• jul
  01

  Time: 9:30

  Location: Hotel „HOLLYWOOD“ SARAJEVO -ILIDŽA

  ČETVRTAK 1 JULI 2021. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – SARAJEVO

   

  Primjena Zakona o zaštiti na radu, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20), i donesenih Pravilnika o procjeni rizika, Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, Pravilnika o uvjetima koji moraju ispitivati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, („Sl. list FBiH“, br. 23/21) od 24.03.2021., Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom, („Sl. list FBiH“, br. 24/21), i Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca (“Sl. list FBiH, broj 34/21).

  Svrha zaštite zdravlja radnika na radu je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti nastalih u uskoj vezi s radom, te cjelokupno unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu.

  Cilj ovog savjetovanja, upravo je da kroz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasniva predloženi zakon, (prevencija – princip procjene rizika) kao i efekti i dileme koji se vide u praktičnoj primjeni Zakona i pravilnika.

  Obzirom da svakodnevno pristižu upiti povodom gore navedene problematike Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, shodno Vašim potrebama odlučila je da organizuje interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje Vaših problema u praksi.

  Predavači koji vrše nadzor nad primjenom i svakodnevno primjenjuju navedeni zakon (federalni inspektora rada,  stručnjak za zaštitu na radu, će na vaša pitanja davati odgovore.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: inžinjerima/radnicima zaštite na radu, Pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu, i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju.

   

  PREDAVAČI: 

   

  • Ševal Smajić – Federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu;
  • Zuhdija Mahmutović – ing.zaštite na radu, Udruženje za zaštitu na radu;

   

  TEME SAVJETOVANJA:

   

  • PRIMJENA ZAKONA O RADU SA ASPEKTA OBAVEZA RADNIKA I POSLODAVCA;
  • PRAVA I OBAVEZE POSLODAVACA PRI ORGANIZACIJI PROVOĐENJA SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU;
  • NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM I DRUGIH RADNIKA;
  • UPOTREBA I PRIMJENA STARIH PRAVILNIKA DO DONOŠENJA NOVIH PROVEDBENIH PROPISA;

   

  • DIREKTIVE VIJEĆA EVROPSKE UNIJE;
  • NAČELA U ZAKONU: načelo prevencije,načelo odgovornosti poslodavca za sigurnost i zaštitu na radu,načelo obavezne primjene propisanih mjera;

   

  • POVJERENIK ZA ZAŠTITU NA RADU
  • Postupak kod poslodavca koji zapošljava 30 ili više radnika;
  • Način imenovanja, prava i dužnosti, mandat i razrješenje;
  • Radno vrijeme povjerenika za zaštitu na radu i način utvrđivanja istog;
  • Stručna sprema, radno iskustvo i osposobljavanje;
  • Izbor više povjerenika za izdvojena radna mjesta na više lokacija. 

   

  • OBAVEZA PRIMJENE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE NA RADU – ISPRAVE, DOZVOLE, ELABORAT;

   

  • IZRADA INTERNOG AKTA O ZAŠTITI NA RADU – KONSULTACIJE SA POVJERENIKOM ZAŠTITE NA RADU;
  • Akt o procjeni rizika – način procjene rizika;

   

  • PROCJENA RIZIKA I UPRAVLJANJE RIZICIMA NA RADNOM MJESTU
  • Izrada upustva procjene rizika;
  • Ko može provoditi procjenu rizika na radnom mjestu;
  • Koje se metode i pristupi koriste pri procjeni rizika;
  • Koji su najčešči problemi i greške u procjeni rizika na radnom mjestu;
  • Postupanje u slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje radnika;
  • Rizici pri radu sa opasnim materijama, zaštita radnika izloženih opasnim materijama na radu;
  • Rizici pri radu sa oštrim predmetima;
  • Rizici pri radu sa biološkim agensima;
  • Psihosocijalni rizici;
  • Zdravstveni uvjeti radnika u vidu osiguranja pristupa na radnom mjestu sa povećanim rizikom;
  • Utvrđivanje zdravstvenog stanja za radna mjesta sa povećanim rizikom;
  • Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena;
  • Posebna sigurnost i zaštita zdravlja na radu i zabrana rada grupa posebno osjetljivih na rizike na određenim poslovima;
  • Posebno osiguranje za radnike koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom;
  • Organizovanje poslova zaštite na radu i ovlaštene organizacije
  • Kada poslodavac angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu?
  • Ko kontroliše rad ovlaštene organizacije?
  • Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima do 30 radnika?
  • Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima preko 30 radnika?

   

  • RADNIK ZA ZAŠTITU NA RADU

   

  • ORGANIZOVANJE PRVE POMOĆI, PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE, EVAKUACIJE RADNIKA I OBAVEZE U SLUČAJU OZBILJNE I NEPOSREDNE OPASNOSTI

   

  • ORGANIZOVANJE ZDRAVSTVENOG NADZORA

   

  • VOĐENJE EVIDENCIJA OD STRANE POSLODAVCA

     

  • OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU NA RADU

   

  • INSPEKCIJSKI NADZOR
  • Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;
  • Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
  • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;
  • Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;
  • Pravo na žalbu;

   

  • KAZNENE ODREDBE
  • Usporedba visina kazni po starom i novom zakonu (vrlo bitno)

     POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  175,00 KM po jednom učesniku;

  160,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za pretplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalni nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.  

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC

  (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 3.______________________________

  2._______________________________________ 4.______________________________

   

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________ 2021. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

  Svrha obuke : Upoznavanje o primjeni novih pravilnika, procjenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, profesionalnih oboljenja, ili bilo koje drugo oštečenje zdravlja, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja ovog rizika;
  Učesnici: Pravnicima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,  i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija.

   

  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“ ILIDŽA – SARAJEVO
  Datum održavanja: ČETVRTAK 1. JULI 2021. godine

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –       Pozdravne riječi i uvodni dio seminara

  –       Tema po pozivu – interni trener Agencije

  11:00-11:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:30-12:50 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –       Tema po pozivu – eksterni trener Agencije

  12:50-14:00 DUŽA PAUZA – RUČAK
  14:00-15:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –       Tema po pozivu –  eksterni trener Agencije

  –       Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera

  15:30- 15:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  15:45 –       Sumiranje postignutih rezultata

  –       ZAKLJUČCI