• apr
  26

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

  STRUČNO SAVJETOVANJE

  ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

  UPRAVNI POSTUPAK U INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA

  UPRAVNI SPOR

  ELEKTRONSKO (DIGITALNO) KOMUNICIRANJE

  UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM DOKUMENTIMA

  ELEKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONSKI CERTIFIKATI

  (procedura registracije potpisa i dobijanja certifikata)

  26.04.2024. godine, GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ ILIDŽA-SARAJEVO

  Agencija APKE Sarajevo Vas poziva na stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnom postupku, Zakona o upravnom postupku uz akcenat na upravni postuapk u inspekcijskim postupcima.

  Također jako bitna novina jeste da su se stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o upravnom postupk, stvorili uslovi da organi i stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranaka mogu međusobno komunicirati i u elektronskoj formi ako stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranke, na to pristanu. Analogno tome, podnesci podneseni u elektronskoj formi s elektronskim potpisom smatrat će se vlastoručnim potpisom u skladu sa posebnim propisima (član 63.).

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) organa uprave BiH, FBiH, KANTONA, OPĆINA, JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA, uz davanje jasnih uputa prvenstveno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka kao i neposrednim rukovodiocima uprave i privrede da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona.

  Na traženje i upite velikog broja institucija oko primjene  zakonskih propisa o inspekcijama u BiH organizovali smo i savjetovanje sa proširenim temama, posebno u segmentu inspekcijskog nadzora (VRSTE INSPEKCIJSKOG POSTUPKA: UPRAVNI NADZOR, NADZOR NAD JAVNIM USTANOVAMA, OPĆI INSPEKCIJSKI NADZOR U POSTUPANJU: KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH)  te pravnog okvira za obavljanje inspekcijskog nadzora.

  Akcenat savjetovanja će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa inspekcijama i temama koje ćemo obrađivati i to nakon obrade teme zakona o upravnim postupcima kao postupaka koji je u uskoj vezi sa inspekcijskim postupanjem.

  SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO:
  Prvenstveno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, inspektorima komunalnih, tržišnih, građevinskih, sanitarnih, saobraćajnih, inspektora rada, kao i neposrednim rukovodiocima naprijed navedenih, državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR Menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  PREDAVAČI: 

  • Milica Pranjić, dipl.iur – pravni savjetnik za upravne sporove Suda BiH
  • Hajrudin Alibašić– Ministarstvo pravosuđa i uprave – Glavni kantonalni upravni inspektor oblast predavanja (inspekcijski postupci sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE KANTONALNIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH NIVOA);
  • Mag.iur. Edvin Šarić dipl. Pravnik- oblast predavanja: (voditelj najsloženijh drugostepenih postupaka po prvostepenim inspekcijskim postupcima sa primjerima iz prakse SUDSKE I UPRAVNE, ENTITESKOG NIVOA);

  TEME SAVJETOVANJA: 

  • Osnovna načela ZUP-a, (PRIMJERI KRŠENJA, POSTUPAK ISPRAVLJANJA GREŠAKA PO ZUP-u);
  • Samostalnost u rješavanju i odgovornosti osoba ovlaštenih za vođenje postupka i za rješavanje kada je NARUŠENA samostalnost u rješavanju;
  • Odnos općeg i posebnog upravnog postupka;
  • Upravni akt i upravna stvar, odluka o rješavanju upravne stvari;
  • Pravo žalbe;
  • Konačnost i pravosnažnost rješenja;
  • Nadležnost, sukob nadležnosti;
  • Stranka i njezino zastupanje, komuniciranje organa i stranaka, dostavljanje pismena;
  • Rokovi (računanje, vrste, zakonski i službeni rokovi);
  • Povrat u prijašnje stanje;
  • PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Dokazivanje, predmet dokazivanja, teret dokazivanja (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
  • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka);
  • DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
  • Izvršenje rješenja i zaključaka;
  • Godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku – značaj i potreba;
  • Nadzor nad provođenjem zakona, Kaznene odredbe;
  • Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostepeno rješenje, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni postupak, rješenje o izmjeni prvostepenog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju;
  • Zaključak u upravnom postupku;
  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kada se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
  • REKONSTRUKCIJA SPISA (OŠTEĆENIH ILI IZGUBLJENIH SPISA ILI AKATA) u skladu sa odredbama ZUP-a;
  • Uloga i značaj SLUŽBENE ZABILJEŠKE (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu);
  • Pitanja i odgovori.

  -I- NADLEŽNOST INSPEKCIJA, OVLAŠTENJA INSPEKTORA, SUBJEKT NADZORA:

  • Nadležnost inspekcije;
  • Prava i obaveze inspektora;
  • Prava i obaveze subjekta nadzora;

   -II- -INSPEKCIJSKI NADZOR:

  • Upravni nadzor;
  • Nadzor nad javnim ustanovama;
  • Opći inspekcijski nadzor u postupanju: (KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH);

  -III- KAZNE I UPRAVNE MJERE:

  • Nalaganje upravnih mjera;
  • Upravna mjera privremene zabrane rada subjektu nadzora u cijelosti ili djelomično;
  • Usmeno nalaganje upravne mjere;
  • Upravna mjera oduzimanja, uništavanja i stavljanja robe ili predmeta prekršaja van prometa;
  • Upravna mjera privremenog oduzimanja, stavljanja pod nadzor, prodaje i uništenja predmeta prekršaja;
  • PRAKŠAJNI NALOZI ( PRAVNI OSNOV);

   -IV- UPRAVNI SPOR:

  • Pokretanje upravnog spora;
  • Tok upravnog spora;
  • BITNO uloga i značaj prvostepenog i drugostepenog organa u postupku pred sudom;
  • Dokazi i dokazivanje;
  • Rokovi;
  • Povrat u prijašnje stanje;
  • Odgode i odlaganja;
  • Pitanja i odgovori;

  PITANJA I ODGOVORI

  POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-A:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA 

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata U WORD VERZIJI neophodnih u postupcima upravnog postupanja, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, certifikat o učešću na savjetovanju).

  POSEBAN POPUST ZA GRUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA, SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS.

  GRATIS MATERIJAL: OGLEDNI MODELI AKATA NEOPHODNI U PROCESU RADA, PLUS POKLON ZA SVE UČESNIKE OD STRANE AGENCIJE APKE GROUP SARAJEVO.

  SPECIJALNO SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata iz upravnog postupka U WORD VERZIJI (rješenja, zaključci, zapisnici i tome sl) neophodnih za upravne postupke kao i presude kao primjeri sudske prakse.

   Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici kao i uposlenici iz realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba.  Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ŠEST učesnika uz izuzetke interesa i potrebe velikih organa uprave ali uz predhodnu najavu i odobrenje ove Agencije.

   PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________  3.______________________________

  2._______________________________________  4.______________________________

  5._______________________________________  6.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2024. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica