• dec
  01

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

  ZAVRŠNO SAVJETOVANJE ZA 2023 GODINU

  JAVNE NABAVKE

   

  01.12.2023. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

   

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, Vas ovim putem poziva na savjetovanje o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama odnosno Pravilnika za e-aukciju koji je u obaveznoj primjeni od 01.01.2024. godine.

  Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

  PREDAVAČI: 

   Kemal Muhamedović, dipl. oec – razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

  Doc. dr. Nermin Lapandić – Član radne grupe za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

   

  TEME:

  Novi Pravilnik za e-aukciju primjenjuje se od 01.01.2024. godine

  Izmjene u odnosu na važeći Pravilnik:

  1. Član 6. stav (5) – U slučaju podjele postupka nabavke na lotove, e-Aukcija se zakazuje za svaki lot posebno i ne može se zakazati početak za više od tri e-Aukcije u istom satu.
  2. Član 8. stav (4) – Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine može otkazati i/ili onemogućiti zakazivanje novih e-Aukcija u slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je ona odgovorna.
  3. Član 9. stav (1) – Agencija ponovno zakazuje e-Aukciju u slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je ona odgovorna, a usljed kojih dođe do nemogućnosti početka zakazane e-Aukcije, prekida e-Aukcije u toku, neisporučivanja sistemske notifikacije o zakazivanju e-Aukcije ili drugih tehničkih problema koji utiču na ispravan tok i završetak e-Aukcije.
  4. Član 9. stav (5) – Ugovorni organ poništava e-Aukciju ili poništava i ponovo zakazuje e-Aukciju u slučaju osnovane žalbe, rješenja Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine i u drugim opravdanim slučajevima.
  5. Član 10. stav (1) – Svako snižavanje cijene ponude je moguće u rasponu od 0,1 % do 10 % od ponuđene cijene.
  6. Član 11. – Početkom primjene ovog Pravilnika ugovorni organ za postupke javne nabavke iz člana 4. stav (1) ovog Pravilnika, kod kojih se koristi najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora, dužan je predvidjeti provođenje e-Aukcije za najmanje 60% postupaka javne nabavke.

   

  Plan nabavki:

  • Objava privremenog plana nabavki;
  • Objava plana nabavki;
  • Objava izmjena i dopuna privremenog plana/plana nabavki.

  Postupak za usluge iz Aneksa II:

  • Prvođenje postupka sa jednim ili više ponuđača;
  • Unos ugovora/računa;
  • Objava dobrovoljnog Ex Ante obavještenja;
  • Objava godišnjeg obavještenja .

  Notifikacije u slučaju zaprimljene žalbe:

  • Obavještavanja o zaprimljenoj žalbi na TD;
  • Obavještavanje ponuđača koji naknadno preuzmu TD;
  • Obavještavanje o zaprimljenoj žalbi na Odluku.

  Direktni sporazum:

  • Kreiranje o objava izvještaja o provedenom postupku;
  • Objava otvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene/ponude;
  • Objava zatvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene/ponude;
  • Pojašnjenje ponude i pregovaranje;
  • Ispravka računske greške;
  • Dodavanja odgovorne osobe i tima kod ponuđača;
  • Slanje i povlačenje ponude;
  • Generisanje izvještaja o podnesenoj ponudi;
  • Obavještavanje o rezultatima;
  • Da li se i za provođenje direktnog sporazuma mora provoditi prethodna provjera tržišta?;
  • Redoslijed aktivnosti za provođenje direktnog sporazuma;
  • Vrijednosni pragovi i cijepanje javne nabavke u direktnom sporazumu;
  • Planiranje nabavke putem direktnog sporazuma;
  • Zaključenje direktnog sporazuma;
  • Interna pravila u provođenju direktnog sporazuma.

  Objava osnovnih elemenata ugovora:

  • Unos inicijalnih osnovnih elemenata ugovora;
  • Unos izmjene osnovnih elemenata ugovora;
  • Unos realizacije ili poništenja ugovora;
  • Unos osnovnih elemenata ugovora za okvirni sporazum i pojedinačne ugovore unutar okvirnog sporazuma.

  Objava poziva za pregovarački postupak bez objave obavještenja (provođenje svih faza putem portala JN) Obavezno za Član 21. Stav (1) Tačke a) b) i c):

  • Objava poziva;
  • Provođenje faze kvalifikacije;
  • Provođenje faze incijalne ponude;
  • Provođenje faze konačne ponude;
  • Objava obavještenje o dodjeli ugovora.

   

  Primjena donesenih podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki (Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama i dvije odluke koje uređuju izjave iz člana 50. i 51. Zakona o javnim nabavkama).

   

  Savjetodavna preporuka AJN na pojašnjenje primjene člana 52. zakona o javnim nabavkama

   

  Vrlo bitno- Poslovi službenik za javne nabavke:

  • Ugovorni organ čiji je budžet za nabavke jednak ili viši od iznosa od 1.000.000,00 KM internim aktom uređuje radno mjesto službenika za javne nabavke;
  • Poslovi službenika za javne nabavke šta mogu uključivati;
  • Fokus na članu 5. stav (3) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke koji glasi: “Ukoliko ugovorni organ ne posjeduje službenika za javne nabavke ili stručnu službu za javne nabavke poslovi komisije mogu uključivati i:
  • a) Pripremu tenderske dokumentacije,
  • b) Korespondenciju sa ponuđačima,
  • c) Dostavljanje tenderske dokumentacije na način propisan za konkretni postupak javne nabavke, d) Pripremu pojašnjenja tenderske dokumentacije,
  • e) Pripremu prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim zakonom,
  • f) Pripremu odgovora po pravnim lijekovima,
  • g) Druge poslove i zadatke vezane za provođenje postupka u skladu sa datim mišljenjem AJN.
  • h) Aktuelni mišjenje AJN o teme koji su marni poslovi službenika za javne nabavke i da li službenika za javne nabavke može ili nesmije biti član komisije.
  • I) Obuka – Ugovorni organ je dužan da omogući svom zaposleniku pohađanje obuke za SZJN

   

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba.

   POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h
   KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  POSEBAN POPUST ZA GUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA KAO I ČLANOVE KOMISIJE, SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS.

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, certifikat o učešću na savjetovanju, konsultacije u oblasti javnih nabavki u trajanju od mjesec dana nakon savjetovanja, u elektronskoj formi/word verziji model internog pravilnika, presude suda BiH, drugostepena rješenja URŽ na aktuelne žalbe i dr.

   

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Priručnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 50 KM.

   Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici kao i uposlenici iz realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka savjetovanja – molimo Vas da nas o tome ranije obavijestite.

   Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba.Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.   

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4._______________________________________

  2._______________________________________ 5._______________________________________

  3._______________________________________ 6._______________________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA

   

   

  Priručnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu sa CD-om

  Broj primjeraka koji želite naručiti: ______ (upisati broj).

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

   

   

  Dana __ __ 2023. godine                                                                          Pečat i potpis odgovornog lica