• maj
  26

  Time: 9:30

  Location: SARAJEVO - HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

  SAVJETOVANJE IZ

  ARHIVSKOG I KANCELARIJSKOG POSLOVANJA

  UPITI I NEJASNOĆE NASTALE U PRIMJENI

  STAVOVI I MIŠLJENJA MINISTARSTVA PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO POJEDINIM PITANJIMA

   

  SARAJEVO 26. MAJ 2022. GODINE HOTEL HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo

   

  Naime, Odlukom o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14) definisani su pravi okviri kancelarijskog i arhivskog poslovanja, na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

  Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 96/19). 

  S tim u vezi, Agenciji za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo upućen je veliki broj upita od organa  uprave oko primjene navedenih propisa.

  Kako se radi o većem broju upita Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo je odlučila da  na osnovu upita i interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene gore navedenih propisa organizuje savjetovanje na kojem će se govoriti o novinama i razlikama kao i izradi modela akata i novih obrazaca u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama Bosne i Hercegovine.

  Ističemo da se po prvi put na nivou Federacije i nižih nivoa vlasti, kantona, općina, itd., detaljno uređuje pitanje upotrebe faksimila, a velik broj upita se odnosio upravo na pitanja (odluka o izradi faksimila, evidencija o upotrebi faksimila, službena zabilješka o upotrebi faksimila, procedura sa starim i novim faksimilom itd), iz tih razloga pripremili smo instrukcijiu i modele akata kako za sami faksimil tako i za sam Pravilnik u vršenju kancelarijskog poslovanja.

  PREDAVAČI: 

  • Alen Taletović –  Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije BiH;
  • Admir Hadrović – arhivist Arhiva Federacije BiH;

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14);
  • Stavovi i mišljenja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine po pojedinim pitanjima;
  • PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19);
  • OSNOVNE NOVINE NOVOG PRAVILNIKA;
  • UPISIVANJE I VRSTE KNJIGA EVIDENCIJA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU PO NOVOM PRAVILNIKU (koje će biti u obaveznoj primjeni od 1.1.2020);
  • KLASIFIKACIJSKE OZNAKE PREDMETA I AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU (prelazna rješenja za elektronsko poslovanje, zavođenje pod jednom klas. oznakom zatim promjena iste u toku godine);
  • ORGANIZACIJA VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE, ODNOSNO AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ODREĐIVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA, ODNOSNO RADNIH MJESTA KOJIMA SE POŠTA DOSTAVLJA U RAD I RASPOREĐIVANJE POŠTE (SIGNIRANJE) PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ZAVOĐENJE I ZDRUŽIVANJE AKATA;
  • DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD;
  • SASTAVNI DIJELOVI SLUŽBENOG AKTA I FAKSIMIL;
  • Pojam faksimila po novom pravilniku, ovlaštenje za upotrebu faksimila, upotreba faksimila, evidentiranje upotrebe faksimila, potvrda rukovodioca organa o pravilnom
  • Korištenju faksimila, odgovornost za upotrebu faksimila, odgovornost za stavljanje pečata na službeni akt na koji je stavljen faksimil, pravo na korištenje faksimila, procedura izrade faksimila;
  • VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI I RAZVOĐENJE PREDMETA;
  • ROKOVNIK PREDMETA;
  • OTPREMANJE POŠTE;
  • ŠTA JE ELKTRONSKI POTPIS;
  • ŠTA JE ELEKTRONIČKI POTPIS;
  • Suštinska razlika između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Propisi i pravila upotrebe  elktronskog potpisa i elektronske komunikacije u praksi;
  • E-UPRAVA (dobra praksa, primjer zemalja u okruženju i EU)
  • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • REKONSTUKCIJA IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak, relevantnost dokumenata);

  ARHIVSKO POSLOVANJE

   TEME:

  • Zakonska regulativa arhivskog poslovanja;
  • Arhivska terminologija – osnovni pojmovi;
  • Arhivska praksa u BiH i okruženju;
  • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i sl;
  • Vođenje arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe.
  • DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h  

  KOTIZACIJA SA UKLJUČENIM PDV-om:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju).Kotizacija također uključuje i besplatno modele u word i elektronskoj verziji: uputstva/instrukcije, pravilnik i akate iz obasti kancelarsijkog poslovanja.   SPECIJALNO SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: Knjiga OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA, AUTORA: Emir Mehmedović, Edvin Šarić i Admir Hadrović, po cijeni od 60 KM.

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SAVJETOVANJU?!

  • DA bi se upoznali o ulozi, značaju i postupku primjene Odluke i novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19), koji je stupio na snagu, a u obaveznoj primjeni od 01.2020 godine;
  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni faksimila i spriječili greške u korištenju te zloupotrebe istog;
  • Da bi se upoznali sa novim metodama potpisa ELKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONIČKI POTPIS;
  • Da bi se upoznali o suštinskoj razlici između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Da bi se upoznali u procedure uvođenja E-UPRAVE – (dobra prkasa, primjer zemalja u okruženju i EU;
  • Da bi se upoznali o POSTUPANJU SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • Da bi se upoznali o proceduri REKONSTUKCIJE IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak)
  • Da bi se upoznali o značaju DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
  • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
  • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

  1.__________________________                             3._____________________________

  2.__________________________                             4._____________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA KNJIGU

  OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA,  broj primjeraka _____(upisati broj)

                                                                                                                                          

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

         Dana________ 2022. godine                                                      Pečat i potpis odgovornog lica