• jul
  02

  Time: 12:00

  Location: Sarajevo hotel HOLLYWOOD

  VELIKO DVODNEVNO SAVJETOVANJE IZ JAVNIH NABAVKI

   

  NOVINE U NABAVKAMA (ELEKTRONSKE PONUDE, E-AUKCIJA)

  PREKRŠAJNE I KRIVIČNE PRIJAVE U PROCESIMA JAVNIH NABAVKI (kroz praktične primjere)

  PRIMJENА PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG OD 01.06.2020. GODINE

  UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U SEGMENTU IZUZEĆA I PREGOVARAČKIH POSTUPAKA PO ZJN

  PRAKSA URŽ-A I SUDA BIH (primjeri rješenja i presuda)

   

  02.-03. JULI 2020. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

   

   
   

  Savjetovanje je namijenjeno prvenstveno rukovodiocima, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke kao i organizacionim jedinicama koje se bave javnim nabavkama, a sve u cilju zakonitog, efikasnog, ekonomičnog i transparentnog trošenja javnih sredstava u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14).

   

  Temeljem naprijed navedenog pozvali smo vrlo iskusne predavače na veliko dvodnevno stručno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki uz akcenat na praktične primjere iz njihove prakse.

   

  PREDAVAČI: 

  • Branka Mujezinović – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH uposlenik JP Ceste Federacije BiH;
  • Kemal Muhamedović, dipl. oec – razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (ejn.gov.ba)
  • Sanel Nezirić dipl. pravnik, – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, advokat specijaliziran za javne nabavke;
  • Edvin Šarić pravnik – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

   

   

  TEME:

   

  PREDAVAČ: Kemal Muhamedović, dipl. oec, razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba);

   

  UPOZNAVANJE SA IZMJENAMA U SISTEMU E-NABAVKE OD 06.04.2020. (VERZIJA 2.3.0)

  • E-aukcija novi statusi;
  • Organizacione jedinice ponuđača;
  • Ispravka obavještenja nakon poništenja jednog ili više lotova;
  • Pregled svih postupaka ugovornog organa u profilu operatera;

   

  ELEKTRONSKE PONUDE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

  • Kreiranje elektronskog postupka u sistemu e-Nabavke;
  • Uslovi za učešće u e-postupku;
  • Kreiranje elektronskog postupka;
  • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku;
  • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke;
  • Kreiranje ponude;
  • Slanje elektronskih ponuda;
  • Otvaranje elektronskih ponuda;

   

  • Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude;
  • Provođenje postupka direktnog sporazuma elektronskim putem

   

  E-AUKCIJA

  • E-Aukcija sa strane ponuđača;
  • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
  • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-Aukcije;
  • Završetak e-Aukcije;
  • Elektronske javne nabavke;
  • Provođenje e-Aukcije u sistemu javnih nabavki, demonstracija;
  • Zakazivanje i provođenje e-Aukcije;

   

   

  PREDAVAČ: Sanel Nezirić, dipl. pravnik, advokat;

   

  JAVNE NABAVKE U VRIJEME POSEBNIH OKOLNOSTI

  • Prekšajna i krivična odgovornost u postupcima javnih nabavke (rukovodioca – ostalih učesnika javnih nabavki ispred UO);
  • Krivične i prekrašajne odgovornosti u segmentu izuzeća i pregovaračkih postupaka po ZJN;
  • Razlika između krivične i prekšajne odgovornosti (kada jedna drugu isključuje);
  • Rad komisija za nabavke u vanrednim okolnostima;
  • Provođenje nabavki hitne prirode (nabavka potrebnih sredstava za vrijeme epidemije, više sile itd);
  • Kako da Ugovorni organi riješe dileme o postupanju u nabavkama u vanrednim okolnostima (analiza kroz aktuelne nabavke „Respiratori“, pokretna bolnica, maske, rukavice i sl.)

  OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE (IZBOR PONUĐAČA ILI PONIŠTAVANJE POSTUPKA NABAVKE)

  • Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača/poništenju postupka nabavke;
  • Period mirovanja do zaključenja ugovora o javnoj nabavci;
  • Kada se može poništi postupak nabavke, kada se može započeti novi postupak nabavke;
  • Postupak dodjele ugovora drugorangiranom ponuđaču (koraci);
  • PRIMJERI IZ PRAKSE RADA I STAVOVI INSTITUCIJA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ZAKONA;
  • PRIMJERI IZ PRAKSE PRAVNE ZAŠTITE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE;
  • PRIMJERI IZ PRAKSE U RADU DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI URŽ-a;
  • PRIMJERI IZ PRAKSE UPRAVNIH SPOROVA U RADU SUDA BIH;

   

  PREDAVAČ: Branka Mujezinović, certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH uposlenik JP Ceste Federacije BiH;

  PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

  • Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja;
  • Način provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja,
  • Nabavka dodatnih i nepredviđenih radova, roba i usluga uz akcenat na dodatne radove u građevinarstvu;
  • Praktičan prikaz dijagrama toka u pregovaračkom postupku;
  • Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti;
  • Žalbeni postupak i rokovi za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku;

   

  ODLUKA O OBAVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG:

  • Obavezna primjena odluke za postupke nabavki koji će se raspisivati od 01.06.2020.godine?
  • Uticaj odluke za postupke nabavki koji su započeli ranije, kao će odluka o izboru ponuđača će biti donesena nakon 01.06.2020. godine?
  • Šta ova odluka znači za poništene postupke nabavki za koje će se ponovljeni postupci provoditi nakon 01.06.2020. godine?
  • Uticaj odluke za postupke nabavki za ponuđače iz različitih zemalja: unutar BiH, CEFTA, ostale zemlje.

  ANEX II DIO B

  • Uslovi za primjenu Anexa II dio B;
  • Način provođenja postupka;
  • Specifičnosti, bitnosti i rizici;

   

  PREDAVAČ: Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik;

   

  UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

  • Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora;
  • Prevencija korupcije i etika u oblasti javnih nabavki;
  • Zabilješke za reviziju (internu i eksternu);
  • Uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki od strane Ureda za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki, primjeri kršenja zakona, stavovi i preporuke ureda za buduće postupke javnih nabavki);
  • Uticaj negativnog revizorskog izvještaja u dijelu javnih nabavki, i odgovrnosti rukovodioca/komisija (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);

   

  PRIMJERI IZ PRAKSE UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

  • Akcenat revizije u pustupku revidiranja predmeta iz javnih nabavki, najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora;
  • Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora;
  • Primjeri prakse UO;
  • Primjeri prakse PONUĐAČA;
  • Prevencija korupcije i etika u oblasti javnih nabavke- studija slučaja;

   

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba.

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: 02.07.2020. godine, registracija od 10:30h do 11:00h, ručak dobrodošlice od 11:00h do 12:00 h, početak seminara u 12:00h.

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

  195,00 KM po jednom učesniku;

  175,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  140,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  BITNO KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wireless-internet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju , primjeri rješenja URŽ-a i presuda SUDA BiH)

   

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Pravilnik o uslovima i načinu korišenja e-Aukcije i provođenje e-Aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-Akucije po cijeni od 40 KM, dok je redovna prodaja po cijeni 60 KM.

   

  Samo za učesnike savjetovanja obezbijeđen je EXTRA popust za smještaj, gdje naši gosti mogu plaćati smještaj u 1/1 sobama po cijeni od 68,00 KM  (usluga je noćenje sa doručkom, uz besplatno korištenje bazena, saune i fitnesa).
  Cijena dvokrevetne sobe iznosi 106,00 KM. Popusti na masaže i usluge wellness centra do 20% popusta, kao i besplatan parking za sve goste hotela.

  Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji „Hollywood“–lidža tel.: 033/773-100 ili na e-mail: info@hotel-hollywood.ba, sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.

   Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

    

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________

   

  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1.__________________________                             4._____________________________

  2.__________________________                             5._____________________________

  3.__________________________                             6._____________________________

   

   

   

  NARUDŽBENICA ZA

   

   

  Priručnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu sa CD-om.

   

  • Broj primjeraka koji želite naručiti: _______ (upisati broj)

   

   

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dana___________2020. godine                                                     Pečat i potpis odgovornog lic

  PLAN I PROGRAM

   

  Svrha obuke : ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima kao ponuđači
  Organizator: Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA
  Datum održavanja: 02.-03. JULI 2020. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

   

   

  DNEVNI RED OBUKE

   

  DNEVNI RED I DANA

  POČETAK 12:00 H

   

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  10:30 -11:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  11:00-12:00 RUČAK DOBRODOŠLICE
  12:00- 13:30 POČETAK

  PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  13:30-14:00 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  14:00-16:00 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  16:00-16:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  16:30-18:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  18:00-18:10 ZAKLJUČCI PRVOG DANA I PLAN ZA DRUGI DAN

   

   

   

   DNEVNI RED OBUKE 

   

  DRUGOG DANA

  POČETAK 9:30 H

   

   

   

   

   

  VRIJEME:

  GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU

      

  ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA

   

   

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________