• apr
  25

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

  VELIKO SAVJETOVANJE ZAŠTITA NA RADU

  IMPLEMENTACIJA  ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA,

  POVREDA NA RADU,  POSEBNO OSIGURANJE RADNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE SA POVEĆANIM RIZIKOM, PRIJAVA I NAPLATA ODŠTETE OD NEZGODE

  PROCJENA RIZIKA, INSPECIJSKI NADZOR

  25.04.2024. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

   

  Kako je u toku inspekcijski nadzor u kontroli primjene Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20) i Zakona o radu  („Službene novine FBIH“ br.: 26/16, 89/18 i 44/22), s tim u vezi na zahtjev naših klijenata organizujemo ovo veliko savjetovanje.

  U skladu sa naprijed navedenim Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, shodno Vašim potrebama odlučila je da organizuje veliko interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje Vaših problema u praksi. Akcenat savjetovanja jesu propusti u radu i najčešća kršenja Zakona o zaštiti na radu i Zakona o radu, kao i proces osiguranje radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, prijava i naplata odštete od nezgode.

  Svrha i cilj ovog savjetovanja je da kroz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasnivaju Zakon o zaštiti na radu i Zakon o radu, dodirne tačke istih u prevenciji rizika i posebnoj zaštiti radnika u konkretnim situacijama. Savjetovanje je usmjereno da osposobimo učesnike seminara za profesionalno obavljanje poslova zaštite na radu, a posebno lica koja će polagati stručni ispit iz zaštite na radu koji imaju tu obavezu. 

  Za sve učesnike savjetovanja uz radni materijal pripremili smo gratis dio, besplatno bez dodatne naknade: ista provjera i dokumentacija koju subjekt nadzora treba predočiti na uvid, model internog akta tj. pravilnika za zaštitu na radu u word i elektronskoj verziji  uz kratki opis implementacije Zakona po svim fazama.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: Radnicima koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu, povjerenicima za zaštitu na radu, pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju kao i osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procesima.

  PREDAVAČI: 

  Salko Mahmutović  dipl.ing.maš., vještak za procjenu i visinu šteta, 20 godina u oblasti osiguranja 14 u štetama i 6 ta godina kao u zastupanju u osiguranju i naknadi šteta

  Zlatan Kišić – dipl. iur., kantonalni inspektor rada (predavač za stručni i pravni dio).

  TEME EDUKACIJE:

  ZAKON O RADU U SEGMENT ZAŠTITU RADNIKA (PRAVA, OBAVEZE POSLODAVCA, NADZOR)

  • Prava i obaveze poslodavaca prilikom inspekcijskog nadzora;
  • Osnovna prava i obaveze radnika;
  • Osnovi i vrste diskriminacije;
  • Uznemiravanje i nasilje na radu;
  • Zabrana diskriminacije;
  • Zaštita u slučajevima diskriminacije;
  • Radno vrijeme i skraćivanje radnog vremena na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja;
  • Prekovremeni rad;
  • Preraspodjela radnog vremena;
  • Noćni rad;
  • Posebna zaštita radnika koji rade noću;
  • Noćni rad maloljetnih radnika;
  • Sigurnost i zdravlje na radu;
  • Pravo radnika na odbijanje rada ukoliko mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje;
  • Obaveza radnika o obavještavanju poslodavca u slučaju bolesti ili drugoj okolnosti koja ugrožava život ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu;
  • Pravo poslodavca na upućivanje radnika na ljekarski pregled;
  • Zaštita maloljetnika i ljekarski pregled maloljetnika;
  • Zaštita žena;
  • Zabrana nejednakog postupanja;
  • Privremeni raspored žene za vrijeme trudnoće;
  • Porođajno odsustvo;
  • Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;
  • Pravo na uvećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora i praznika;
  • Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora u slučaju vidne povreda prava iz radnih odnosa;
  • Prekršaji i prekršajne sankcije prema odredbama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 2/17 i 37/21);
  • Prekršaji i prekršajne sankcije prema odredbama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18 i 44/22);
  • Najčešće greške uočene u inspekcijskim nadzorima (primjeri iz prakse);

  PROCJENA RIZIKA I IZRADA INTERNOG PRAVILNIKA

  • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
  • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
  • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
  • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
  • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
  • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
  • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
  • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
  • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegov implementaciji?
  • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
  • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
  • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
  • Šta sadrži zaključak u skladu sa Pravilima o procjeni rizika?
  • Kada se vrše izmjene i dopune akta o procjeni rizika?
  • Koji su poslodavci obavezni da donesu interni akt za zaštitu na radu?
  • S kojim licima je poslodavac dužan izvršiti konsultacije prilikom izrade internog akta za zaštitu na radu?
  • Šta je predmet internog akta za zaštitu na radu?
  • Sadržaj internog akta o zaštiti na radu?
  • Šta je osnov za donošenje internog akta za zaštitu na radu?
  • Novčane kazne za nedonošenje internog akta za zaštitu na radu
  • Koji je krajnji rok za donošenje navedenog internog akta?
  • Izrada internog akta o zaštiti na radu?
  • Izmjene i dopune akta o prosjeni rizika

   INSPEKCIJSKI NADZOR U PRIMJENI ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 

  • Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;
  • Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
  • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;
  • Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika.
  • Obaveze poslodavaca
  • Organizovanje poslova zaštite na radu
  • Obaveze radnika za zaštitu na radu
  • Prava i dužnosti povjerenika za zaštitu na radu
  • Dužnosti radnika
  • Uputstva za sigurnu upotrebu i rukovanje sredstvima za rad
  • Osposobljavanje radnika
  • Akt o procjeni rizika
  • Interni akt o zašiti na radu – Pravilnik za zaštitu na radu
  • Ovlaštene organizacije za vršenje procjene rizka i obavljanje drugih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
  • Obaveza vođenja evidencija kod poslodavca

  POSEBNO OSIGURANJE RADNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE SA POVEĆANIM RIZIKOM

  OSIGURANJE OD NEZGODE

  • U kojem slučaju se plaća odšteta?
  • Osiguravajuće pokriće.
  • Ko se može osigurati?
  • Vrijeme osiguranja.
  • Premija osiguranja – plaćanje.
  • Obim obaveza osiguravatelja.
  • Prijava šteta u osiguranje.
  • Potrebna dokumentacija.
  • Zastupanje kod naknade iz osiguranja – agencijei advokati.
  • Vještačenja medicinske dokumentacije

  PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  • Kako i zbog čega se zaključuje PZO. (terenski radnici koji idu na tren)
  • Troškovi koji su pokriveni ovim osiguranjem.

  OSIGURANJE ODGOVORNOSTI POSLODAVACA

  • Odgovornost prema trećim licima.
  • Odgovornost prema uposlenicima.

  POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU

  • Šta poduzeti kada se desi povredi na radu?
  • Sadržaj izvještaja o povredi na radu.
  • Obrazac izvještaja o povredi na radu.
  • Sadržaj izvještaja o profesionalnom oboljenju.
  • Obrazac izvještaja o profesionalnom oboljenju .
  • Način popunjavanja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju.
  • Dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju.
  • Vođenja evidencija o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima.
  • Poslovi sa povećanim rizikom.
  • Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom.
  • Prethodni ljekarski pregled.
  • Periodični ljekarski pregled.
  • Vanredni ljekarski pregled.
  • Posebno osiguranje radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom.
  • „Opće“ osiguranje radnika.
  • Vrste osiguranja
  • Prijava i način naplate štete od osiguranja
  • Pocedrura …..

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  POSEBAN POPUST ZA GRUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA, SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS.

  GRATIS MATERIJAL: OGLEDNI MODELI AKATA NEOPHODNI U PROCESU RADA, PLUS POKLON ZA SVE UČESNIKE OD STRANE AGENCIJE APKE GROUP SARAJEVO. Samo za učesnike savjetovanja besplatno bez dodatne naknade u radni materijal je uključen, kratki opis implementacije Zakona po svim fazama, model internog akta tj. Pravilnika za zaštitu na radu u word i elektronskoj verziji.

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju.

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 061/849-330,033/863-446.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________  3.______________________________

  2._______________________________________  4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2024. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica