• nov
  20

  Time: 9:00

  Location: Sarajevo hotel HOLLYWOOD - ILIDŽA

  POZIV NA SAVJETOVANJE

   

  OBAVEZE POSLODAVCA U CILJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA RADNIKA TEMELJEM

  DONOŠENJA NOVOG ZAKONA ZAŠTITE NA RADU

  (obaveza poslodavaca da usklade svoje interne akte o zaštiti na radu Zakonom o zaštiti na radu,  izvrše procjenu rizika na svakom radnom mjestu, i donesu interni akt o zaštiti na radu)

   20. NOVEMBAR 2020. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – SARAJEVO

   

  Sigurnost i zaštita zdravlja radnika na radu kod svakog poslodavca je složen sistem mjera kojima se zaposleni na radu i druge osobe štite od štetnog utjecaja rada, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu i uputa poslodavca. Svrha zaštite zdravlja radnika na radu je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti nastalih u uskoj vezi s radom, te cjelokupno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu. Nepoduzimanje preventivnih mjera i neprovođenje adekvatne zaštite na radu bez sumnje će dovesti do neželjenih posljedica prvenstveno u vidu narušavanja kako zdravstvenog stuba kompanije, tako i finansijske stabilnosti na sam opstanak svake kompanije, posebno manjih kompanija jer troškovi koji mogu nastati radi ozljeda i povreda na radu, i inspekcijskih kazni nadmašuju svako ulaganje u prevenciju i sigurnost na radu.

  Dom naroda Parlamenta FBiH od 01. 10. 2020. godine usvojio je Zakon o zaštiti na radu. Zakon o zaštiti na radu predstavlja jedinstven normativni okvir kroz provođenje podzakonskih propisa kojima se pobliže utvrđuju određeni zahtjevi sigurnosti koji proizlaze iz odgovarajućih direktiva Europske unije.

  Neovisno o veličini i djelatnosti koju poslodavac obavlja, Zakonom o zaštiti na radu ujedno je i nosilac uloge za izradu procjene rizika uz maksimalno osposobljavanje radnika za sigurno obavljanje poslova zaštite na radu. Dakle, temeljna obaveza poslodavca je da prilikom organizovanja rada u toku radnog procesa osigura preventivne mjere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, kao i potrebna materijalna sredstva za njihovu primjenu. Ono što je neophodno napomenuti jeste da poslodavci ne mogu dati finansijsku ili drugu naknadu radnicima u zamjenu za ispunjavanje zahtjeva standarda sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

  Obzirom da već sada svakodnevno pristižu upiti povodom gore navedene problematike, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo odlučila je da  na osnovu istih poduzme sve neophodne korake za koji obuhvataju obavezu i sadržinu internog akta poslodavca o zaštiti na radu, provođenje zaštite radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na radu, a ujedno i probudi svijest pred nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine da čim prije donesu nove propise usklađene sa nastalim promjenama u ovoj oblasti.

  Svrha i cilj ovog savjetovanja je ukazati polaznicima  na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasniva predloženi zakon,  ( princip procjene rizika) , čime se  vrši evidentiranje i procjenjivanje svih faktora u procesu rada  koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, profesionalnih oboljenja, ili bilo koje drugo oštečenje zdravlja, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja ovog rizika.

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: Pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,  i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija.

   

  PREDAVAČI: 

   

  • iur. Mirela Gljiva, dipl.pravnik, interni trener i saradnik Agencije za pravni konsalting i edukaciju iz oblasti radnog zakonodavstva;
  • Vanjski pravni ekspert angažovan na izradi Zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa;

   

  TEME SAVJETOVANJA:

   

  • PRIMJENA ZAKONA O RADU SA ASPEKTA SIGURNOSTI I ZDRAVLJA I ZAŠTITE NA RADU – PRIMJENA ZAKONA O RADU SA ASPEKTA OBAVEZA RADNIKA I POSLODAVCA
  • SVRHA I ZNAČAJ DONOŠENJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
  • PRAVA I OBAVEZE POSLODAVACA PRI ORGANIZACIJI PROVOĐENJA SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU
  • NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM I DRUGIH RADNIKA
  • PRAVA I OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU I DRUGIH RADNIKA
  • UPOTREBA I PRIMJENA PRAVILNIKA DO DONOŠENJA NOVIH FEDERALNIH PROPISA

  PRIMJENA ZAKONA O RADU SA ASPEKTA SIGURNOSTI I ZDRAVLJA I ZAŠTITE  NA RADU

  • Osvrt na primjenu Pravilnika do donošenja novih federalnih propisa;
  • Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18);
  • Sigurnost i zdravlje na radu;
  • Obaveze radnika i poslodavca;
  • Zašto je važna sigurnost na radnom mjestu;
  • Lica koja imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu;
  • Opći zahtjevi za sigurne i zdrave uvjete rada;
  • Opća pravila i mjere zaštite na radu;
  • Obaveza primjene propisanih mjera zaštite na radu;
  • Zakonske obaveze poslodavaca na polju Zaštite na radu u BiH;  
  • Snaga i značaj neophodne dokumentacije za provođenje zakonski propisanih mjera zaštite na radu;
  • Kako do odgovarajućih upotrebnih dozvola i sredstva na radu;
  • Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije – Zakonska obveza poslodavca za obuku i osposobljavanje radnika za Zaštitu na radu – obaveza polaganja stručnog ispita za zaštitu na radu;
  • Osposobljavanje prilikom promjene i uvođenja nove tehnologije;
  • Provjera osposobljenosti za siguran i zdrav rad;

   

  SVRHA I ZNAČAJ DONOŠENJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

  • Cilj i svrha pozivanja na Direktivu Vijeća 89/391/EEZ;
  • Bitnost načela procjene rizika regulisan Direktivom;
  • Rok i obaveze poslodavca da od dana stupanja na snagu Zakona usklade svoje interne akte o zaštiti na radu;
  • Osnovni pojmovi – radnik, mjesto rada, radna okolina;

   

  PRAVA I OBAVEZE POSLODAVACA PRI ORGANIZACIJI PROVOĐENJA SIGURNOSTI ZAŠTITE NA RADU

   

  • Obaveze i odgovornost poslodavaca u uvjetima prijeteće zaraze korona virusom;
  • Organizacija provođenja sigurnosti zaštite na radu kod poslodavca;
  • Procjena rizika na mjestima rada;
  • Organizacija provođenja sigurnosti i zaštite zdravlja;
  • Pravila prevencije i zaštite;
  • Poslovi sa povećanim rizikom;
  • Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena;
  • Način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, i drugih radnika;
  • Sredstva i oprema lične zaštite koja pripadaju radniku;
  • Prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti;
  • Interni akt o zaštiti na radu;

   

  NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

   

  • Radnik za zaštitu na radu;
  • Prevencija zaštite na radu;
  • Poslovi sa povećanim rizikom;
  • Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena;
  • Značaj ovlaštenih zdravstvenih organizacija za zaštitu na radu;

   

  PRAVA I OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU I DRUGIH RADNIKA

  • Prava i obaveze radnika
  • učešće u izradi akta o procjeni rizika;
  • izrada prijedloga internog akta o zaštiti na radu;
  • izrada plana i programa mjera zaštite na radu;
  • unutrašnji nadzor nad primjenom mjera zaštite na radu;
  • stručna pomoć poslodavcu u provođenju i unaprjeđenju sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
  • izrada uputstava za siguran rad;
  • praćenje i organizovanje periodičnih pregleda sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite;
  • praćenje i organizovanje periodičnih pregleda hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnoj okolini;
  • priprema i organizovanje osposobljavanja radnika za siguran rad;
  • praćenje stanja i izvještavanje poslodavca o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom;
  • analiziranje uzroka povreda na radu i profesionalnih oboljenja u saradnji sa ovlaštenim doktorom specijalistom medicine rada i predlaganje mjere za unaprjeđenje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
  • praćenje i organizovanje periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, te analiza izvještaja o obavljenim periodičnim ljekarskim pregledima;
  • savjetovanje poslodavca u pogledu izbora i nabavke opreme i tehnološkog procesa rada;
  • saradnja sa poslodavcem prilikom planiranja izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad;
  • saradnja sa nadležnom inspekcijom rada i drugim ustanovama koje se bave sigurnošću i zaštitom na radu;
  • saradnja sa sindikatom, vijećem zaposlenika i povjerenikom za zaštitu na radu, u skladu sa ovim zakonom;
  • Ostale dužnosti radnika shodno utvrđenim pravilima zaštite i sigurnosti;

   

  UPOTREBA I PRIMJENA PRAVILNIKA DO DONOŠENJA NOVIH FEDERALNIH PROPISA

  • Opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu („Službeni list FNRJ“, br. 16/47, 18/47 i 36/50);
  • Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91);
  • Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91);
  • Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede i oboljenja radnika na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 38/86).

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  170,00 KM po jednom učesniku;

  145,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  Kotizacija uključuje:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

   

  1._______________________________________           3.______________________________

  2._______________________________________           4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________ 2020. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica