• mar
  11

  Time: 9:30

  Location: Sarajevo hotel HOLLYWOOD

  JAVNE NABAVKE

  ELEKTRONSKE PONUDE

  E-AUKCIJA

  PRAKSA URŽ-a I SUDA BiH KOJA JE OBILJEŽILA 2019. GODINU (primjeri rješenja i presuda)

   11. MART 2020. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

   

  Uvođenje novih metoda javnih nabavki zahtjeva pravilno provođenje javnih nabavki kao jedan od najbitnijih segmenata poslovanja svakog ugovornog organa i ponuđača. Ako su zaposleni koji rade kod ugovornih organa i ponuđača na provođenju postupka nabavke, na pripremi ponuda dobro upoznati sa svim pravilima, to im omogućuje da izbjegnu sve zakonske probleme koji mogu nastati, a njihovim organizacijama i preduzećima donosi materijalnu korist.

  Zbog ovoga, na ovom savjetovanju će biti objašnjena procedura javnih nabavki idući kroz različite segmente postupka, primjerima iz prakse UGOVORNIH ORGANA, PONUĐAČA, mišljenjima i stavovima Agencije za javne nabavake, Ureda za razmatranje žalbi i suda BiH, Ureda za reviziju,  kao i neophodnim radnjama plana nabavki za 2020. godinu, kao i izmjenama i dopunama Zakona koje nas očekuju u istoj godini.

   

  Savjetovanje je namijenjeno rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke, a sve u cilju efikasnog, ekonomičnog i transparentnog trošenja javnih sredstava u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14).

   

  Temeljem naprijed navedenog pozvali smo vrlo iskusne predavače na veliko stručno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki uz akcenat na praktične primjere iz njihove prakse.

   

  PREDAVAČI: 

  • Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;
  • Kemal Muhamedović, dipl. oec- razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (ejn.gov.ba)
  • Edvin Šarić pravnik-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak sa liste eksperata iz oblasti javnih nabavki Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

   

  TEME – PREDAVAČ: Kemal Muhamedović, dipl. oec- razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

   

  E-AUKCIJA

  • E-Aukcija sa strane ponuđača;
  • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
  • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-Aukcije;
  • Završetak e-Aukcije;
  • Elektronske javne nabavke;
  • Provođenje e-Aukcije u sistemu javnih nabavki, demonstracija;
  • Zakazivanje i provođenje e-Aukcije;

   

  ELEKTRONSKE PONUDE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

  • Kreiranje elektronskog postupka u sistemu e-Nabavke;
  • Uslovi za učešće u e-postupku;
  • Kreiranje elektronskog postupka;
  • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku;
  • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke;
  • Kreiranje ponude;
  • Slanje elektronskih ponuda;
  • Otvaranje elektronskih ponuda;
  • Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude;

   

  TEME – PREDAVAČ: Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat

   

  OPTIMALNA PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE-DOBRA I LOŠA PRAKSA

  • Pravilna izrada tenderske dokumentacije;
  • Planiranje nabavki za narednu godinu;
  • Uloga komisije za nabavke;
  • Utvrđivanje kvalifikacionih kriterija;
  • Kriteriji dodjele;
  • Garancije u postupku javne nabavke;
  • Usmjeravanje pažnje na osjetljive dijelove (detalje) tenderske dokumentacije;
  • Priprema aneksa ;
  • Izrada nacrta ugovora/okvirnog sporazuma;
  • Pojašnjenja i izmjene tenderske dokumentacije;
  • Kako postupiti u slučaju izjavljivanja žalbe na tendersku dokumentaciju;
  • Da li svaki član grupe ponuđača mora preuzeti TD sa portala nabavki;

   

  OPTIMALNA PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM I NAJČEŠĆE GREŠKE – DOBRA I LOŠA PRAKSA

  • Priprema prihvatljive ponude ;
  • Sadržaj ponude (POPUNJAVANJE OBRAZACA);
  • Pisane izjave;
  • Komunikacija ponuđača sa ugovornim organim putem portala, e-maila, redovne pošte (kada se šta može primijeniti);
  • Period važenja ponude;
  • Garancije uz ponudu;
  • Upotreba faksimila u pripremi ponude;
  • Pojam i značaj  industrijske sigurnosne provjere i industrijske sigurnosne dozvole u postupcima javnih nabavki (iz ugla ponuđača i iz ugla ugovornih organa);
  • Ispravke u ponudi, izmjene i dopuna ponuda;
  • Šta se može smatrati manjim odstupanjem u ponudi, šta se može pojašnjavati, a šta je razlog eliminacije (gdje je granica između pojašnjenja ponude i dopune ponude);

   

   OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE (IZBOR PONUĐAČA ILI PONIŠTAVANJE POSTUPKA NABAVKE)

  • Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača/poništenju postupka nabavke;
  • Period mirovanja do zaključenja ugovora o javnoj nabavci;
  • Kada se MOŽE poništi postupak nabavke, kada se MOŽE započeti novi postupak nabavke;
  • Postupak dodjele ugovora drugorangiranom ponuđaču (koraci);
  • PRIMJERI IZ PRAKSE RADA I STAVOVI INSTITUCIJA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ZAKONA.
  • PRIMJERI IZ PRAKSE PRAVNE ZAŠTITE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE.
  • PRIMJERI IZ PRAKSE U RADU DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI URŽ-a.
  • PRIMJERI IZ PRAKSE UPRAVNIH SPOROVA U RADU SUDA BIH.

   

  TEME – PREDAVAČ: Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik;

   

  PRIMJERI IZ PRAKSE UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

  • Uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki od strane Ureda za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2018. god., primjeri kršenja zakona, stavovi i preporuke ureda za buduće postupke javnih nabavki);
  • Uticaj negativnog revizorskog izvještaja u dijelu javnih nabavki, i odgovrnosti rukovodioca/komisija (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);
  • Akcenat revizije u pustupku revidiranja predmeta iz javnih nabavki, najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora;
  • Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora;
  • Prevencija korupcije i etika u oblasti javnih nabavki;
  • Zabilješke za reviziju (internu i eksternu);
  • Primjeri prakse UO;
  • Primjeri prakse PONUĐAČA;
  • Studija slučaja;

   

  OKVIRNI SPORAZUM

  • Kada predvidjeti potpisivanje ugovora, a kada potpisivanje okvirnog sporazuma;
  • Kako definisati srazmjerne uslove ekonomsko-finansijske i profesionalne sposobnosti kod okvirnog sporazuma;
  • Kada se okvirni sporazum zaključuje na vrijednost najpovoljnije ponude a kada na procijenjenu vrijednost nabavke;
  • Koja su dozovoljena odstupanja od procijenjen vrijednosti okvirnog sporazuma (stav AJN);

   

   

  PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

  • Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
  • Način provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
  • Nabavka dodatnih i nepredviđenih radova, roba i usluga
  • Praktičan prikaz dijagrama toka u pregovaračkom postupku
  • Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti
  • Žalbeni postupak i rokovi za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku

   

  IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020 GODINU (PRIJEDLOG I PREPORUKE)

   

  ANEX II DIO B

  • Uslovi za primjenu Anexa II dio B
  • Način provođenja postupka
  • Specifičnosti, bitnosti i rizici

   

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

  165,00 KM po jednom učesniku;

  140,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  120,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  BITNO KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wireless-internet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju , primjeri rješenja URŽ-a i presuda SUDA BiH)

   

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Pravilnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 40 KM, dok je redovna prodaja po cijeni 60 KM.

   

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1.__________________________                             4._____________________________

  2.__________________________                             5._____________________________

  3.__________________________                             6._____________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA

   

  Priručnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu sa CD-om.

   

  • Broj primjeraka koji želite naručiti: ______________ (upišite broj)

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

             

   

  Dana___________2020. godine                                                           Pečat i potpis odgovornog lica

   

  11. MART 2020. godine Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo

   

  PLAN I PROGRAM

   

   

   

  Svrha obuke : Upoznavanje sa postupkom i fazam uspostavljanja mjerenja radnog učinka kao osnove za ocjenjivanje (naperedovanje, negativnu ocjenu)
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti, uposlenici u javnim preduzećima i ustanovama kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo
  Datum održavanja: 5. MART 2020. godine

   

   

  DNEVNI RED OBUKE

   

  početak 9:30 h

   

   

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;

   

   

  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

   

  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK

   

   

  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU