• okt
  26

  Time: 10:00

  Location: HOTEL EUROPE SARAJEVO

   

   

  26.10.2018. godine, HOTEL “EUROPE”  SARAJEVO

   

   

  PREDAVAČI: 

   

  • Emir Mehmedović – glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;
  • Admir Hadrović – arhivist Arhiva Federacije BiH;

   

  ARHIVSKO POSLOVANJE

   TEME:

   

  • Zakonska regulativa arhivskog poslovanja;
  • Arhivska terminologija – osnovni pojmovi;
  • Arhivska praksa u BiH i okruženju;
  • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i sl;
  • Vođenje arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe.

   

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • Postupak uvođenja DMS-a (dokument menadžer sistem), uloga, značaj elektronskog upravljanja predmetima i dokumentima iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja, zamjena manuelnog načina rada: prikupljanje (prijem, otvaranje, pregled), klasifikacija i evidentiranje ulaznih dokumentata, uvezivanje dokumenata po potrebi, distribucija dokumenata, obrada od strane nadležnih osoba, otpremanje dokumenata, čuvanje i arhiviranje;
  • Zakonska regulativa kancelarijskog poslovanja; Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14), Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/15), Uredba o kancelarijskom poslovanju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98), Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/98,49/98 i 5/00);
  • Značaj kancelarijskog poslovanja u upravnom postupku (otvaranje, signiranje, zavođenje akata);
  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kad se može koristiti, odgovrnost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
  • Pojam, sadržaj i značaj kancelarijskog poslovanja: primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje – signiranje pošte, zavođenje akata, razvođenje, otpremanje pošte itd;
  • Načela kancelarijskog poslovanja;
  • Značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju (akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, pisarnica, arhiva); 

  POČETAK SAVJETOVANJA: 10:00 h  

  KOTIZACIJA: po učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 170,00 KM. U cijenu kotizacije uključen je PDV.  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom seminaru). 

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SEMINARU?!

  • DA bi se upoznali o ulozi, značaju i postupku uvođenja elektronskog DMS sistema,
  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni Odluke o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14);
  • DA bi se upoznali o obaveznoj primjeni novog Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/15);
  • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
  • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;
  • DA se lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;
  • DA bi se upoznali sa dijelovima službenog akta (službenog dopisa, osnovnim dijelovima akta, pomoćnim dijelovi akta itd,);
  • DA bi se upoznali sa ulogom i značajem osnovne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju; (upisnik prvostepenih akata, upis. drugostepenih akata, djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga).

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

   

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

  1._______________________________________

  2._______________________________________

  3._______________________________________

  4._______________________________________

   

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

             

   

  Dana___________2018. godine                                                     Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

         ZAVRŠNO SAVJETOVANJE ZA 2018 GODINU IZ

  ARHIVSKOG I KANCELARIJSKOG  POSLOVANJA

  ZA SVE NIVOE VLASTI I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE 

  26.10.2018. godine, HOTEL “EUROPE”  SARAJEVO

    

  Svrha obuke : Obuka uposlenika u cilju efikasnijeg i ispravnijeg vođenja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u državnoj službi i pravnim licima
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave kao i lica koja rade na arhivskim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciji  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: HOTEL “EUROPE”  SARAJEVO
  Datum održavanja: 26.10.2018. godine (PETAK)

   

   

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 10:00 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:30 -10:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  10:00- 11:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara 

  –          Tema po pozivu – interni trener Agencije

   

  11:30-11:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:45-12:50 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu – eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti kancelarijskog i arhivskog poslovanja

   

  12:50-14:00 DUŽA PAUZA – RUČAK
  14:00-15:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu –  eksterni trener Agencije

  –          Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera

  15:30- 15:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

  15:45 –          Sumiranje postignutih rezultata

  –          ZAKLJUČCI