• maj
  10

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

   

  PRIMJENA SAVREMENIH MENADŽERSKIH KONECEPATA PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM, KAO FAKTOR USPJEHA

  ULOGA I ZNAČAJ RAZVOJNOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM

  IZRADA TROGODIŠNJIH I GODIŠNJIH PLANOVA RADA

  IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI U SKLADU SA STRTEGIJOM RAZVOJA

  10.5.2024. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

   

  Nakon usvajanja Zakona o razvojnom planiranju i  uredbi za izradu strateških i implementacionih dokumenata, značajan broj organizacija susreće se sa problemima usklađivanja planskih i implementacionih dokumenata te općenito upravljanjem razvojem.

  Operacionalizacija strategije postaje sve veći izazov kako za JLS tako i za druge organe uprave.  Strategija omogućuje prelaz sa ad hoc pristupa i inercije na sistemsko vođenje te uvid u strateški pravac kada se donose operativne odluke. Ako strategija nema takvu ulogu, razvoj je prepušten inerciji, diskrecionom pravu vladajuće većine.

  O značaju planiranja i upravljanja razvojem biće elaborrian i značaj sistemskog djelovanja tj. prilagođavanja organizacijske strukture i HRM procesima implementacije strategije.

  U okviru prvog tematskog bloka daje se šira slika sistema upravljanja razvojem i razvojnog planiranja u Federaciji BiH, koja je potrebna za razumijevanje veze između strateških i implementacionih dokumenata. Sagledavanje šire slike podrazumijeva predstavljanje strateškog, normativnog i institucionalnog okvira, osvrt na temeljne principe, te pregled ključnih uloga i odgovornosti institucionalnih aktera kada su u pitanju planiranje rada, monitoring i izvještavanje.

  Drugi tematski blok je specifičniji u odnosu na uvodni dio i obrađuje postupak pripreme i izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada organa uprave i upravnih organizacija, bez obzira o kom nivou vlasti u Federaciji BiH se radi. Imajući u vidu da postupak podrazumijeva i ispunjavanje određenih pretpostavki za započinjanje trogodišnjeg planiranja (veza sa relevantnim strateškim dokumentima i akcionim planovima), posebno pripremnim aktivnostima za pripremu Smjernica za trogodišnje planiranje rada, što predstavlja novinu za aktere u procesu u odnosu na raniju praksu pripreme i izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada. U drugom tematskom bloku biće predstavljeni  konkretni koraci u postupku izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada.

  Konačno, treći tematski blok stavlja akcenat na postupke monitoringa i izvještavanja, gdje su, također, predstavljeni konkretni koraci i primjeri kada je u pitanju priprema izvještaja o radu i izvještaja o razvoju.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR i menadžerima JLS koji organizuju poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne osnovna načela koja se ogledaju kroz krajnji cilj propisa. Također će se dati osvrt na dosadašnja iskustva i greške prilikom izrade strateških i implementacionih dokumenata (strategije, trogodišnji i jednogodišnji planovi) kao i izvještaja o radu i razvoju. Kroz diskusiju analizirati pozitivne i negativne strane  uredbe o planskim i implementacionim dokumentima razvojnog planiranja.

  Svrha obuke je unaprijediti  nivo znanja, praktične primjene i poboljšati proces strateškog planiranja kada je riječ o primjeni Zakona o razvojnom planiranju i pratećih Uredbi, te o trendovima koji slijede u ovom procesu, primjenom savremenih menadžerskih koncepata BSC, CAF, SFAS, Analiza lanca vrijednosti i dr.

  Unaprijediti znanja o dobrim praksama lokalnog ekonomnskog razvoju u svijetu i lakše implementacije strategija jedinica lokalne samouprave (JLS) u cilju unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja (LER) i socioekonomskih pokazatelja JLS.

  Svrha obuke je i osvrt na uzroke loše implementacije strategija te o značaju unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta JLS.

   

  PREDAVAČI: 

  Prof.dr. Đevad Šašić, Certificirani trener Agencije za državnu službu FBiH i Saveza općina i gradova FBiH, dugogodišnji predavač iz obasti strateškog planiranja u više organa uprave.

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

   

  TEME SAVJETOVANJA:

  MODUL I

  SPECIFIČNOSTI SISTEMA UPRAVLJANJE RAZVOJEM (PREGLED ZAKONSKIH PROPISA)

  – Osnovne funkcije, međuzavisnosti i kritični faktori uspjeha

  – Izazovi i i dobre prakse u izradi strategije-diskusija

  – Strateški menadžment u javnom sektoru

  – Agilni menadžment i upravljanje razvojem

  – Model organizacionog dizajna/razvoja

  – Analiza lanca vrijednosti

  MODUL II

  IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE

  – Konverzija i kaskadiranje strategije

  – Povezanost implementacije s drugim ključnim elementima strateškog procesa

  – Postupak izrade Akcionog plana, Smjernica i Trogodišnjeg plana rada (pregled primjera)

  – Monitoring i izvještavanje

  – Vježba 1 Interventna logika izrade TPR

  MODUL III

  OPĆI KONTEKST I CILJEVI EVALUACIJE, METODOLOŠKI PRISTUP, NALAZI EVALUACIJE

  – Teoretski, regulatorni i institucionalni aspekti provedbe evaluacije strateških dokumenata

  – Ključni principi evaluacije strateških dokumenata u Federaciji BiH

  – Agilni menadžerski koncepti (BSC, SCRUM i dr)

  – Vježba 2 Izrada strateške mape

  MODUL IV

  IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI U SKLADU SA STRTEGIJOM RAZVOJA

  – Donošenje plana nabavki (član 17.)

  – Novine, privremeni plan (član 17. stav 6.)

  – Rok 30 dana (član 17. stav 5.)

  – Izmjene i dopune plana (postupak, koliko često, stav revizije itd)

  – Veza sa članom 2. ZJN –VRLO BITNO

  – Način planiranja – primjer, model plana sa rokovima, PLANIRANJE UNAZAD –VRLO BITNO

  – Ko planira, ko izrađije plan nabavki, ko pokreće itd –  DEFINISATI INTERNIM AKTOM VRLO BITNO

  – Primjeri

   POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  POSEBAN POPUST ZA GRUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA, SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS.

  GRATIS MATERIJAL: OGLEDNI MODELI AKATA NEOPHODNI U PROCESU RADA, PLUS POKLON ZA SVE UČESNIKE OD STRANE AGENCIJE APKE GROUP SARAJEVO.

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju.

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 061/849-330,033/863-446.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________  3.______________________________

  2._______________________________________  4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2024. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica