• feb
  17

  Time: 9:30

  Location: 17.2.2023. GODINE HOTEL „JELENA“ -  BANJA LUKA , 22.2.2023. GODINE HOTEL „MOSTAR“ -  MOSTAR, 24.2.2023. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

  SAVJETOVANJE IZ

  JAVNIH NABAVKI

   

  17.2.2023. GODINE HOTEL „JELENA“ –  BANJA LUKA

  22.2.2023. GODINE HOTEL „MOSTAR“ –  MOSTAR

  24.2.2023. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

  • PRIMJENA DONESENIH PODZAKONSKA AKTA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI
  • DIREKTNI SPORAZUM
  • KONKURENTSKI ZAHTJEV
  • NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN
  • METODE ISPITAVANJA TRŽIŠTA (IZRADA METODOLOGIJE) ČLAN 14.a ZJN
  • IZRADA PLANA ILI PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ČLAN 17. ZJN
  • IZRADA I DONOŠENJE PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA ČLAN 13. STAV 3. ZJN
  • IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 72. stav 5. ZJN
  • UGOVORI PO IZUZEĆU ČLAN 10a DO ČLANA 10f ZJN
  • AKTUELNA RJEŠENJA URŽ-A KOJA SE ODNOSE NA OSNOVANE I NEOSNOVANE ŽALBE (dobri i loši primjeri)
  • AKTUELNA MIŠLJENJA AJN (POJEDINAČNO PO TEMAMA) VEZANO ZA PRIMJENU SVIH NOVINA ZIDZJN

   Cijeneći da i danas ostaju određene nejasnoće kao što su, primjena i prag postupaka male vrijednosti, nabavka usluga iz aneksa II, metode provjere tržišta, opis poslova službenika za javne nabavke, podjele nabavke na lotove, institut plana nabavke i privremenog plan nabavke kao i situacije u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki i dr.

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, Vas ovim putem poziva na savjetovanje o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

  Savjetovanje je namijenjeno: Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

  PREDAVAČI: 

  Nataša Golić –Član URŽ-a, certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;

  Dražen Vidaković, dipl.iur. Agencija za javne nabavke BiH, UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavke šef radne grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BIH, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki i konsultant iz oblasti javnih nabavki.

  Kemal Muhamedović, dipl. oec- razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

  Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

  TEME:

  • PRIMJENA DONESENIH PODZAKONSKA AKTA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI (Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama, i dvije odluke koje uređuju izjave iz člana 50. i 51. Zakona o javnim nabavkama)
  • DIREKTNI SPORAZUM
  • Da li se i za provođenje direktnog sporazuma mora provoditi prethodna provjera tržišta?
  • Redoslijed aktivnosti za provođenje direktnog sporazuma
  • Vrijednosni pragovi i cijepanje javne nabavke u direktnom sporazumu
  • Planiranje nabavke putem direktnog sporazuma
  • Primjena Portala javnih nabavki u provođenju direktnog sporazuma
  • Zaključenje direktnog sporazuma
  • Interna pravila u provođenju direktnog sporazuma
  • KONKURENTSKI ZAHTJEV
  • Redoslijed aktivnosti u provođenju konkurentskog zahtjeva
  • Priprema TD (pojednostavljena TD u konkurentskom zahtjevu, šta to podrazumijeva)
  • Rokovi za provođenje konkurentskog zahtjeva nakon početa primjene ZIDZJN?
  • Skraćeni žalbeni rokovi
  • NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN
  • Identifikacija usluga iz Aneksa II Zakona
  • Razlika između neprioritetnih i društvenih i drugih posebnih usluga
  • Postupak javne nabavke usluga iz Aneksa II ZJN
  • Postupak pravne zaštite
  • Praktična radionica: Nabavka hotelskih usluga i usluga stručnog usavršavanja

   

  • OBAVEZA ISPITAVANJA TRŽIŠTA (IZRADA METODOLOGIJE) ČLAN 14.a ZJN
  • Šta je predmet provjere
  • Način provjere
  • Pregled
  • Rezultati ankete
  • Sačinjavanje službene zabilješke
  • Vrste dokaza i služenih zabilješki koje su prihvatljive kao dokaz istraživanja tržišta
  • Izrada modela metodologije na savjetovanju

   

  • IZRADA PLANA ILI PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ČLAN 17. ZJN
  • Osnovni elementi plana te unošenje istog u informacioni sistem e – nabavke
  • Predmet javne nabavke
  • Brojčana oznaka i naziv predmeta nabavke iz jedinstvenog riječnika javnih nabavki jrjn (cpv kod)
  • Procijenjena vrijednost
  • Da li se predmet dijeli na lotove
  • Vrsta postupka ugovaranja
  • Da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum
  • Period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma,
  • Okvirni datum pokretanja i zaključenja postupka
  • Izvor finansiranja
  • Podatak za koju godinu se plan donosi
  • Dodatne napomene

   

  • IZRADA I DONOŠENJE PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA ČLAN 13. STAV 3. ZJN
  • Osnovni elementi
  • Šta se istim treba urediti
  • Organizacija postupanja
  • Pitanja koja bi tebalo normirati u internom aktu
  • Način usvajanja
  • Primjer normativnih rješenja određenih pitanja
  • Odgovornosti rukovodica zadužene službe/sektora za pripremu poziva i tenderske dokumentacije
  • Izvršioci
  • Službenik/ci za javne nabavke
  • Komisija za javne nabavke
  • Ovlaštene osobe za potpisivnje ugovora i pratećih dokumenata
  • Ovlaštene osobe za praćenje realizacije ugovora
  • Odgovorno lice ispred Ugovornog organa za nadzor nad primjenom pravilnika
  • Odgovorno lice za arhivske poslove
  • Rokovi unutar pravilnika
  • Rok donošenja

   

  • IZMJENA UGOVORA I IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 75. stav 2. ZJN
  • Obaveznost ugovornih organa za definisanje revizione klauzule u TD
  • Modeli revizionih klauzula prema praksi država članica EU
  • Reviziona klauzula u slučaju zakonske izmjene cijena i akciza
  • Revizione klauzule za ostale promjene koje se cijene uz korištenje indeksacije cijena
  • Praksa Evropskog suda pravde o izmjeni cijena tokom izvršenja ugovora

   

  • UGOVORI PO IZUZEĆU ČLAN 10a DO ČLANA 10f ZJN
  • Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke;
  • Predmet javne nabavke;
  • Procjena vrijednost javne nabavke;
  • Podaci o izvoru – načinu finansiranja
  • Opšta pravila o izuzeću
  • Odluka o pokretanju postupka i izuzeću od primjene ZJN
  • Primjena načela/principa javnih nabavki u nabavkama koje su izuzete od primjene ZJN
  • Primjena ostalih propisa
  • Internalizirani ugovori
  • Horizontalni ugovori (dodjela ugovora drugom ugovornom organu)
  • Vertikalni ugovori (dodjela ugovora javnom preduzeću)

   

  • SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE
  • Poslovi službenika za javne nabavke šta mogu uključivati

   

  • UPOZNAVANJE SA AKTUELNIM MIŠLJENJIMA AJN (POJEDINAČNO PO TEMAMA) VEZANO ZA PRIMJENU SVIH NOVINA ZIDZJN

   

  • UPOZNAVANJE SA AKTUELNIM RJEŠENJIMA URŽ-A KOJA SE ODNOSE OSNOVANE I NEOSNOVANE ŽALBE.
  • Najčešće greške koje prave UO kod pripreme TD a što bude osnov za žalbu
  • Primjeri loše TD zbog kojih je URŽ poništavao postupke
  • Pozitivni primjeri TD i cijelog postupka zbog kojih je URŽ odbijao žalbe žalitelja kao neosnovane

   

  • BITNE IZMJENE U PROVOĐENJU DIREKTNOG SPORAZUMA I KONKURENTSKOG ZAHTJEVA, KAO I SISTEMU PRAVNE ZAŠTITE I AKTIVNE LEGITIMACIJA
  Ø  ELEKTRONSKA PODRŠKA JAVNIM NABAVKAMA
  • Plan nabavki na portalu JN
  • Postupak za usluge iz Aneksa II
  • Notifikacije u slučaju zaprimljene žalbe
  • Direktni sporazum – poziv za dostavu ponuda/slanje ponuda putem sistem e-nabavke
  • Objava osnovnih elemenata ugovora
  • Objava poziva za pregovarački postupak bez objave obavještenja (provođenje svih faza putem portala JN)
  • Objava obavještenja o dodjeli ugovora/godišnjeg obavještenja za konkurentski postupak

   

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

   
  POČETAK SVIH SAVJETOVANJA: u 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, certifikat o učešću na savjetovanju, konsultacije u oblasti javnih nabavki u trajanju od mjesec dana nakon savjetovanja, u elektronskoj formi word verziji model internog pravilnika i model motodologije za istraživanje tržišta, drugostepena rješenja URŽ na aktuelne osnovane žalbe i dr..

   

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  1. Priručnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 50 KM.

   Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici kao i uposlenici iz realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka savjetovanja – molimo Vas da nas o tome ranije obavijestite.

   Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  (ZAOKRUŽITI GRAD)

  Banja Luka, Mostar, Sarajevo

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4._______________________________________

  2._______________________________________ 5._______________________________________

  3._______________________________________ 6._______________________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA

  Priručnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu sa CD-om

  Broj primjeraka koji želite naručiti: ______________ (upisati broj)

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________2023. godine                                                         Pečat i potpis odgovornog lica

   

  PLAN I PROGRAM

   

  Svrha obuke : Odgovornost ugovornih organa i ponuđača u procesu realizacije, novine u javnim nabavkama, primjeri dobre i loše prakse
  Učesnici: Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke;
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Vrijeme i mjesto održavanja: 17.2.2023. GODINE HOTEL „JELENA“ –  BANJA LUKA

  22.2.2023. GODINE HOTEL „MOSTAR“ –  MOSTAR

  24.2.2023. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

   

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

   

   

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU