• mar
  25

  Time: 9:30

  Location: Hotel „HOLLYWOOD“ SARAJEVO -ILIDŽA

  SAVJETOVANJE O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU U

  FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19)

   VI PITATE MI ODGOVARAMO

   25 MART 2021. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – SARAJEVO

   

  Obzirom da svakodnevno pristižu upiti povodom gore navedene problematike Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, shodno Vašim potrebama odlučila je da na osnovu istih organizuje savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje Vaših problema u praksi.

  Svrha i cilj ovog savjetovanja je koz pitanja i odgovore iz svakodnevnice ukazati polaznicima  na značaj upotrebe faksimila, (odluka o izradi faksimila, evidencija o upotrebi faksimila, službena zabilješka o upotrebi faksimila, procedura sa starim i novim faksimilom itd),pa iz tih razloga za polaznike savjetovanja pripremili smo instrukcijiu i modele akata kako za sami faksimil, tako i za Pravilnik u obavljanju kancelarijskog poslovanja.

   

  U pogledu načina odabiranja arhivske iz registraturne građe unutar subjekata javnog prava, te postupanjem sa arhivskim predmetima ukazujemo na značaj odredbe Zakona o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Uredbe o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Službenicima u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera, i svima onima koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

   

  PREDAVAČI: 

  • Admir Hadrović – Direktor Arhiva Federacije BiH
  • Alen Taletović – Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije BiH;

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

   

  • ORGANIZACIJA VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE, ODNOSNO AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ODREĐIVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA, ODNOSNO RADNIH MJESTA KOJIMA SE POŠTA DOSTAVLJA U RAD I RASPOREĐIVANJE POŠTE (SIGNIRANJE) PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ZAVOĐENJE I ZDRUŽIVANJE AKATA;
  • UPISIVANJE I VRSTE KNJIGA EVIDENCIJA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • KLASIFIKACIJSKE OZNAKE PREDMETA I AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD;
  • FAKSIMIL;
  • VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI I RAZVOĐENJE PREDMETA;
  • ROKOVNIK PREDMETA;
  • OTPREMANJE POŠTE;
  • NADZOR NAD VRŠENJEM KANCELARIJSKOG POSLOVANJA

   

  ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • Osnovni pojmovi i pretpostavke elektronskog kancelarijskog poslovanja;
  • Elektronski potpis;
  • Elektronički potpis;
  • Suštinska razlika između elektronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Propisi i pravila upotrebe elektronskog potpisa i elektronske komunikacije u praksi;
  • E-UPRAVA (dobra praksa, primjer zemalja u okruženju i EU);
  • Šta je e-Pisarnica?
  • ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE I ELEKTRONSKI DOKUMENT;
  • Kako nastaje elektronski dokument;
  • U kojim elektronskim formatima se dokumenti pohranjuju (čuvaju);
  • Šta je Document management sistem i njegove osnovne prednosti – DMS?
  • Elektronska pošta;
  • Utvrđivanje identiteta korisnika;
  • Formiranje predmeta u elektronskom obliku;
  • Zaštita elektronskih podataka;
  • Elektronska arhiva;
  • Značaj dokumentacije u papirnom obliku;
  • Prednosti elektronskog kancelarijskog poslovanja;
  • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • REKONSTUKCIJA IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak, relevantnost dokumenata);

   

  TAKSENO I ARHIVSKO POSLOVANJE

   

  TEME:

  • NAČIN PLAĆANJA ADMINISTRATIVNE TAKSE;
  • Takseni obveznik;
  • Plaćanje takse;
  • Oslobađanje od plaćanja takse;
  • Zastarijevanje plaćanja takse i povrat viška uplaćene takse;
  • DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti, organizacija arhivskog prostora;
  • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavke, tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i  sl;
  • Svrha i način vođenja arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Izdavanje arhivske građe i reversi;
  • Digitalizacija arhiva
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe;

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  180,00 KM po jednom učesniku;

  165,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za pretplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju).SPECIJALNO SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: Knjiga OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA, AUTORA: Emir Mehmedović, Edvin Šarić i Admir Hadrović, po cijeni od 75 KM.

   

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC

  (NARUDŽBENICA)

   

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 3.______________________________

  2._______________________________________ 4.______________________________

   

   

  NARUDŽBENICA ZA KNJIGU

  OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA,  broj primjeraka _____(upisati broj)

                              

                                                                                                                                   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________ 2021. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica

   

  PLAN I PROGRAM

         

  Svrha obuke : Obuka uposlenika u cilju efikasnijeg i ispravnijeg vođenja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u državnoj službi i pravnim licima
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave kao i lica koja rade na arhivskim poslovima i pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo
  Datum održavanja: 25.MART. 2021. godine

   

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;

   

  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara 

  –          Tema po pozivu – interni i eksterni trener Agencije

   

  11:00-11:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

  11:30-12:50 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu – eksterni trener Agencije

  –          Značaj kancelarijskog i arhivskog poslovanja

   

  12:50-14:00 DUŽA PAUZA – RUČAK

   

  14:00-15:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu –  eksterni trener Agencije

  –          Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera

  15:30- 15:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

  15:45 –          Sumiranje postignutih rezultata

  –          ZAKLJUČCI