• mar
  31

  Time: 9:30

  Location: SARAJEVO - HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

   

  PRIMJENA NOVIH IZMJENA I DOPUNA

  ZAKONA PIO/MIO FEDERACIJE BiH

  31.3.2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDZA SARAJEVO

   

  Na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene Zakona o PIO-u, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, poziva Vas na savjetovanje uz akcenat na primjeni izmjena i dopuna Zakona PIO/MIO.

  VRLO BITNO NAPOMENA

  Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju stupio na snagu 01.03.2018. godine a objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 13/18)

  Prve donesene izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH objavljene su u („Službenim novinama Federacije BiH“, broj 90/21.), i istim se mijenjaju članovi 44., 144. i 145. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Pored navedenih izmjena 25.2.2022. godine Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je i druge izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, kojim se rješavaju svi do sada uočeni problemi u primjeni propisa. Ove izmjene i dopune su u fazi objave u „Službenim novinama Federacije BiHi njihova objava tj stupanje na snagu očekuje se svaki dan.

  Cilj ove dvije izmjene i dopune Zakona je, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe, Zakon uskladi sa drugim propisima i međunarodnim standardima, provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda BiH, te dodatna briga o zaštiti standarda penzionera.

  Bitno je istaći da će se penzije ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će praktično značiti i značajnije povećanje penzija, a što je i dogovoreno na sastanku sa predstavnicima penzionera. Također, ublažena je i odredba o vanrednom usklađivanju penzija, na način da se  vanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, a ne prethodne dvije godine kako je to sada propisano, veća od 3 % i ako nema akumuliranog deficita u budžetu Federacije BiH, a što će omogućiti vanredno povećanje penzija u ovoj godini. Vrlo bitno je istaći da je sa izmjenama, jasno definisano da se na policijske službenike zaposlene na državnom nivou, sa prebivalištem u FBiH i koji uplaćuju doprinose FZPIO, primjenjuju odredbe o uslovima penzionisanja i načinu obračuna penzija, koje važe i za policijske službenike zaposlene u FBiH. Utvrđeno je pravo udovica poginulih boraca i šehida, koja nisu imala status osiguranika, da ostvare prava na porodičnu penziju, obzirom da se povredom na radu, u smislu  ovog zakona, smatra i povreda lica koja je zadobijena u pripremama i odbrani BiH (u periodu 18.09.1991-23.12.1995 god.)

  Sama primjena zakona izaziva različite dileme i nedoumice u vezi pojedinih odredbi, čija neadekvatna primjena može uzrokovati ozbiljne negativne posljedice kako za osiguranike, tako i za poslodavce, što je osnovni razlog za organizaciju ovog savjetovanja.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, javnim preduzećima, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima ukaže na bitne norme i novine u izmjenama i dopunama zakona PIO/MIO uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika Zavoda PIO/MIO, pruže odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove.

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka odnosno propusta prilikom odjave i procesa prijave u sistem PIO/MIO uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećeg zakona sa uključenim izmjenama i dopunama.

   

  PREDAVAČ: 

  Nermina Vučković, savjetnica direktora – Federalnog zavoda PIO/MIO

   

  TEME SAVJETOVANJA:

  • Šta nam donose izmjene i dopune zakona o PIO/MIO ?
  • Uslovi za odlazak u penziju;
  • Koji su uvjeti za izuzetnu prijevremenu starosnu penziju po novim odredbama Zakona?
  • Dokazivanje staža osiguranja;
  • Na koji način poslodavac provjerava da li su uplaćeni svi doprinosi za radnika?
  • Staž osiguranja i penzijski staž, staž osiguranja sa efektivnim trajanje, staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, poseban staž, Staž osiguranja ostvaren u periodu 1992.-1995. godine;
  • Ko je dužan uplatiti doprinose za poseban (ratni) staž?
  • Kada se poseban staž računa u staž osiguranja?
  • Može li poslodavac priznati poseban staž i penzionisati radnika?
  • Koji su uvjeti za penzionisanje po sili zakona?
  • Postupanje poslodavca u slučaju kada nisu uplaćeni doprinosi od ranijeg poslodavca;
  • Da li poslodavac može penzionisati radnika ako za tog radnika nije uplatio sve doprinose?
  • Koje su posljedice neuplaćivanja doprinosa za poslodavca?
  • Da li se radnik odjavljuje kada navrši 40 godina radnog staža bez obzira na staž osiguranja?
  • Penzionisanje državnih službenika i namještenika (specifičnosti);
  • Radni odnos penzionera;
  • Da li osoba koja ima naslijeđenu penziju može zasnovati radni odnos?
  • Prava osiguranika kod kojeg je utvrđena promijenjena radna sposobnost;
  • Da li žalba na rješenje o invalidnosti odlaže izvršenje rješenja?
  • Naknada zbog čekanja na raspoređivanje i naknada zbog manje plaće;
  • Otkaz ugovora o radu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću;
  • Bodovni sistem- obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;
  • Obračun visine penzije za osiguranike sa „benificiranim“ stažom osiguranja;
  • Minimalna granica za odlazak u penziju;
  • Prijevremena penzija(uslovi), Invalidska penzija, Porodična penzija;
  • Stimulacija za kasniji odlazak u penziju;
  • Minimalna i zajamčena penzija;
  • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje);
  • Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa;
  • Uloga i značaj primjene zakona o PIO/MIO na policijske službenike;
  • PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA koji se odnosi na boračku populaciju;
  • Naknada štete pričinjene nosiocu osiguranja – značajno pooštravanje odgovornosti
  • Novine kod plaćanja ocjene invalidnosti i revizija II kategorije invalidnosti
  • Stimulacija ostanka u radnom odnosu po zakonu PIO/MIO i „produženje“ radnog odnosa
  • Posljedice rada u nepunom radnom vremenu i obračun staža osiguranja
  • Koju pravnu pomoć FZ PIO pruža i koje potvrde izdaje o penzijskom stažu
  • Preračun isplaćenih naknada u staž osiguranja (proširenje obuhvata)
  • Prestanak radnog odnosa radi ispunjenja uslova za penziju (radna knjižica „ne postoji, na osnovu koje „evidencije“ utvrditi ispunjenje uslova?)
  • Prava iz PIO u slučaju neplaćenih doprinosa i mogućnost otkaza ugovora o radu u slučaju neplaćenih doprinosa za PIO
  • Presumpcija da su doprinosi za PIO plaćeni do aprila 1992. godine
  • Izračun visine boda/penzije u slučaju kada nema podataka o visini ostvarenih plaća
  • Status „stečenih“ prava ostvarenih po ranijem Zakonu PIO
  • Obavezna prijava na osiguranje lica osiguranih u određenim okolnostima (akcije spašavanja, praktična nastava, volonterski rad i dr.)
  • Novčane kazne za poslodavca, osiguranika i odgovorno lice. 

  POSTAVLJENA PITANJA OD UČESNIKA O KOJIMA ĆE SE RAZGOVARATI NA SAVJETOVANJU

  • Da li uvjerenja po č 169 ZUP-u koja su se izdavala kao dokaz o radnom odnosu na osnovu matične
  • evidencije bez podataka o platama, jer su isti uništeni usled ratnih dejstava, važe kao dokaz?
  • Do sada se upisivao radni staž u jednokratnom trajanju kao staž osiguranja u minuli staž, je li obaveza i po novom Zakonu o PIO?
  • Da li po ugovoru o djelu može raditi lice koje je u penziji, „deficitarno zanimanje” da li se ostvarenje
  • penzije/mirovine zamrzava?
  • Šta se podrazumjeva pod pojmom „radni vijek”?
  • Može li radnik raditi i poslije 40 godina staža osiguranja?
  • Uticaj posebnog staža (pripadnost ARBiH) na visinu penzije. Da li isti umanjuje visinu penzije ili ne?
  • Kao dokaz o radnom stažu umjesto radničke knjižice kojim dokumentom se može priznati ukupan radni staž?
  • Koje se sve potvrde mogu tražiti i dobiti od Federalnog zavoda MIO/PIO u cilju regulisanja prava iz PIO/MIO?
  • Primjena povoljnijeg prava za policijske službenike na osnovu zakona o radu i policijskim službenicima i zakona PIO/MIO;

   POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  180,00 KM po jednom učesniku;

  165,00 KMpo osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri odgovora na postavljana pitanja.

   

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________   3.______________________________

  2._______________________________________   4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2022. godine                                                      Pečat i potpis odgovornog lica