• apr
  01

  Time: 9:30

  Location: SARAJEVO - HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

  ZAKON O RADU I RADNI ODNOSI

   

  PRIMJENA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU FEDERACIJE BiH

  PRIMJENA UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U F BiH

  (Sužbene novine F  BiH br. 13/19 i 9/21) I UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO (Službene novine Kantona Sarajevo br. 19/21)

  INSPEKCIJSKI POSTUPAK

  1.4.2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDZA SARAJEVO

   

  Na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene ZAKONA O RADU FBiH KAO UREDBE, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje iz navedenih propisa uz obrađivanje i ostalih aktuelnih propisa iz koje su upućene u parlamentarnu proceduru (izmjena i dopune zakona o doprinosima itd).

  Naime, s ciljem da odnose između poslodavaca i radnika podignemo na što veći stepen, opredijelili smo se da problemski pristupimo najčešćim pitanjima i dilemama poslodavaca kada su suoče sa određenim problemima. S tim u vezi je i Federalna vlada donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH (Sužbene novine F  BiH br. 13/19) kao i izmjene i dopune iste (Sužbene novine F  BiH br. 9/21), kojom je ovaj postupak uređen na jedinstven način, a osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.

  Uredbom je propisan prijem u radni odnos u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač F BiH i privrednim društvima u kojima F BiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala, zatim u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

  Izmjenama člana 5. Uredbe omogućen je prijem u radni odnos na određeno vrijeme sa 120 dana do šest mjeseci odnosno 12 mjeseci. Kada se navedene izmjene Uredbe mogu koristiti i u kojim slučajevima uz primjer zloupotrebe i tome sl.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

   

  PREDAVAČI: 

  Zlatan Kišić, – dipl. iur., kantonalni inspektor rada

   

  TEME SAVJETOVANJA:

  PRAVA I OBAVEZE RADNIKA

  • Godišnji odmor radnika koji ide u penziju početkom naredne godine;
  • Godišnji odmor radnice koja se vraća sa porodiljskog odsustva;
  • Godišnji odmor radnika na određeno vrijeme;
  • Godišnji odmor lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa;
  • Regres u slučaju korištenja nekoliko dana godišnjeg odmora;
  • Plaćeno i neplaćeno odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih/tradicijskih potreba;
  • Otpremnina u slučaju odlaska u (starosnu, prijevremenu, invalidsku) penziju;
  • Radna knjižica u slučaju kada je sjedište firme u FBIH a ima poslovnice u RS-u;
  • Ugovor o djelu u radnim odnosima;
  • Početak važenja novog ugovora o radu na određeno vrijeme;
  • Stimulacija i destimulacija plate;
  • Destimulacija zbog nekvalitetnog izvršavanja radnih zadataka (mišljenje FMRSP);
  • Lakše i teže povrede radne obaveze;
  • Sankcije u slučaju povrede radne obaveze;
  • Obustava plate;
  • Rad na dane praznika i službeni put;
  • Prekovremeni rad i rad na dane sedmičnog odmora;
  • Može li radnik snositi troškove radnog odijela i opreme u slučaju kada radnik daje otkaz?
  • Primjena povoljnijeg prava za radnika;
  • Procedura prijema u radni odnos u privatnom sektoru;
  • Procedura prijema u radni odnos u javnom sektoru;
  • Dostava prijave na obavezno osiguranje;
  • Angažman radnika putem tzv. “Studentskih servisa”;
  • Ugovor o djelu kao način radnog angažmana;
  • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima;
  • Ugovor o poslovnoj saradnji u kontekstu zadovoljenja potreba poslodavaca za radnom snagom;
  • Ugovor o radu lica na određeno i neodređeno vrijeme zatečenih prije stupanja na snagu izmjena i dop. Zakona;
  • Bitni elementi Ugovora o radu i njihov značaj u praksi;
  • Probni rad;
  • Pripravnici i volonteri;

  ULOGA I ZNAČAJ UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FbiH I NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO

  • Prijem u radni odnos u javnim ustanovama;
  • Prijem u javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala;
  • Prijem u federalnim zavodima;
  • Prijem u federalnim agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama ;
  • Prijem u pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima;
  • Prijem u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo

  PRESTANAK RADNOG ODNOSA;

  • Procedura otkazivanja Ugovora o radu uz propisani otkazni rok (član 96. Zakona o radu);
  • Načini prestanka Ugovora o radu;
  • Razlozi koji opravdavaju otkazivanje Ugovora o radu uz propisani otkazni rok;
  • Sadržaj obrazloženja /osnovanost otkaza/;
  • Priznavanje prava na otpremninu;
  • Otkazni rok;
  • Odjava radnika sa obaveznog osiguranja nakon proteka otkaznog roka;
  • Obaveza poslodavca da omogući radniku ostvarivanje prava iz radnog odnosa i u situaciji kad od njega ne zahtijeva da radi u otkaznom roku;
  • Priznavanje prava na godišnji odmor u slučaju otkaza uz propisani otkazni rok;
  • Ponovno zapošljavanje na istim ili sličnim poslovima;
  • Obaveze poslodavca prema vijeću zaposlenika ili sindikatu u pogledu namjere otkazivanja Ugovora o radu uz propisani otkazni rok;
  • Procedura otkazivanja Ugovora o radu bez obaveze poštivanja otkaznog roka (član 97. Zakona o radu)
  • Utvrđivanje vrsta prijestupa ili povreda radnih obaveza;
  • Omogućavanje radniku da se izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret tzv. „pravo na odbranu”;
  • Otkaz u slučaju lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz Ugovora o radu;
  • Rok za otkaz Ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka;

  DISCIPLINSKI POSTUPAK;

  • Pravni značaj ispravne provedbe procedure koja prethodi prestanku radnog odnosa u relaciji sa inspekcijskim nadzorom na iste okolnosti;
  • Disciplinski postupak prema Zakonu o radu;
  • Disciplinski postupak u javnim preduzećima i javnim ustanovama;
  • Pravni lijek i organ odlučivanja o pravnom lijeku;
  • Pitanja i odgovori.

  KOJA POVOLJNIJA PRAVA KAO I OBAVEZE NAM DONOSE PRIJEDLOZI IZMJENA I DOPUNA ZAKONA KOJI SU U PRLAMENTARNOJ PROCEDURI:

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  180,00 KM po jednom učesniku;

  165,00 KMpo osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  Kotizacija uključuje:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju). Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Za učesnike SAVJETOVANJA obezbijeđen je popust za smještaj. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „Hollywood“ – Ilidža tel. 033/773-100 ili na e-mail: info@hotel-hollywood.ba sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________   3.______________________________

  2._______________________________________   4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2022. godine                                                      Pečat i potpis odgovornog lica