• dec
  18

  Time: 9:30

  Location: Sarajevo hotel HOLLYWOOD - ILIDŽA

  POZIV NA VELIKO SAVJETOVANJE

   

  IMPLEMENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

  (osvrt na primjenu u praksi)

  OBAVEZE POSLODAVCA U CILJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA RADNIKA

  PROCJENA RIZIKA NA RADNOM MJESTU

  POSEBNO OSIGURANJE RADNIKA KOD POSLOVA SA POVEĆANIM RIZIKOM

   INSPEKCIJSKI NADZOR

  KAZNENE ODREDBE

   (obaveza poslodavaca da usklade svoje interne akte o zaštiti na radu Zakonom o zaštiti na radu, izvrše procjenu rizika na svakom radnom mjestu, i donesu interni akt o zaštiti na radu)

  18. DECEMBAR 2020. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – SARAJEVO

   

  Obzirom da je cilj i primjena Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20) od 30.10.2020.godine stupila na snagu, samim tim implementacija za njegovo kvalitetno provođenje ogleda se u preventivnom djelovanju poslodavaca u vidu sprječavanja nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti, kao i drugih bolesti koje su nastale u uskoj vezi s radom.   

  Neadekvatno poduzimanje preventivnih mjera i izostanak adekvatne zaštite na radu bez sumnje će dovesti do neželjenih posljedica prvenstveno u vidu narušavanja zdravstvenog sistema kompanije, jer pooštrene inspekcijske kazne novim Zakonom o zaštiti na radu nadmašuju svako ulaganje u prevenciju i sigurnost na radu. Neovisno o veličini i djelatnosti koju poslodavac obavlja, i broju uposlenih u djelatnosti, prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je nosilac uloge za izradu procjene rizika uz maksimalno stručno osposobljavanje radnika za sigurno obavljanje poslova zaštite na radu.

  Obzirom da svakodnevno pristižu upiti povodom gore navedene problematike Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, shodno Vašim potrebama odlučila je da  na osnovu istih ponovi savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje Vaših problema u praksi angažujući stručnjake za zaštitu na radu, i federalnog inspektora rada,  a ujedno i probudi svijest pred nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine da čim prije donesu nove propise usklađene sa nastalim promjenama u ovoj oblasti.

  Svrha i cilj ovog savjetovanja je ukazati polaznicima  na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasniva predloženi zakon (prevencija – princip procjene rizika), čime se  vrši evidentiranje i procjenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, profesionalnih oboljenja, ili bilo koje drugo oštečenje zdravlja, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja ovog rizika.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu, i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju.

   

  PREDAVAČI: 

   

  • Ševal Smajić – Federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu;
  • Zuhdija Mahmutović – ing. zaštite na radu, Udruženje za zaštitu na radu;

   

  TEME SAVJETOVANJA:

   IMPLEMENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU (OSVRT NA PRAKSU);

   OBAVEZE POSLODAVCA U CILJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA RADNIKA;

  • PROCJENA RIZIKA NA RADNOM MJESTU;
  • NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM I DRUGIH RADNIKA;
  • POSEBNO OSIGURANJE RADNIKA KOD POSLOVA SA POVEĆANIM RIZIKOM;
  • INSPEKCIJSKI NADZOR;
  • KAZNENE ODREDBE;
  • OSVRT NA PRIMJENU ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU;
  • Cilj direktive Vijeća Evropske unije 89/391/EEZ od 12. Juna 1989. godine;
  • Načela procjene rizika regulisana Direktivom:
   • načelo prevencije,
   • načelo odgovornosti poslodavca za sigurnost i zaštitu na radu,
   • načelo obavezne primjene propisanih mjera,
  • Lica koja imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu;
  • Opći zahtjevi za sigurne i zdrave uvjete rada;
  • Opća pravila i mjere zaštite na radu;
  • Vijeće za zaštitu na radu, uloga sindikata;
  • Obaveza primjene propisanih mjera zaštite na radu – isprave, dozvole, elaborat;
  • Izdavanje isprave od strane poslodavca pri projektovanju objekata sa osvrtom na sve rizike i njihovo otklanjanje (primjer);
  • Obaveze investitora kada u projektovanju učestvuje više poslodavaca (primjer);
  • Elaborat o uređenju radilišta (primjer);
  • Postupak dostavljanja elaborata nadležnoj inspekciji;
  • Obaveze glavnog izvođača radova kada više poslodavaca koriste isti prostor za radilište;
  • Upustva za sigurnu upotrebu i rukovanja sredstvima za rad, neophodna dokumentacija i izdavanje isprava;
  • Rad sa sredstvima za rad u proizvodnoj i građevinskoj djelatnosti;
  • Izrada internog akta o zaštiti na radu – konsultacije sa povjerenikom zaštite na radu;
  • Akt o procjeni rizika – način procjene rizika;
  • Procjena rizika i upravljanje rizicima na radnom mjestu;
  • Izrada upustva procjene rizika;
  • Ko može provoditi procjenu rizika na radnom mjestu;
  • Koje se metode i pristupi koriste pri procjeni rizika;
  • Koji su najčešči problemi i greške u procjeni rizika na radnom mjestu;
  • Postupanje u slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje radnika;
  • Rizici pri radu sa opasnim materijama, zaštita radnika izloženih opasnim materijama na radu;
  • Rizici pri radu sa oštrim predmetima;
  • Rizici pri radu sa biološkim agensima;
  • Psihosocijalni rizici;
  • Zdravstveni uvjeti radnika u vidu osiguranja pristupa na radnom mjestu sa povećanim rizikom;
  • Utvrđivanje zdravstvenog stanja za radna mjesta sa povećanim rizikom;
  • Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena;
  • Posebna sigurnost i zaštita zdravlja na radu i zabrana rada grupa posebno osjetljivih na rizike na određenim poslovima;
  • Posebno osiguranje za radnike koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom;
  • Organizovanje poslova zaštite na radu i ovlaštene organizacije
  • Kada poslodavac angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu;
  • Ko kontroliše rad ovlaštene organizacije;
  • Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima do 30 radnika;
  • Kako poslodavac obavlja poslove zaštite na radu kada ima preko 30 radnika;
  • Radnik za zaštitu na radu;
  • Obaveze radnika za zaštitu na radu;
  • Stručna sprema, osposobljavanje radnika za zaštitu na radu;
  • Povjerenik za zaštitu na radu;
  • Postupak kod poslodavca koji zapošljava 30 ili više radnika;
  • Način imenovanja, prava i dužnosti, mandat i razrješenje;
  • Radno vrijeme povjerenika za zaštitu na radu, i način utvrđivanja istog;
  • Stručna sprema, radno iskustvo i osposobljavanje;
  • Organizovanje prve pomoći, protivpožarne zaštite, evakuacije radnika i obaveze u slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti;
  • Sadržaj prve pomoći;
  • Stručno osposobljavanje radnika i ovlaštenog lica za pružanje prve pomoći;
  • Protivpožarna zaštita, evakuacija radnika i obaveze u slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti;
  • Stručno osposobljavanje radnika i ovlaštenog lica za evakuaciju;
  • Obaveze poslodavca;
  • Organizovanje zdravstvenog nadzora;
  • Izbor zdravstvene organizacije, obaveza obavještavanja ovlaštene zdravstvene ustanove;
  • Poslovi zdravstvene medicine rada – koje vrši zdravstvena ustanova;
  • Poslovi sa povećanim rizikom;
  • Evidencije o ljekarskim pregledima radnika;
  • Premještaj radnika na drugo radno mjesto;
  • Način obavljanja ljekarskih pregleda;
  • Vođenje evidencija od strane poslodavca;
  • Evidencije o nesrećama, povredama i profesionalnim oboljenjima;
  • Evidencija o radnim mjestima sa povećanim rizikom;
  • Ovlaštene organizacije za zaštitu na radu
  • Izdavanje dozvole;
  • Kontrola rada organizacije;
  • Inspekcijski nadzor;
  • Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;
  • Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
  • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;
  • Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;
  • Pravo na žalbu;
  • Kaznene odredbe;

   

   POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  180,00 KM po jednom učesniku;

  155,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za pretplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  Kotizacija uključuje:

  Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju.

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

    

  PRIJAVNI OBRAZAC

  (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 3.______________________________

  2._______________________________________ 4.______________________________

   

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana ________ 2020. godine                                                         Pečat i potpis odgovornog lica

   

  PLAN I PROGRAM

  Svrha obuke :  

  Procjenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, profesionalnih oboljenja, ili bilo koje drugo oštečenje zdravlja, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja ovog rizika;

  Učesnici:  

  Pravnicima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,  i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija.

   

  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“ ILIDŽA – SARAJEVO
  Datum održavanja: 18. DECEMBAR 2020. godine

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –       Pozdravne riječi i uvodni dio seminara

  –       Tema po pozivu – interni trener Agencije

  11:00-11:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:30-12:50 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –       Tema po pozivu – eksterni trener Agencije

  12:50-14:00 DUŽA PAUZA – RUČAK
  14:00-15:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –       Tema po pozivu –  eksterni trener Agencije

  –       Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera

  15:30- 15:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  15:45 –       Sumiranje postignutih rezultata

  –       ZAKLJUČCI