• feb
  29

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

  SAVJETOVANJE

  NAPLATA SPORNIH POTRAŽIVANJA

  IZ RADNIH ODNOSA KAO I POTRAŽIVANJA U SLUČAJU NAKNADE ŠTETE (NESREĆA NA POSLU) ZBOG PROPUSTA POSLODAVCA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

  29.2.2024. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju APKE GROUP Sarajevo pruža širok spektar usluga na zahtjev organa uprave BIH kao domaćih i stranih privrednih društava, udruženja i svih drugih pravnih lica.

  Opće poznato je da je u toku “reformski proces i implementacija ”Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20) i Zakona o radu  („Službene novine FBIH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22).

  U skladu sa naprijed navedenim, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, shodno potrebama svojih klijenata odlučila je da organizuje interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za pomoć pri rješavanju problema u praksi. Akcenat savjetovanja jesu jasna procjena rizika, evidentiranje propusta u radu i najčešća kršenja Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu.

  Svrha i cilj ovog savjetovanja je da zbog velikog broja sudskih sporova iz radnih odnosa i utvrđivanja odgovornosti u lancu kod jednog poslodavca u 90% slučajeva imamo osnovane tužbene zahtjeve iz oblasti Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu.

  Analogno tome naši predavači koji upravo vode sporove naplate potraživanja, nastojat će afirmativno ukazati, dodirne tačke istih u prevenciji rizika i posebnoj zaštiti radnika u konkretnim situacijama kako bi se izbjegli sporovi i odgovornost lica u piramidi odgovrnosti kod jednog poslodavca.

  Imajući u vidu često samovolju kao i izbjegavanje odgovornosti posebno u segmentu organa uprave, javnih preduzeća kao i preduzeća iz realnog sektora, APKE GROUP Sarajevo pruža svojim klijentima usluge u vezi pomoći u cilju poštivanja propisa te kako ispravno postupati da ne dođe to sudskog spora.

  Posebnu pažnju posvećujemo najodgovornijim licima, te u slučaju kršenja gore navedenih zakona ako dođe do spora POSLODAVAC – RADNIK kako i na koji način vršiti naplatu potraživanja sudskim putem tako i vansudskim putem.

  SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO: odgovornim licima poslodavaca, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, odjelima za upravljanje ljudskim resursima, pravnicima, direktorima, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljajukao i osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procesima.

  POSEBAN POPUST ZA GUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA, SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS.

  GRATIS DIO: PRESUDE SUDA, DRUGOSTEPENA RJEŠENJA, PLUS NOVOGODIŠNJI POKLON ZA SVE UČESNIKE OD STRANE AGENCIJE APKE GROUP SARAJEVO.

  Za sve učesnike velikog savjetovanja uz radni materijal pripremili smo gratis dio, besplatno bez dodatne naknade: „urnek“- opći model „internog akta“ tj. pravilnika za zaštitu na radu u word i elektronskoj verziji  uz kratki opis implementacije Zakona po svim fazama.

  PREDAVAČI: 

  Naši predavači su istaknuti stručnjaci predmetne oblasti: ADVOKATI, STRUČNA LICA, INSPEKTORI ITD

  • Adnan Čaušević, Advokat preko 16 godina radnog iskustva na naplati potraživanja
  • Dzenita Kočan, Kantonalni inspektor rada za oblast zaštite na radu
  • Gos iznenađenja 

  TEME EDUKACIJE:

  • Analizi isplativosti iniciranja sudskih postupaka naplate potraživanja i izvršnih postupaka,
  • Provjere stanja dužnika,
  • Izboru sredstva i predmeta izvršenja,
  • Efikasnosti i ekonomičnosti u samom sudskom postupku,
  • Upoznavanje sa drugim mogućnostima u svim ostalim aspektima kako bi sporno potraživanje bilo u cjelini naplaćeno,
  • Postupak naknade štete od poslodavca zbog propusta u oblasti zaštite na radu,
  • Nesreća na poslu – prava osiguranika,
  • Prava Zavoda PIO prema poslodavcu zbog nesreće – regresna tužba,
  • Prava radnika u radnim sporovima radi osporavanja zakonitosti otkaza, vraćanja na rad, naplate svih vrsta potraživanja iz radnog odnosa i ostvarivanja drugih prava koja proističu iz radnog odnosa i zaštite na radu,
  • Prava poslodavca, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i zaštite na radu,
  • Zaštita interesa poslodavaca kroz donošenje internih akata (pravilnici o radu, inreni at iz oblasti zaštite na radu, sistematizacija radnih mjesta itd.)  iz oblasti radnog prava i zaštite na radu,
  • Prava radnika i poslodavaca pred sudovima u radnim sporovima,
  • Prava radnika u slučaju mobinga, profesionalnog oboljenja itd,
  • Prava radnika u postupcima naknade štete u slučaju lakše i teže povrede na radu,
  • Prava radnika/porodice u slučaju teške povrede na radu sa smrtnim ishodom,
  • Odgovrnost poslodavca (finansijska i krivična) prema radniku/porodici u slučaju teške povrede na radu sa smrtnim ishodom.

  ZAKON O RADU U SEGMENTU ZAŠTITE RADNIKA

  • Prava i obaveze poslodavaca prilikom inspekcijskog nadzora;
  • Osnovna prava i obaveze radnika;
  • Osnovi i vrste diskriminacije;
  • Uznemiravanje i nasilje na radu;
  • Zabrana diskriminacije;
  • Zaštita u slučajevima diskriminacije;
  • Radno vrijeme i skraćivanje radnog vremena na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja;
  • Prekovremeni rad;
  • Preraspodjela radnog vremena;
  • Noćni rad;
  • Posebna zaštita radnika koji rade noću;
  • Noćni rad maloljetnih radnika;
  • Sigurnost i zdravlje na radu;
  • Pravo radnika na odbijanje rada ukoliko mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje;
  • Obaveza radnika o obavještavanju poslodavca u slučaju bolesti ili drugoj okolnosti koja ugrožava život ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu;
  • Pravo poslodavca na upućivanje radnika na ljekarski pregled;
  • Zaštita maloljetnika i ljekarski pregled maloljetnika;
  • Zaštita žena;
  • Zabrana nejednakog postupanja;
  • Privremeni raspored žene za vrijeme trudnoće;
  • Porođajno odsustvo;
  • Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;
  • Pravo na uvećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora i praznika;

  ZAŠTITA NA RADU – PROCJENA RIZIKA:

  • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
  • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
  • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
  • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
  • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
  • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
  • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
  • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
  • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegov implementaciji?
  • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
  • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
  • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
  • Šta sadrži zaključak u skladu sa Pravilima o procjeni rizika?
  • Kada se vrše Izmjene i dopune akta o procjeni rizika?

  INSPEKCIJSKI NADZOR:

  • Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;
  • Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
  • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;
  • Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;

  KAZNENE ODREDBE:

  POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h
  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata iz oblasti zaštite na radu, model pravilnika zaštite na radu, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici kao i uposlenici iz realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka savjetovanja – molimo Vas da nas o tome ranije obavijestite.

   Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba.Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330. 

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

  1._______________________________________  4.______________________________

  2._______________________________________  5.______________________________

  3._______________________________________  6.______________________________

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2024. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica