• mar
  05

  Time: 9:30

  Location: Sarajevo hotel HOLLYWOOD

  POZIV NA  SAVJETOVANJE

  (OCJENJIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, MEDIJACIJA)

   5. MART 2020. godine Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo

   

   

  Cijeneći realnu potrebu organa uprave svih nivoa u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko uspostavljanja radnih ciljeva kao osnove u postupku ocjenjivanja, velikog broja žalbi i sporova izazvanih ocjenama, Agencija za pravni kosalting i edukaciju Sarajevo Vas poziva na savjetovanje o ocjenjivanju, medijaciji i upravnom nadzoru.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR Menadžerima, članovima vijeća zaposlenika, medijatorima, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

   

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni, postupak i faze uspostavljanja mjerenja radnog učinka kao osnove za ocjenjivanje (naperedovanje, negativnu ocjenu) način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputaučesnicima savjetovanja da svoje postupanje,rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz oblasti radnopravnog statusa.

   

  PREDAVAČI: 

  • Pero Matijević, predsjedavajući Odbora za žalbe Federacije BIH;
  • prava Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine;

   

  TEME SAVJETOVANJA:

   

  -I- ULOGA I ZNAČAJ USPOSTAVLJANJA RADNIH CILJEVA KAO OSNOVE U POSTUPKU OCJENJIVANJA

  • Značaj procjene radnih ciljeva/učinka u državnoj službi, javnim ustanovama i preduzećima,
  • Planiranje radnog cilja/učinka,
  • Realizacija i praćenje ciljeva/učinka,
  • Ocjena radnog cilja/učinka,
  • Postupak i svrha ocjenjivanja,
  • Period ocjenjivanja i izuzeci od ocjenjivanja,
  • Osnovni kriteriji ocjenjivanja,
  • Pomoćni kriteriji ocjenjivanja,
  • Dužnosti direktno nadređenog u periodu za ocjenjivanje,
  • Vrste ocjena i način utvrđivanja ocjena,
  • Obavještavanje i vođenje razgovora sa državnim službenikom,
  • Potpisivanje izvјeštaja za ocjenjivanje,
  • Nesaglasnost sa predloženom ocjenom,
  • Uručenje ocjene,
  • Negativna ocjena-uticaj na status državnog službenika i namještenika, iskustva inspekcije/ Odbora za žalbe FBIH,
  • KOLEKTIVNO PREGOVARANJE, KOLEKTIVNI UGOVORI, OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FEDERACIJE BIH, GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVORI;
  • PRAVA RADNIKA IZABRANIH I IMENOVANIH NA JAVNE DUŽNOSTI ILI PROFESIONALNE FUNKCIJE;
  • ODNOS ZAKONA O RADU, KOLEKTIVNIH UGOVORA, PRAVILNIKA O RADU I UGOVORA O RADU – PRIMJENA NAJPOVOLJNIJEG PRAVA;

  -II- ULOGA I ZNAČAJ SINDIKATA I MEDIJATORA „MEDIJACIJA“:Ø  Upoznavanje sa pojmom medijacije,Ø  Konflikt i kako ga riješiti,Ø  Vještine komunikacije,Ø  Šta je medijacija,Ø  Postupak medijacije,Ø  Medijacijska praksa u BiH.

  -III- UPRAVNI NADZOR:

  • Uloga i značaj upravne inspekcije u radnom zakonodavstvu,
  • Postupak pokretanja upravnog nadzora,
  • Primjeri uočenih nepravilnosti u radu organa uprave u segmentu radnog zakonodavstva.

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h  

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

  185,00 KM po jednom učesniku;

  160,00 KMpo osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  120,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  Kotizacija uključuje:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

   Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

   

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1.__________________________                             4._____________________________

  2.__________________________                             5._____________________________

  3.__________________________                             6._____________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

   

             

  Dana___________2020. godine                                                           Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

  5. MART 2020. godine Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

   

   

  Svrha obuke : Upoznavanje sa postupkom i fazam uspostavljanja mjerenja radnog učinka kao osnove za ocjenjivanje (naperedovanje, negativnu ocjenu)
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti, uposlenici u javnim preduzećima i ustanovama kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo
  Datum održavanja: 5. MART 2020. godine

   

   

  DNEVNI RED OBUKE

   

  početak 9:30 h

   

   

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;

   

   

  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

   

  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK

   

   

  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU