• apr
  01

  Time: 9:30

  Location: SARAJEVO - HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

  VELIKO SAVJETOVANJE IZ JAVNIH NABAVKI

  E-AUKCIJA – ELEKTRONSKA PONUDA

  PROCES PLANIRANJA

  PRIPREME POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

    ODGOVORNOST RUKOVODIOCA

  PRAKSA URŽ-a

  PRAKSA SUDA BiH

  (primjeri rješenja i presuda)

   

  1.4.2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

   

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, Vas ovim putem poziva na savjetovanje iz javnih nabavki uz navođenje primjera te informisanja o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH.

   

  Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14).


  PREDAVAČI: 

  Kemal Muhamedović, dipl. oec – razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

  Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Doc. dr. Nermin Lapandić-Član radne grupe za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik– Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki. 

  TEME – PREDAVAČ: Kemal Muhamedović, dipl. oec- razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

  E-AUKCIJA

  • E-Aukcija sa strane ponuđača;
  • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
  • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-Aukcije;
  • Završetak e-Aukcije;
  • Elektronske javne nabavke;
  • Provođenje e-Aukcije u sistemu javnih nabavki, demonstracija;
  • Zakazivanje i provođenje e-Aukcije;

  ELEKTRONSKE PONUDE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

  • Kreiranje elektronskog postupka u sistemu e-Nabavke;
  • Uslovi za učešće u e-postupku;
  • Kreiranje elektronskog postupka;
  • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku;
  • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke;
  • Kreiranje ponude;
  • Slanje elektronskih ponuda;
  • Otvaranje elektronskih ponuda;
  • Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude;

  OČEKIVANE IZMJENE NA PORTALU JAVNIH NABAVKI NOVI PRAVILNIK (E-NABAVKE)

  • Demonstracija provođenja postupka direktnog sporazuma putem sistema e-Nabavke (ponude kod direktnog sporazuma);
  • Demonstracija označavanja žalbe na postupku/lotu;
  • Demonstracija unosa i objave Planova nabavki/privremenih planova nabavki
  • Demonstracija unosa i objave informacija za PBO
  • Demonstracija unosa izmjena osnovnih elemenata ugovora;
  • Demonstracija promjene logike odabira ponuđača i označavanje prihvatljivosti ponuda;
  • Demonstracija povlačenja objavljenih obavještenja o dodjeli/poništenju;
  • Demonstracija provođenja e-Aukcije za prvu fazu OS kod minitendera;

  TEME – PREDAVAČ: Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat, Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik

  OPTIMALNA PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE – DOBRA I LOŠA PRAKSA UTVRĐENA RJEŠENJIMA URŽ-a

  • Pravilna izrada tenderske dokumentacije;
  • Planiranje nabavki za narednu godinu;
  • Pojašnjenja i izmjene tenderske dokumentacije;
  • Kako postupiti u slučaju izjavljivanja žalbe na tendersku dokumentaciju;
  • Da li svaki član grupe ponuđača mora preuzeti TD sa portala nabavki;

  OPTIMALNA PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM I NAJČEŠĆE GREŠKE – DOBRA I LOŠA PRAKSA UTVRĐENA RJEŠENJIMA URŽ-a I SUDSKIM PRESUDAMA

  • Priprema prihvatljive ponude ;
  • Sadržaj ponude (POPUNJAVANJE OBRAZACA);
  • Pisane izjave;
  • Komunikacija ponuđača sa ugovornim organim putem portala, e-maila, redovne pošte (kada se šta može primijeniti);
  • Period važenja ponude;
  • Garancije uz ponudu;
  • Upotreba faksimila u pripremi ponude;
  • Pojam i značaj  industrijske sigurnosne provjere i industrijske sigurnosne dozvole u postupcima javnih nabavki (iz ugla ponuđača i iz ugla ugovornih organa);
  • Ispravke u ponudi, izmjene i dopuna ponuda;
  • Šta se može smatrati manjim odstupanjem u ponudi, šta se može pojašnjavati, a šta je razlog eliminacije (gdje je granica između pojašnjenja ponude i dopune ponude);

  OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE (IZBOR PONUĐAČA ILI PONIŠTAVANJE POSTUPKA NABAVKE)

  • Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača/poništenju postupka nabavke;
  • Period mirovanja do zaključenja ugovora o javnoj nabavci;
  • Kada se MOŽE poništi postupak nabavke, kada se MOŽE započeti novi postupak nabavke;
  • Postupak dodjele ugovora drugorangiranom ponuđaču (koraci);
  • PRIMJERI IZ PRAKSE U RADU DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI URŽ-a.
  • PRIMJERI IZ PRAKSE UPRAVNIH SPOROVA U RADU SUDA BIH.
  • PRAKSA UO, URŽ-a I SUDA BiH (primjeri rješenja i presuda)
  •  

  TEME – PREDAVAČ: Doc. dr. Nermin Lapandić

  PROCES PLANIRANJA I PRIPREME POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI – „KO  NE  PLANIRA,  PLANIRA NAUSPJEH“

  • Planiranje javnih nabavki – kako uspostaviti proces planiranja u ugovornom organu;
  • Određivanje predmeta nabavke i mogućnost podjele na lotove korištenjem JRJN; 
  • Radnje i postupci u ugovornom organu prilikom istraživanje tržišta;
  • Procijena vrijednosti nabavke;
  • Kriteriji za određivanje metoda javnih nabavki (vrijednosni pragovi, uslovi za postupke ili izuzeća);
  • Odabir vrste postupka i načina javne nabavke;
  • Određivanje rokova u Planu nabavke, korištenjem metode „planiranje unatrag“.
  • Izrada plana javne nabavke;
  • Stav Ureda za reviziju u BiH kada je u pitanju donošenje plana javnih nabavki, rok pokretanja postupka prije usvajanja budžeta odnosno finansijskog plana;
  • Greške ugovornih organa u fazi planiranja koje mogu dovesti do poništenja postupka u  potpunosti ili djelimično.

  OKVIRNI SPORAZUM I NJEGOVA PRAKTIČNA PRIMJENA

  • Pravna priroda okvirnog sporazuma
  • Kada se primjenjuje okvirni sporazum kao tehnika nabavke?
  • Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma
  • Planiranje okvirnog sporazuma i procjena vrijednosti nabavke
  • Kada se zaključuje okvirni sporazum na procijenu vrijednost a kada na vrijednost iz najpovoljije ponude?
  • Trajanje okvirnog sporazuma
  • Realizacija okvirnog sporazuma
  • Opcije za zaključivanje okvirnog sporazuma (okvirni sporazum sa jednim dobavljačem, okvirni sporazum sa više dobavljača – lista dobavljača, mini tender, da li se zaključuje jedan okvirni sporazum ili više okvirnih sporazuma sa svakim izabranim dobavljačem itd.)
  • Smjernice za pripremu tenderske dokumentacije kada se predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
  • Model okvirnog sporazuma
  • Zaključivanje pojedinačnih ugovora po okvirnom sporazumu
  • Postupanje u slučaju prijema nedovoljnog broja ponuda u postupku u kom se ugovorni organ opredijelio za okvirni sporazum sa više dobavljača
  • Pravna zaštita u proceduri sklapanja okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora
  • Šta, kada i kako se izvještava o zaključenom okvirnom sporazumu i pojedinačnim ugovorima po okvirnom sporazumu

  STRUČNA OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPKA ODLUKA O DODJELI UGOVORA ILI PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE (ispravno postupanje komisije za nabavke prilikom otvaranja, pregleda i ocjene ponuda i okonačnja postupka)

  • Zapisnik o zaprimanju ponuda;
  • Postupak otvaranja ponuda i sačinjavanje Zapisnika o otvaranju ponuda;
  • Analiza ponuda;
  • Provjera kvalifikovanosti ponuda;
  • Provjera ispunjenosti zahtjeva u pogledu tehničkih specifikacija i opisa predmeta nabavke;
  • Provjera da li ponude ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg;
  • Računska ispravnost ponude;
  • Neprirodno niska cijena;
  • Pojašnjenje ponude;
  • Uslovi za diskvalifikaciju i odbacivanje ponude;
  • Preporuka za donošenje odluke o izboru /poništenju postupka javne nabavke.
  Pitanja i odgovori

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

   POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h

   KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju, primjeri rješenja URŽ-a i presuda SUDA BiH. Također, za pet učesnika obazbijedili smo pet poklon knjiga POSTUPAK UGOVARANJA JAVNE NABAVKE AUTORA: doc. dr. Nermin Lapandić

   

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  CD o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa zvučnim objašnjenjemnjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 40 KM.

  Za učesnike SAVJETOVANJA obezbijeđen je popust za smještaj. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „Hollywood“ – Ilidža tel. 033/773-100 ili na e-mail: info@hotel-hollywood.ba sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC

  (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4._______________________________________

  2._______________________________________ 5._______________________________________

  3._______________________________________ 6._______________________________________

   

   

  NARUDŽBENICA ZA

   

  CD o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu

   

  • Broj primjeraka koji želite naručiti: ______________ (upisati broj)

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

             

   

  Dana___________2022. godine                                       Pečat i potpis odgovornog lica