• okt
  21

  Time: 9:30

  Location: Hotel „HOLLYWOOD“ SARAJEVO -ILIDŽA

  VELIKO SAVJETOVANJE

   

  ZAKON O ZAŠTITI NA RADU („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20),

   

  • POCEDURA IZRADE PRAVILNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU
  • PROCEDURA IZBORA OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA VRŠENJE PROCJENE RIZIKA I OBAVLJANJE DRUGIH STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU ( Za koga je obavezna a za koga ne primjena Zakona o javnim nabavkama                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  • 21 OKTOBAR 2021. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDZA SARAJEVO

   

  Primjena Zakona o zaštiti na radu, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20), samim tim implementacija za njegovo kvalitetno provođenje ogleda se u preventivnom djelovanju poslodavaca u vidu sprječavanja nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti, kao i drugih bolesti koje su nastale u uskoj vezi s radom.   

  Obzirom da svakodnevno pristižu upiti povodom gore navedene problematike Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, shodno Vašim potrebama odlučila je da organizuje veliko interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje Vaših problema u praksi.

  Svrha i cilj ovog savjetovanja je da koz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasniva predloženi zakon, (prevencija – princip procjene rizika) kao i efekti i dileme koji se vide u praktičnoj primjeni.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: Pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju.

  BITNA NAPOMENA:Samo za učesnike savjetovanja besplatno bez dodatne naknade u radni materijal su uključeni, dva modela internog akta tj. Pravilnika za zaštitu na radu u word i elektronskoj verziji i to:1.    Model pravilnika za veliki složeni pravni subjekt preko 30 uposlenih2.    Model pravilnika za manji jednostavnij pravni subjekt do 30 uposlenih

   

  PREDAVAČI: 

  • Ševal Smajić – Federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu;
  • iur. Edvin Šarić dipl. pravnik – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

  TEME SAVJETOVANJA:

  REDOSLIJED POSTUPANJA PO FAZAMA IMPLEMENTACIJE  ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA:

  1.     PRVI KORAK – ODREĐIVANJE ILI ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU
  2.     DRUGI KORAK – POVJERENIK ZA ZAŠTITU NA RADU
  3.     TREĆI KORAK –IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA ILI NABAVKA USLUGE OD OVL. ORGANIZACIJE
  4.     ČETVRTI KORAK – IZRADA INTERNOG AKTA O ZAŠTITI NA RADU
  5.     PETI KORAK – IMPLEMENTACIJA INTERNOG AKTA O ZAŠTITI NA RADU
  6.     ŠESTI KORAK – USPOSTAVITI PROPISANE EVIDENCIJE
  7.     SEDMI KORAK – UGOVORITI PRETHODNE I PERIODIČNE LJEKARSKE PREGLEDE RADNIKA
  8.     OSMI KORAK – UGOVORITI POSEBNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA KOJI RADE NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM RIZIKOM
  9.     DEVETI KORAK – ZAŠTITNA OPREMA I EDUKACIJA
  10.  DESETI KORAK – UGOVORITI S OVLAŠTENOM ORGANIZACIJOM PREGLEDE I ISPITIVANJA RADNE SREDINE I SREDSTAVA ZA RAD
  11.  JEDANAESTI KORAK – PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I PRVE POMOĆI
  12.  DVANAESTI KORAK – ZNAKOVI UPOZORENJA NA OPASNOST I ZNAKOVI OPĆIH OBAVJEŠTAVANJA

   

  OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKAT IZ PRIVATNOG SEKTORA I JAVNIH SEKTORA (ZAVODA, AGENCIJA, INSTITUCIJA ITD)

   

  • Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima do 30 radnika;
  • Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima preko 30 radnika;
  • Donošenje internog akta o zaštiti na radu (SAMOSTALNO ILI UZ EXTERNU POMOĆ)
  • Procjena rizika za svako radno mjesto i utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom (SAMOSTALNO ILI UZ EXTERNU POMOĆ)
  • Koji su poslodavci obavezni da donesu interni akt za zaštitu na radu?
  • S kojim licima je poslodavac dužan izvršiti konsultacije prilikom izrade internog akta za zaštitu na radu?
  • Novčane kazne za nedonošenje internog akta za zaštitu na radu
  • Šta je predmet internog akta za zaštitu na radu?
  • Šta je osnov za donošenje internog akta za zaštitu na radu?
  • Koji su poslodavci u obavezi da izvrše procjenu rizika?
  • Novčane kazne za poslodavca koji ne izvrši procjenu rizika
  • Na koji način se vrši procjena rizika?
  • Radnik za zaštitu na radu
  • Obaveze radnika za zaštitu na radu (učešće u izradi akta o procijeni rizika i izradi prijedloga internog akta o zaštiti na radu i dr).
  • PRAVILA O PROCJENI RIZIKA
  • Predmet i sadržaj novog podzakonskog akta kojim je uređen način vršenja procjene rizika
  • Da li su poslodavci dužni da izvrše procjenu rizika za svako radno mjesto?
  • Postupak procjene rizika kod poslodavca
  • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
  • Pregled sadržaja akta o procjeni rizika po segmentima: podaci o datumu podnošenja zahtjeva poslodavca za provođenje postupka procjene rizika upućenog ovlaštenoj organizaciji, te o datumu izrade akta o procjeni rizika, opći podaci o poslodavcu, opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite, analiza organizacije rada kod poslodavca
  • U kojim je slučajevima poslodavac dužan izvršiti izmjene i dopune akta o procjeni rizika?
  • OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA VRŠENJE PROCJENE RIZIKA I OBAVLJANJE DRUGIH STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU
  • Ko može izvršiti procjenu rizika kod poslodavca – da li poslodavac može sam izvršiti procjenu rizika i izraditi akt o procjeni rizika?
  • Uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika – na koji način se može obezbijediti učešće specijaliste medicine rada?
  • Uloga poslodavca u vršenju procjene rizika – koja je uloga radnika za zaštitu na radu?
  • Registar ovlaštenih organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu;
  • Ko ima nadležnost za izdavanje dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu?
  • Nadzor nad ovlaštenim organizacijama iz oblasti zaštite na radu
  • Novčane kazne za organizacije koje neovlašteno obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu.
  • KAKO PROVESTI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA USLUGU PROCJENU RIZIKA
  • Zakonski ko je obavezan primjenivati Zakon o javnim nabavkama a ko ne
  • Veza Zakona o zaštiti na radu i Zakona o javnim nabavkama
  • Planiranje nabavke i procjena vrijednosti nabavke
  • Pokretanje postupka
  • Definisanje tenderske dokumentacije (šta je obavezno a šta ne tražiti primjer licence)
  • Kvalifikacioni kriteriji u skladu sa ZJN (član 45, 46, 47, 48-52)
  • Materijalni propisi u sklopu tenderske dokumentacije
  • Kriteriji za izbor (najniža cijena ili ENP)
  • Grupa ponuđača/podugovaranje
  • Realizacija ugovora/upravljanje ugovorom
  • Primjeri TD
  • INSPEKCIJSKI NADZOR
  • Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;
  • Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
  • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;
  • Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;
  • Pravo na žalbu;
  • KAZNENE ODREDBE
  • UPOTREBA I PRIMJENA STARIH PRAVILNIKA DO DONOŠENJA NOVIH PROVEDBENIH PROPISA

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  185,00 KM po jednom učesniku;

  175,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za pretplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.  

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 3.______________________________

  2._______________________________________ 4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2021. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

  PLAN I PROGRAM

  Svrha obuke : Upoznavanje o primjeni novih pravilnika, procjenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, profesionalnih oboljenja, ili bilo koje drugo oštečenje zdravlja, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja ovog rizika;
  Učesnici: Pravnicima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,  i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija.

   

  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“ ILIDŽA – SARAJEVO
  Datum održavanja: 21. OKTOBAR. 2021. godine

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –       Pozdravne riječi i uvodni dio seminara

  –       Tema po pozivu – interni trener Agencije

  11:00-11:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:30-12:50 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –       Tema po pozivu – eksterni trener Agencije

  12:50-14:00 DUŽA PAUZA – RUČAK
  14:00-15:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –       Tema po pozivu –  eksterni trener Agencije

  –       Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera

  15:30- 15:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  15:45 –       Sumiranje postignutih rezultata

  –       ZAKLJUČCI