disciplinskihtijela (komisija i odbora za žalbe);
  – Izvršavanje izrečenih disciplinskih mjera;
  – Disciplinska odgovornost uposlenika, sudska zaštita. Ø  DISCIPLINSKI POSTUPAK U JAVNIM PREDUZEĆIMA:

  – Disciplinski postupak i disciplinska odgovornost radnika u Javnim preduzećima;

  – Dostava i uručenje Poziva za javnu raspravu i Odluka;

  – Spajanje više Zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, te spajanje više disciplinskih prijava u jedinstveni disciplinski postupak;

  – Dokazni postupak i izvođenje dokaza:video snimak, nalaz ljekara,

  -Obezbjeđenje i izvođenje materijalnog dokaza – zapisnik policije,

  -Dolazak na rad pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava, opijanje za vrijeme radnog vremena

  -Način dokazivanja i utvrđivanja odgovornosti. 

  Predavač: Edin Kotlo, dipl.iur., arbitar u mirovnim i arbitražnim vijećima na teritoriji FBiH 

  • ZAKON O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA FEDERACIJE BIH („SLUŽBENE NOVINE FBIH“; BR..49/21). 
  • POSTUPAK MIRNOG RJEŠAVANJA RADNIH SPOROVA (INDIVIDUALNIH I KOLEKTIVNIH)
   • način određivanja miritelja i arbitara
   • učešće miritelja u individualnom i kolektivnom radnom sporu 
  • STRANE U POSTUPKU 
  • TROŠKOVI POSTUPKA MIRENJA, ODNOSNO ARBITRAŽE
  • MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA
  • MIRNO RJEŠAVANJE INDIVIDUALNIH RADNIH SPOROVA
  • MIROVNO VIJEĆE
  • POKRETANJE POSTUPKA MIRNOG RJEŠAVANJA RADNIH SPOROVA
  • SPORAZUM O PREDMETU SPORA
  • SUDSKO ODLUČIVANJE
   –    kada se može pokrenuti sudsko odlučivanje
  • MIRITELJI I ARBITRI  

   POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h 

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA”. 

  POSEBAN POPUST ZA GRUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA, SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS. 

  GRATIS MATERIJAL: OGLEDNI MODELI AKATA NEOPHODNI U PROCESU RADA, PLUS POKLON ZA SVE UČESNIKE OD STRANE AGENCIJE APKE GROUP SARAJEVO. 

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju.

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 061/849-330,033/863-446. 

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA) 

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________  3.______________________________

  2._______________________________________  4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2024. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica