• nov
  27

  Time: 9:00

  Location: Sarajevo hotel HOLLYWOOD - ILIDŽA

  POZIV NA ZAVRŠNO SAVJETOVANJE ZA 2020 GODINU

   

  PRIMJENA PRAVILNIKA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U

  FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19)

  DILEME U NJEGOVOJ PRIMJENI OD 01.01.2020. GODINE DO DANAS 

  SARAJEVO 27. NOVEMBAR 2020. GODINE HOTEL HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo

   

  Obzirom da je novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH počeo sa primjenom od 01.01.2020. godine, pa shodno tome isti u velikoj mjeri uređuje sadržaj kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti i njihovim stručnim i drugim službama i tijelima, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima i drugim pravnim licima javnog karaktera, neophodno je nastaviti ukazivati na novine i suštinske razlike  u izradi modela akata i novih obrazaca u primjeni istog.

   

  Kancelarijsko poslovanje organa uprave i službi za upravu mora biti organizovano tako da se osigura ostvarivanje osnovnih funkcija i zadataka tih organa i službi. To će se postići samo ako se takvo kancelarijsko poslovanje organizuje i vrši najsavremenijim tehničkim sredstvima rada i u takvoj organizaciji procesa rada da je omogućeno ostvarivanje osnovnih principa tačnosti, jednostavnosti, jednoobraznosti, ekspeditivnosti, ekonomičnosti i odgovornosti.

   

  Provjera zakonitosti obavljanja kancelarijskog poslovanja izrazito je značajna za vršenje nadzora nad zakonitošću rada subjekta javnog prava, kako kroz redovne postupke internog nadzora, tako i kroz upravni nadzor kojeg provode nadležne upravne inspekcije.

   

  Na nivou Federacije i nižih nivoa vlasti, kantona, općina, itd., detaljno se uređuje pitanje upotrebe faksimila, (odluka o izradi faksimila, evidencija o upotrebi faksimila, službena zabilješka o upotrebi faksimila, procedura sa starim i novim faksimilom itd),pa iz tih razloga za polaznike savjetovanja pripremili smo instrukcijiu i modele akata kako za sami faksimil, tako i za Pravilnik u obavljanju kancelarijskog poslovanja.

   

  U pogledu načina odabiranja arhivske iz registraturne građe unutar subjekata javnog prava, te postupanjem sa arhivskim predmetima ukazujemo na značaj odredbe Zakona o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Uredbe o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Službenicima u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera, i svima onima koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

   

  PREDAVAČI

  • Admir Hadrović – Direktor Arhiva Federacije BiH
  • Alen Taletović – Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije BiH;
  • Željko Škarica – glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije BiH;

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

   

  • PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19);
  • OSNOVNE NOVINE NOVOG PRAVILNIKA;
  • UPISIVANJE I VRSTE KNJIGA EVIDENCIJA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU PO NOVOM PRAVILNIKU ( primjena od 1.1.2020);
  • KLASIFIKACIJSKE OZNAKE PREDMETA I AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU (prelazna rješenja za elektronsko poslovanje, zavođenje pod jednom klas.oznakom zatim promjena iste u toku godine);
  • ORGANIZACIJA VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE, ODNOSNO AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ODREĐIVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA, ODNOSNO RADNIH MJESTA KOJIMA SE POŠTA DOSTAVLJA U RAD I RASPOREĐIVANJE POŠTE (SIGNIRANJE) PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ZAVOĐENJE I ZDRUŽIVANJE AKATA;
  • DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD;
  • SASTAVNI DIJELOVI SLUŽBENOG AKTA I FAKSIMIL;
  • Pojam faksimila po novom pravilniku, ovlaštenje za upotrebu faksimila, upotreba faksimila, evidentiranje upotrebe faksimila, potvrda rukovodioca organa o pravilnom korištenju faksimila, odgovornost za upotrebu faksimila, odgovornost za stavljanje pečata na službeni akt na koji je stavljen faksimil, pravo na korištenje faksimila, procedura izrade faksimila;
  • VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI I RAZVOĐENJE PREDMETA;
  • ROKOVNIK PREDMETA;
  • OTPREMANJE POŠTE;
  • NADZOR NAD VRŠENJEM KANCELARIJSKOG POSLOVANJA

  ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • Osnovni pojmovi i pretpostavke elektronskog kancelarijskog poslovanja;
  • Elektronski potpis;
  • Elektronički potpis;
  • Suštinska razlika između elektronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Propisi i pravila upotrebe elektronskog potpisa i elektronske komunikacije u praksi;
  • E-UPRAVA (dobra praksa, primjer zemalja u okruženju i EU);
  • Šta je e-Pisarnica?
  • ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE I ELEKTRONSKI DOKUMENT;
  • Kako nastaje elektronski dokument;
  • U kojim elektronskim formatima se dokumenti pohranjuju (čuvaju);
  • Šta je Document management sistem i njegove osnovne prednosti – DMS?
  • Elektronska pošta;
  • Utvrđivanje identiteta korisnika;
  • Formiranje predmeta u elektronskom obliku;
  • Zaštita elektronskih podataka;
  • Elektronska arhiva;
  • Značaj dokumentacije u papirnom obliku;
  • Prednosti elektronskog kancelarijskog poslovanja;
  • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • REKONSTUKCIJA IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak, relevantnost dokumenata);

   

  TAKSENO I ARHIVSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • NAČIN PLAĆANJA ADMINISTRATIVNE TAKSE;
  • Takseni obveznik;
  • Plaćanje takse;
  • Oslobađanje od plaćanja takse;
  • Zastarijevanje plaćanja takse i povrat viška uplaćene takse;
  • DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti, organizacija arhivskog prostora;
  • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavke,

  tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori,

  projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i  sl;

   

  • Svrha i način vođenja arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Izdavanje arhivske građe i reversi;
  • Digitalizacija arhiva
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe;

   POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  175,00 KM po jednom učesniku;

  155,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  120,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju).Kotizacija također uključuje i besplatno modele u word i elektronskoj verziji: uputstva/instrukcije, pravilnik i akate iz obasti kancelarsijkog poslovanja. SPECIJALNO SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: Knjiga OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA, AUTORA: Emir Mehmedović, Edvin Šarić i Admir Hadrović, po cijeni od 60 KM. 

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SAVJETOVANJU?!

  • DA bi se upoznali o ulozi, značaju i postupku primjene novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19), koji je stupio na snagu, a u obaveznoj primjeni od 01.2020 godine;
  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni faksimila i spriječili greške u korištenju te zloupotrebe istog po odredbma novog Pravilnika;
  • Da bi se upoznali sa novim metodama potpisa ELKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONIČKI POTPIS;
  • Da bi se upoznali o suštinskoj razlici između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Da bi se upoznali u procedure uvođenja E-UPRAVE – (dobra prkasa, primjer zemalja u okruženju i EU;
  • Da bi se upoznali o POSTUPANJU SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • Da bi se upoznali o proceduri REKONSTUKCIJE IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak)
  • Da bi se upoznali o značaju DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
  • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
  • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;
  • DA se lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;
  • DA bi se upoznali sa dijelovima službenog akta (službenog dopisa, osnovnim dijelovima akta, pomoćnim dijelovi akta itd..);
  • DA bi se upoznali sa ulogom i značajem osnovne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju (upisnik prvostepenih akata, upis drugostepenih akata, djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga).

  Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

   

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

   

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1.__________________________                             3._____________________________

  2.__________________________                             4._____________________________

   

   

   

  NARUDŽBENICA ZA KNJIGU

   

  OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA,  broj primjeraka _____(upisati broj)

                                                                                                                                              

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

             

   

   

  Dana________ 2020. godine                                                          Pečat i potpis odgovornog lica