• okt
  07

  Time: 9:30

  Location: SARAJEVO - HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

  II CIKLUS  PREDOBUKE

  LICA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA U SKLADU SA ODREDBAMA DONESENIH PRAVILNIKA I ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20),

  IMPLEMENTACIJA  ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA

  PROCJENA RIZIKA, INSPEKCIJSKI NADZOR

   

  7.10.2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

   

  Sama implemantacija pomenutog Zakona i donesenih Pravilnika ogleda se kroz njegovo kvalitetno provođenje u preventivnom djelovanju poslodavaca u vidu sprječavanja nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti, kao i drugih bolesti koje su nastale u uskoj vezi s radom.  U skladu sa naprijed navedenim dostavljamo vam poziv za gore navedeno savjetovanje.

  Obzirom da svakodnevno od naših klijenata pristižu upiti povodom gore navedene problematike, roka i uslova za polaganje stučnih ispita i tome sl. Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, shodno Vašim potrebama odlučila je da organizuje veliko interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje Vaših problema u praksi.

  Svrha i cilj ovog savjetovanja je da koz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasniva predloženi zakon, (prevencija – princip procjene rizika) kao i efekti i dileme koji se vide u praktičnoj primjeni.

   CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: Pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju.

  PREDAVAČI: 

   Mr. Ernis Imamović – pomoćnik ministra u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike,  predsjednik komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu zamjenik predsjednika komisije za polaganje stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu (predavač za stručni i pravni dio)

  Ševal Smajić – Federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu, član komisije za polaganje stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu i član komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (predavač za stručno-tehnički dio)

  TEME EDUKACIJE:

  STRUČNI ISPITI – (uvjeti, sadržaj, program, troškovi)

  • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici zaštite na radu
  • Radnik zaštite na radu
  • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu
  • Stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu
  • Uvjeti za polaganje stručnog ispita
  • Prijava za polaganje stručnog ispita
  • Program stručnih ispita
  • Opći dio (analiza i preporuka propisa)
  • Posebni dio (analiza i preporuka propisa)
  • Uspjeh na stručnim ispitima
  • Rješenje o polaganju stručnog ispita
  • Zahtjevi za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita
  • Rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita

  ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA:

  • Upoznavanje sa odredbama Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20) koje uređuju pitanje polaganja stručnog ispita, osnovne oblasti koje će biti predmet za polaganje stručnog ispita i dr.
  • Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21)
  • Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21)

   IMPLEMENTACIJA  ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA:

  1.    Prvi korak – određivanje ili zapošljavanje radnika za zaštitu na radu
  2.    Drugi korak – povjerenik za zaštitu na radu
  3.    Treći korak –izrada akta o procjeni rizika ili nabavka usluge od ovl. Organizacije
  4.    Četvrti korak – izrada internog akta o zaštiti na radu
  5.    Peti korak – implementacija internog akta o zaštiti na radu
  6.    Šesti korak – uspostaviti propisane evidencije
  7.    Sedmi korak – ugovoriti prethodne i periodične ljekarske preglede radnika
  8.    Osmi korak – ugovoriti posebno zdravstveno osiguranje radnika koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom
  9.    Deveti korak – zaštitna oprema i edukacija
  10.  Deseti korak – ugovoriti s ovlaštenom organizacijom preglede i ispitivanja radne sredine i sredstava za rad
  11.  Jedanaesti korak – provođenje mjera zaštite od požara i prve pomoći
  12.  Dvanaesti korak – znakovi upozorenja na opasnost i znakovi općih obavještavanja

  PROCJENA RIZIKA:

  • Predmet i sadržaj novog podzakonskog akta kojim je uređen način vršenja procjene rizika.
  • Da li su poslodavci dužni da izvrše procjenu rizika za svako radno mjesto?
  • Postupak procjene rizika kod poslodavca.
  • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
  • Pregled sadržaja akta o procjeni rizika po segmentima: podaci o datumu podnošenja zahtjeva poslodavca za provođenje postupka procjene rizika upućenog ovlaštenoj organizaciji, te o datumu izrade akta o procjeni rizika, opći podaci o poslodavcu, opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite, analiza organizacije rada kod poslodavca.
  • U kojim je slučajevima poslodavac dužan izvršiti izmjene i dopune akta o procjeni rizika?

  OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA VRŠENJE PROCJENE RIZIKA I OBAVLJANJE DRUGIH STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU:

  • Ko može izvršiti procjenu rizika kod poslodavca – da li poslodavac može sam izvršiti procjenu rizika i izraditi akt o procjeni rizika?
  • Uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika – na koji način se može obezbijediti učešće specijaliste medicine rada?
  • Uloga poslodavca u vršenju procjene rizika – koja je uloga radnika za zaštitu na radu?
  • Registar ovlaštenih organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu;
  • Ko ima nadležnost za izdavanje dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu?
  • Nadzor nad ovlaštenim organizacijama iz oblasti zaštite na radu.
  • Novčane kazne za organizacije koje neovlašteno obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu.

   INSPEKCIJSKI NADZOR:

  • Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;
  • Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
  • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;
  • Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;

  KAZNENE ODREDBE:

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  185,00 KM po jednom učesniku;

  175,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  140,00 KM po osobi za pretplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  GRATIS DIOSamo za učesnike savjetovanja besplatno bez dodatne naknade u radni materijal je uključen, kratki opis implementacije Zakona po svim fazama, model internog akta tj. Pravilnika za zaštitu na radu u word i elektronskoj verziji.Za učesnike SAVJETOVANJA obezbijeđen je popust za smještaj. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „Hollywood“ – Ilidža tel. 033/773-100 ili na e-mail: info@hotel-hollywood.ba sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.  

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

   

   

  1._______________________________________   4.______________________________

  2._______________________________________   5.______________________________

  3._______________________________________   6.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________ 2022. godine                                                      Pečat i potpis odgovornog lica