• feb
  28

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

  SAVJETOVANJE

  DISCIPLINSKA PRIJAVA, DISCIPLINSKI POSTUPAK U DRŽAVNOJ SLUŽBI JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA  

  VRSTE OTKAZA UGOVORA O RADU

  28.2.2024. godine HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA 

  Cijeneći veliki broj upita oko gore navedenih tema, Agencija APKE GROUP Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje o disciplinskim postupcima i otkazu ugovora o radu, ako mirno rješenje/sporazum nije prihvaćen.

  Savjetovanje ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s primjenom navedenih pojava kao i postupaka, bilo u tijelima državne uprave ili javnih preduzeća i ustanova ili pak od strane zainteresiranih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava. Cilj savjetovanje je dakle, tumačenje važećih odredbi zakona i ostalih srodnih propisa, a sve kroz interakciju s polaznicima.

  U prvom dijelu savjetovanja govorit ćemo o pojavi uznemiravanja na radu u svim oblicima. Tako će se licem koje vrši uznemiravanje na radu smatrati lice koje podstiče, izdaje naloge ili navodi druge na vršenje radnji uznemiravanja na radu i u vezi sa radom, čime vrši podrstrekavanje. Dalje, pomaganje u vršenju radnji uznemiravanja na radu obuhvata davanje savjeta ili uputstava kako da se izvrše radnje uznemiravanje na radu, stavljanje na raspolaganje sredstava za izvršenje, kao i stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje radnji uznemiravanja na radu.

  Analogno gore navedenom često iz ovakvih pojava koje imaju obilježje mobinga slijedi, disciplinska prijava između lica i u konačnici disciplinski postupak.

  U drugom dijelu savjetovanja obradit će se pitanja vezana za postupak otkaz ugovora o radu sa sudskom praksom. Kada i kako dolazi do otkaza ugovora o radu u FBiH i najčešći problemi sa kojima se poslodavci i radnici suočavaju, konfrontiraju i međusobno suprotstavljaju. Razmotrit će se različiti pravni instituti otkaza ugovora o radu, postupak otkaza i pravni lijekovi povezani sa žalbenim postupkom i sudskom zaštitom. Veliki broj sudskih postupaka poslodavci najčešće izgube zbog procesnih radnji prilikom otkazivanja ugovora o radu. Na savjetovanju ćete saznati uslove za otkaz ugovora o radu, te na koji način je najbolje za poslodavca da ispuni zakonske norme prilikom otkazivanja ugovora o radu.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodiocima, rukovodećim državnim službenicima, licima za zaštitu na radu, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne osnovna načela koja se ogledaju kroz krajnji cilj propisa (uloga i značaj, principi, suprostavljene norme navedenih propisa, lex specijalis propisi itd).

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz navedenih oblasti uz jasno isticanje granica kršenja normi.

  POSEBAN POPUST ZA GUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA, SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS.

  GRATIS DIO: PRESUDE SUDA DRUGOSTEPENA RJEŠENJA, PLUS NOVOGODIŠNJI POKLON ZA SVE UČESNIKE OD STRANE AGENCIJE APKE GROUP SARAJEVO.

  PREDAVAČI:  

  • Dzenita Zorlak dipl. iur., inspektor i dugogodišnji član disciplinske komisije
  • Zlatan Kišić – dipl. iur., kantonalni inspektor rada

  TEME SAVJETOVANJA:

   -I- MOBING:

  – Mobing kao specifični oblik ponašanja na radnom mjestu, kojim jedna osoba ili skupina njih sistemski  psihički zlostavljaju i ponižavaju drugu osobu;

  – Značaj mobinga;- Posljedice mobinga (na radnom mjestu, zdravstvene – BURN OUT);

  – Kako prepoznati mobing i kako se uopšte dokazuje;- Kako se zaštititi;

  – Primjeri SUDSKIH POSTUPAKA I PRESUDA. 

  -II- MEDIJACIJA:– Upoznavanje sa pojmom medijacije;
  – Konflikt i kako ga riješiti;
  – Vještine komunikacije;
  – Šta je medijacija;
  – Postupak medijacije;
  – Medijacijska praksa u BiH; 

  -III- DISCIPLINSKI POSTUPAK:

  – Disciplinska odgovornost uposlenika, državnih službenika i namještenika;
  – Povrede službenih dužnosti;
  – Disciplinske mjere;
  – Prvostepena disciplinska komisija – opća pravila disciplinskog postupka;
  – Drugostepena disciplinska komisija – postupak u drugom stepenu – odluke drugostepenih disciplinskihtijela (komisija i odbora za žalbe);
  – Izvršavanje izrečenih disciplinskih mjera;
  – Disciplinska odgovornost uposlenika, sudska zaštita; 

  -IV- DISCIPLINSKI POSTUPAK U JAVNIM PREDUZEĆIMA:

  • Disciplinski postupak i disciplinska odgovornost radnika u Javnim preduzećima;
  • Dostava i uručenje Poziva za javnu raspravu i Odluka;
  • Spajanje više Zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, te spajanje više disciplinskih prijava u jedinstveni disciplinski postupak;
  • Dokazni postupak i izvođenje dokaza:video snimak, nalaz ljekara,
  • Obezbjeđenje i izvođenje materijalnog dokaza – zapisnik policije,
  • Dolazak na rad pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava, opijanje za vrijeme radnog vremena
  • Način dokazivanja i utvrđivanja odgovornosti.

  -V- SUDSKA PRAKSA OTKAZA UGOVARA O RADU:

  • Oblik otkaza;
  • Izričita volja radnika;
  • Ko može otkazati ugovor o radu;
  • Obrazloženje otkaza od strane poslodavca;
  • Odluka/rješenje o otkazu;
  • Neopravdani razlozi za otkaz;
  • Otkazni rok;
  • Uloga vijeća zaposlenika i sindikata u postupku otkazivanja ugovora o radu;
  • Pravni lijek i uloga mirovnog vijeća;
  • Postupak prije otkazivanja;
  • Redovni i vanredni otkaz;
  • Otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga;
  • Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga najmanje petorici radnika;
  • Otkaz ugovora o radu kada radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa;
  • Otkaz ugovora o radu zbog prekida probnog rada;
  • Otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavajućeg probnog rada;
  • Otkaz ugovora o radu maloljetniku zbog zabrane rada na određenim poslovima;
  • Otkaz ugovora o radu radniku koji ne može raditi noću;
  • Otkaz ugovora o radu radniku nakon šest mjeseci privremene spriječenosti za rad;
  • Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću;
  • Otkaz radniku koji nije zadovoljio na periodičnom ljekarskom pregledu
  • Otkaz ugovora o radu zbog težeg prestupa ili teže povrede radnih obaveza od strane radnika;
  • Otkaz ugovora o radu zbog ponovljene lakše povrede radnih obaveza ili lakšeg prestupa;
  • Otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku;
  • Otkaz ugovora o radu po sili zakona;
  • Otpremnina;
  • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu.

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju.

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.  

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba (PRIJAVA) ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

  1._______________________________________  4.______________________________

  2._______________________________________  5.______________________________

  3._______________________________________  6.______________________________

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

  Dana __ __ 2024. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica