• jul
  07

  Time: 9:30

  Location: Sarajevo hotel HOLLYWOOD - ILIDŽA

  PRIMJENA PRAVILNIKA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U

  FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19)

  UPITI I NEJASNOĆE NASTALE U PRIMJENI OD 01.01.2020. GODINE DO DANAS 

  UTICAJ ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU FEDERACIJE BiH NA KANCELARIJSKO POSLOVANJE  

  SARAJEVO 07. JULI 2020. GODINE HOTEL HOLLYWOOD“, ILIDŽA-SARAJEVO

   

  Agenciji za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo upućen je veliki broj upita od organa  uprave Federacije BiH o razlozima donošenja novog Pravilnika kojim je stavljen van snage Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 73/19).

  Naime, Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19) od 20.12.2019 godine, dok je članom 99. istog Pravilnika  stavljen van snage Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 73/19).

   

  Također, upiti su se odnosili i na Zakon o elektronskom potpisu Federacije BiH, s tim u vezi u obrazloženju Vlade F.BiH u smislu samog Zakona o elektronskom potpisu Federacije BiH je navedeno da će zakon urediti pravo fizičkih i pravnih osoba na upotrebu elektronskog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama.Također, utvrđuje i prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba koje pružaju usluge izrade, verifikovanja ili potvrđivanja elektronskog potpisa, vremenskog žiga i pečata, elektronske preporučene dostave i certifikata za autentifikaciju mrežnih stranica na teritoriju Federacije BiH, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

  Analogno naprijed navedenom, na savjetovanju će se govoriti šta nas očekuje po stupanju na snagu navedenog zakona koji je prošao pralamenternu procedure u nacrtu i čije se donošenje može očekivati u skorije vrijeme.

  Kako se radi o većem broju upita Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo je odlučila da  na osnovu upita i interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene gore navedenih propisa organizuje savjetovanje na kojem će se govoriti o novinama i obavezama koje nas očekuju u budućem periodu u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama Federaciji BiH.

  PREDAVAČI: 

   Alen Taletović-Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde FBiH;

  • Hadžija Hadžiabdić-Zamjenik direktora Arhiva Bosne i Hercegovine;
  • Željko Škarica-Glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine;

   

  TEME:

   

  ZAKON O ELEKTRONSKOM POTPISU FEDERACIJE BIH

  • Pravo fizičkih i pravnih osoba na upotrebu elektronskog potpisa;
  • Prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba koje pružaju usluge izrade, verifikovanja ili potvrđivanja elektronskog potpisa, vremenskog žiga i pečata, elektronske preporučene dostave i certifikata za autentifikaciju mrežnih stranica na teritoriju Federacije BiH;

   ARHIVSKO POSLOVANJE

  • DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
  • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavke, tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i sl;
  • Vođenje arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe;

   KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  • PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19);
  • OSNOVNE NOVINE NOVOG PRAVILNIKA;
  • UPISIVANJE I VRSTE KNJIGA EVIDENCIJA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU PO NOVOM PRAVILNIKU (koje će biti u obaveznoj primjeni od 1.1.2020);
  • KLASIFIKACIJSKE OZNAKE PREDMETA I AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU (prelazna rješenja za elektronsko poslovanje zavođenje pod jednom klas.oznakom zatim promjena iste u toku godine);
  • ORGANIZACIJA VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE, ODNOSNO AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ODREĐIVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA, ODNOSNO RADNIH MJESTA KOJIMA SE POŠTA DOSTAVLJA U RAD I RASPOREĐIVANJE POŠTE (SIGNIRANJE) PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ZAVOĐENJE I ZDRUŽIVANJE AKATA;
  • DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD;
  • SASTAVNI DIJELOVI SLUŽBENOG AKTA I FAKSIMIL;
  • Pojam faksimila po novom pravilniku, ovlaštenje za upotrebu faksimila, upotreba faksimila, evidentiranje upotrebe faksimila, potvrda rukovodioca organa o pravilnom korištenju faksimila, odgovornost za upotrebu faksimila, odgovornost za stavljanje pečata na službeni akt na koji je stavljen faksimil, pravo na korištenje faksimila, procedura izrade faksimila;
  • VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI I RAZVOĐENJE PREDMETA;
  • ROKOVNIK PREDMETA;
  • OTPREMANJE POŠTE;
  • ŠTA JE ELKTRONSKI POTPIS;
  • ŠTA JE ELEKTRONIČKI POTPIS;
  • Suštinska razlika između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Propisi i pravila upotrebe elktronskog potpisa i elektronske komunikacije u praksi;
  • E-UPRAVA (dobra praksa, primjer zemalja u okruženju i EU)
  • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • REKONSTUKCIJA IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak, relevantnost dokumenata);

   POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h  

  KOTIZACIJA SA UKLJUČENIM PDV-om: po učesniku 170,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija po 150,00 KM, 120,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA”

   Kotizacija uključuje: (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju).Kotizacija također, uključuje i besplatno modele u word i elektronskoj verziji: uputstva/instrukcije, pravilnik i akate iz obasti kancelarsijkog poslovanja.     SPECIJALNO SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: Knjiga OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA, AUTORA: Emir Mehmedović, Edvin Šarić i Admir Hadrović, po promotivnoj cijeni od 60,00 KM.

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SAVJETOVANJU?!

  • DA bi se upoznali o ulozi, značaju i postupku primjene novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19), koji je stupio na snagu, a u obaveznoj primjeni od 01.2020 godine;
  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni faksimila i spriječili greške u korištenju te zloupotrebe istog po odredbma novog Pravilnika;
  • Da bi se upoznali sa novim metodama potpisa ELKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONIČKI POTPIS;
  • Da bi se upoznali u procedure uvođenja E-UPRAVE – (dobra prkasa, primjer zemalja u okruženju i EU;
  • Da bi se upoznali o POSTUPANJU SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • Da bi se upoznali o proceduri REKONSTUKCIJE IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak)
  • Da bi se upoznali o značaju DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
  • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;

  Samo za učesnike savjetovanja obezbijeđen je EXTRA popust za smještaj, gdje naši gosti mogu plaćati smještaj u 1/1 sobama po cijeni od 68,00 KM  (usluga je noćenje sa doručkom, uz besplatno korištenje bazena, saune i fitnesa).

  Cijena dvokrevetne sobe iznosi 106,00 KM. Popusti na masaže i usluge wellness centra do 20% popusta, kao i besplatan parking za sve goste hotela.

  Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji „Hollywood“–lidža tel.: 033/773-100 ili na e-mail: info@hotel-hollywood.ba, sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.

  Za učesnike savjetovanja bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju u skaldu sa preporukama nadležnih organa.

   

  NAPOMENA:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1.__________________________                             3._____________________________

  2.__________________________                             4._____________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA KNJIGU

  OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA,  broj primjeraka _____ (upisati broj)

                                                                                                                                              

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana________ 2020. godine                                                          Pečat i potpis odgovornog lica

   

  PLAN I PROGRAM

         

  NOVI PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U

  FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  U OBAVEZNOJ PRIMJENI OD 01.01.2020. GODINE

   

  Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo

   

  Svrha obuke : Obuka uposlenika u cilju efikasnijeg i ispravnijeg vođenja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u državnoj službi i pravnim licima
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave kao i lica koja rade na arhivskim poslovima i pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo
  Datum održavanja: 7. JULI 2020. godine

   

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;

   

  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara 

  –          Tema po pozivu – interni trener Agencije

   

  11:00-11:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

  11:30-12:50 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu – eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti kancelarijskog i arhivskog poslovanja

   

  12:50-14:00 DUŽA PAUZA – RUČAK

   

  14:00-15:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu –  eksterni trener Agencije

  –          Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera

  15:30- 15:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

  15:45 –          Sumiranje postignutih rezultata

  –          ZAKLJUČCI