• jul
  04

  Time: 12:00

  Location: Sarajevo hotel HOLLYWOOD

   

  VELIKO DVODNEVNO SAVJETOVANJE

  O UPRAVNOM POSTUPKU

  I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA

   

   4 i 5. JULI 2019. godine Hotel „HOLLYWOOD“ Ilidža-Sarajevo

   

  Kao što smo prethodno najavili na našem savjetovanju održanom u Sarajevu na veoma značajnu i obivnu problematiku oko praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”  br.29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99), a koji predhode inspekcijskim postupcima, ovim putem Agencija za pravni kosalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na dvodnevno savjetovanje po navednim temama uz obrađivanje i ostalih aktualnih propisa koji su u uskoj vezi sa gore navedenim.

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) organa uprave BiH, FBiH, KANTONA, OPĆINA, JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA, uz davanje jasnih uputa prvenstveno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka kao i neposrednim rukovodiocima uprave i privrede da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona.

  Na traženje i upite velikog broja institucija oko primjene  zakonskih propisa o inspekcijama u BiH organizovali smo i savjetovanje sa proširenim temama, posebno u segmentu inspekcijskog nadzora (VRSTE INSPEKCIJSKOG POSTUPKA: UPRAVNI NADZOR, NADZOR NAD JAVNIM USTANOVAMA, OPĆI INSPEKCIJSKI NADZOR U POSTUPANJU: KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH)  te pravnog okvira za obavljanje inspekcijskog nadzora.

  Akcenat savjetovanja će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa inspekcijama i temama koje ćemo obrađivati i to nakon obrade teme zakona o upravnim postupcima kao postupaka koji je u uskoj vezi sa inspekcijskim postupanjem.

   

  SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO:

  Prvenstveno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, inspektorima kao i neposrednim rukovodiocima naprijed navedenih i ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR Menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  PREDAVAČI: 

  • dr Zenaid Đelmo-(Zakon o upravnom postupku po kojem postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, inspekcijski postupci sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE);
  • Emir Mehmedović-Glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde BiH Zakon o upravnom postupku po kojem postupaju ORGANI UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE);
  • Hajrudin Alibašić– Glavni kantonalni upravni inspektor –  (inspekcijski postupci sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE KANTONALNIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH NIVOA);
  • Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik-(voditelj najsloženijh drugostepenih postupaka po prvostepenim inspekcijskim postupcima sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE, ENTITESKOG NIVOA);

   

  TEME SAVJETOVANJA (I DANA) početak u 12:00 h:

   

  • Osnovna načela ZUP-a, (PRIMJERI KRŠENJA, POSTUPAK ISPRAVLJANJA GREŠAKA PO ZUP-u);
  • Samostalnost u rješavanju i odgovornosti osoba ovlaštenih za vođenje postupka i za rješavanje kada je NARUŠENA samostalnost u rješavanju;
  • Odnos općeg i posebnog upravnog postupka;
  • Upravni akt i upravna stvar, odluka o rješavanju upravne stvari;
  • Pravo žalbe;
  • Konačnost i pravosnažnost rješenja;
  • Nadležnost, sukob nadležnosti;
  • Stranka i njezino zastupanje, komuniciranje organa i stranaka, dostavljanje pismena;
  • Rokovi (računanje, vrste, zakonski i službeni rokovi);
  • Povrat u prijašnje stanje;
  • PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Dokazivanje, predmet dokazivanja, teret dokazivanja (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
  • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka);
  • DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
  • Izvršenje rješenja i zaključaka;
  • Godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku – značaj i potreba;
  • Nadzor nad provođenjem zakona, Kaznene odredbe;
  • Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostepeno rješenje, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni postupak, rješenje o izmjeni prvostepenog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju;
  • Zaključak u upravnom postupku;
  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kada se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
  • REKONSTRUKCIJA SPISA (OŠTEĆENIH ILI IZGUBLJENIH SPISA ILI AKATA) u skladu sa odredbama ZUP-a;
  • Uloga i značaj SLUŽBENE ZABILJEŠKE (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu);
  • Pitanja i odgovori.

  TEME SAVJETOVANJA (II DANA) početak u 9:30 h:

   

  -I- NADLEŽNOST INSPEKCIJA, OVLAŠTENJA INSPEKTORA, SUBJEKT NADZORA:

  • Nadležnost inspekcije;
  • Prava i obaveze inspektora;
  • Prava i obaveze subjekta nadzora;

   -II- -INSPEKCIJSKI NADZOR:

  • Upravni nadzor;
  • Nadzor nad javnim ustanovama;
  • Opći inspekcijski nadzor u postupanju: (KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH);

   

  -III- KAZNE I UPRAVNE MJERE:

  • Nalaganje upravnih mjera;
  • Upravna mjera privremene zabrane rada subjektu nadzora u cijelosti ili djelomično;
  • Usmeno nalaganje upravne mjere;
  • Upravna mjera oduzimanja, uništavanja i stavljanja robe ili predmeta prekršaja van prometa;
  • Upravna mjera privremenog oduzimanja, stavljanja pod nadzor, prodaje i uništenja predmeta prekršaja;
  • PRAKŠAJNI NALOZI ( PRAVNI OSNOV);

   

  -IV- UPRAVNI SPOR:

  • Pokretanje upravnog spora;
  • Tok upravnog spora;
  • BITNO uloga i značaj prvostepenog i drugostepenog organa u postupku pred sudom;
  • Dokazi i dokazivanje;
  • Rokovi;
  • Povrat u prijašnje stanje;
  • Odgode i odlaganja;
  • Pitanja i odgovori;

   

   POČETAK SAVJETOVANJA:

  4 JULA 2019. godine, registracija i ručak dobrodošlice od 11:00 do 12:00, početak u 12:00 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

  245,00 KM po jednom učesniku;

  220,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak prvog i drugog dana, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju).

   

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za upravne postupke kao i modeli određenih internih procedura/pravilnika.

  Za učesnike SAVJETOVANJA obezbijeđen je popust za smještaj. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „Hollywood“ – Ilidža tel. 033/773-100 ili na e-mail: info@hotel-hollywood.ba sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330. BITNO: Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ŠEST učesnika.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

   Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________           4.______________________________

  2._______________________________________           5.______________________________

  3._______________________________________           6.______________________________

   

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

    

  Dana___________2019. godine                                                           Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

  Svrha obuke : Po pozivu i temama
  Učesnici: Voditelji prvostepenih i drugostepenih postupaka, inspektori, državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „Hollywood“ Ilidža-SARAJEVO
  Datum održavanja: 4 i 5 JULI 2019. godine

   

  DNEVNI RED OBUKE

  DNEVNI RED

  PRVOG DANA početak 12:00 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  11:00 -12:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;

  Ručak dobrodošlice

  12:00- 13:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  13:30-14:00 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  14:00-16:00 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  16:00-16:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  16:30-18:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  18:00-18:10 ZAKLJUČCI PRVOG DANA I PLAN ZA DRUGI DAN

   

   

   

   

  DNEVNI RED OBUKE 

  DRUGOG DANA početak 9:30 h

   

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU

   

   

   

  ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________