• okt
  13

  Time: 9:30

  Location: PETAK 13.10.2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA, 19.10.2022. GODINE HOTEL JELENA BANJA LUKA, 20.10.2023. GODINE HOTEL „EMPORIUM“ -  BIHAĆ

  JAVNE NABAVKE

  PRAKSA URŽ-a I SUDA BiH KOJA JE OBILJEŽILA TEKUĆU GODINU (primjeri rješenja i presuda)

  PREKRŠAJNE I KRIVIČNE PRIJAVE U PROCESIMA JAVNIH NABAVKI

  (kroz praktične primjere)

  UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI IZ IZVJEŠTAJA
  UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH
  JAVNE NABAVKE U VRIJEME POSEBNIH OKOLNOSTI

   

  13.10.2023. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

  19.10.2023. GODINE HOTEL „JELENA“ –  BANJA LUKA

  20.10.2023. GODINE HOTEL „EMPORIUM“ –  BIHAĆ

   

  IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN USLOVI KOJI SE MORAJU ISPUNITI

  DIREKTNI SPORAZUM

  KONKURENTSKI ZAHTJEV

  NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN

  METODE ISPITAVANJA TRŽIŠTA (KADA I KAKO SE ISPITUJE, METODOLOGIJA ISPITIVANJA) ČLAN 14.a ZJN

  IZRADA I DONOŠENJE PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA ČLAN 13. STAV 3. ZJN

  POSLOVI KOMISIJE ZA NABAVKE I ULOGA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

  IZRADA PLANA ILI PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ČLAN 17. ZJN

  IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 72. stav 5. ZJN

  UGOVORI PO IZUZEĆU ČLAN 10a DO ČLANA 10f ZJN

  AKTUELNA MIŠLJENJA AJN KOJA SE ODNOSE NA PRIMJENU IZMJENA I DUPUNA ZJN (POJEDINAČNO PO TEMAMA)

  AKTIVNA LEGITIMACIJA I UPUTE ZA POSTUPANJE SA ŽALBAMA ŽALITELJA KOJI CILJANO ANGAŽUJU ADVOKATE

   

  Za ispravnu primjenu odredbi Zakona o javnim nabavkama i danas ostaju određene nejasnoće kao što su, pitanja uslova za izuzeća od zjn, planiranje i primjena direktnog sporazuma kao i konkurentskog zahtjeva, nabavka usluga iz aneksa II zjn, imenovanje službenika za javne nabavke, obaveza prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove, institut plana nabavki, definicija privremenog plan nabavke kao i situacije u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki i dr.

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, Vas ovim putem poziva na savjetovanje o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

  Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

  PREDAVAČI: 

  Nataša Golić –Član URŽ-a, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;

  Dževad Nekić – glavni revizor Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine;

  Dražen Vidaković, dipl.iur. advokat – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

  Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

  TEME:

  • UGOVORI PO IZUZEĆU ČLAN 10a DO ČLANA 10f ZJN
  • Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke;
  • Predmet javne nabavke;
  • Procjena vrijednost javne nabavke;
  • Podaci o izvoru – načinu finansiranja
  • Opšta pravila o izuzeću
  • Odluka o pokretanju postupka i izuzeću od primjene ZJN
  • Primjena načela/principa javnih nabavki u nabavkama koje su izuzete od primjene ZJN
  • Primjena ostalih propisa
  • Internalizirani ugovori
  • Horizontalni ugovori (dodjela ugovora drugom ugovornom organu)
  • Vertikalni ugovori (dodjela ugovora javnom preduzeću)
  • DIREKTNI SPORAZUM
  • Da li se i za provođenje direktnog sporazuma mora provoditi prethodna provjera tržišta?
  • Redoslijed aktivnosti za provođenje direktnog sporazuma
  • Vrijednosni pragovi i cijepanje javne nabavke u direktnom sporazumu
  • Planiranje nabavke putem direktnog sporazuma
  • Primjena Portala javnih nabavki u provođenju direktnog sporazuma
  • Zaključenje direktnog sporazuma
  • Interna pravila u provođenju direktnog sporazuma
  • KONKURENTSKI ZAHTJEV
  • Redoslijed aktivnosti u provođenju konkurentskog zahtjeva
  • Priprema TD (pojednostavljena TD u konkurentskom zahtjevu, šta to podrazumijeva)
  • Rokovi za provođenje konkurentskog zahtjeva nakon početa primjene ZIDZJN?
  • Skraćeni žalbeni rokovi
  • NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN
  • Identifikacija usluga iz Aneksa II Zakona
  • Razlika između neprioritetnih i društvenih i drugih posebnih usluga
  • Postupak javne nabavke usluga iz Aneksa II ZJN
  • Postupak pravne zaštite
  • Praktična radionica: Nabavka hotelskih usluga i usluga stručnog usavršavanja
  • METODE ISPITAVANJA TRŽIŠTA (KADA I KAKO SE ISPITUJE, METODOLOGIJA ISPITIVANJA) ČLAN 14.a ZJN
  • Šta je predmet provjere
  • Način provjere
  • Pregled
  • Rezultati ankete
  • Sačinjavanje službene zabilješke
  • Vrste dokaza i služenih zabilješki koje su prihvatljive kao dokaz istraživanja tržišta
  • Izrada modela metodologije na savjetovanju
  • IZRADA PLANA ILI PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ČLAN 17. ZJN
  • Osnovni elementi plana
  • predmet javne nabavke
  • brojčana oznaka i naziv predmeta nabavke iz Jedinstvenog riječnika javnih nabavki JRJN (CPV kod)
  • procijenjena vrijednost
  • da li se predmet dijeli na lotove
  • vrsta postupka ugovaranja
  • da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum
  • period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma,
  • okvirni datum pokretanja i zaključenja postupka
  • izvor finansiranja
  • podatak za koju godinu se plan donosi
  • dodatne napomene
  • IZRADA I DONOŠENJE PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA ČLAN 13. STAV 3. ZJN
  • Osnovni elementi
  • Šta se istim treba urediti
  • Organizacija postupanja
  • Pitanja koja bi tebalo normirati u internom aktu
  • Način usvajanja
  • Primjer normativnih rješenja određenih pitanja
  • Odgovornosti rukovodica zadužene službe/sektora za pripremu poziva i tenderske dokumentacije
  • Izvršioci
  • Službenik/ci za javne nabavke
  • Komisija za javne nabavke
  • Ovlaštene osobe za potpisivnje ugovora i pratećih dokumenata
  • Ovlaštene osobe za praćenje realizacije ugovora
  • Odgovorno lice ispred Ugovornog organa za nadzor nad primjenom pravilnika
  • Odgovorno lice za arhivske poslove
  • Rokovi unutar pravilnika
  • Rok donošenja
  • IZMJENA UGOVORA I IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 75. stav 2. ZJN
  • Obaveznost ugovornih organa za definisanje revizione klauzule u TD
  • Modeli revizionih klauzula prema praksi država članica EU
  • Reviziona klauzula u slučaju zakonske izmjene cijena i akciza
  • Revizione klauzule za ostale promjene koje se cijene uz korištenje indeksacije cijena
  • Praksa Evropskog suda pravde o izmjeni cijena tokom izvršenja ugovora
  • SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE
  • Poslovi službenika za javne nabavke šta mogu uključivati
  •  UPOZNAVANJE SA MIŠLJENJIMA AJN (POJEDINAČNO PO TEMAMA) VEZANO ZA PRIMJENU SVIH NOVINA ZIDZJN
  •  PREKRŠAJNE I KRIVIČNE PRIJAVE U PROCESIMA JAVNIH NABAVKI
  • (kroz praktične primjere)
  •  BITNE IZMJENE U PROVOĐENJU DIREKTNOG SPORAZUMA I KONKURENTSKOG ZAHTJEVA,
  •  PRESUDE SUDA BIH PRAKSA URŽ-a I SUDA BiH KOJA JE OBILJEŽILA TEKUĆU GODINU (primjeri rješenja i presuda)
  •  AKTIVNA LEGITIMACIJA I UPUTE ZA POSTUPANJE SA ŽALBAMA ŽALITELJA KOJI CILJANO ANGAŽUJU ADVOKATE
  •  JAVNE NABAVKE U VRIJEME POSEBNIH OKOLNOSTI
  • Prekšajna i krivična odgovornost u postupcima javnih nabavke (rukovodioca – ostalih učesnika javnih nabavki ispred UO);
  • Krivične i prekrašajne odgovornosti u segmentu izuzeća i pregovaračkih postupaka po ZJN;
  • Razlika između krivične i prekšajne odgovornosti (kada jedna drugu isključuje);
  • Rad komisija za nabavke u vanrednim okolnostima;
  • Provođenje nabavki hitne prirode (više sile itd);
  • Kako da Ugovorni organi riješe dileme o postupanju u nabavkama u vanrednim okolnostima (analiza kroz aktuelne nabavke…)
  • UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI IZ IZVJEŠTAJA
   UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH

   VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

   POČETAK SVIH SAVJETOVANJA: u 9:30 h

   KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  POSEBAN POPUST: ZA GUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA KAO I ČLANOVE KOMISIJE SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS.

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, certifikat o učešću na savjetovanju, konsultacije u oblasti javnih nabavki u trajanju od mjesec dana nakon savjetovanja, u elektronskoj formi word verziji model internog pravilnika i model motodologije za istraživanje tržišta, drugostepena rješenja URŽ na aktuelne osnovane žalbe i dr..

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  1. Priručnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 50 KM.

   Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici kao i uposlenici iz realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka savjetovanja – molimo Vas da nas o tome ranije obavijestite.

   Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  (ZAOKRUŽITI GRAD)

  Sarajevo, Banja Luka, Bihać  

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4._______________________________________

  2._______________________________________ 5._______________________________________

  3._______________________________________ 6._______________________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA

  Priručnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu sa CD-om

  Broj primjeraka koji želite naručiti: ______________ (upisati broj)

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________2023. godine                                                         Pečat i potpis odgovornog lica