• okt
  05

  Time: 09:30

  Location: TUZLA Hotel “TUZLA” 5.10. 2017. godine, (TUZLANSKI KANTON, POSAVSKI KANTON, BIJELJINA I BRČKO DISTRIKT) SARAJEVO Hotel „HOLIDAY“ 10.11. 2017. godine, (SARAJEVSKI KANTON, BOSANSKOPODRINJSKI KANTON) MOSTAR „intera tehnološki park“ 3.11.2017. godine, ( HNK, ZHK, SBK, ZDK, USK, KANTONA 10)

  APKE​​ AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU

  71000 SARAJEVO, Ul. Ramiza Salčina br.5,​​ 

  Tel.: +387 (033) 472-317, Fax.: +387 (033) 472-317, Mob.: +387 (061) 849-330

  e-mail.​​ info@apke.ba​​ www.apke.ba

  _________________________________________________________________________________________

    ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​    ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

  ZAVRŠNO SAVJETOVANJE ZA 2017 GODINU IZ​​ ARHIVSKOG​​ 

  I KANCELARIJSKOG ​​​​ POSLOVANJA​​ ZA SVE NIVOE VLASTI I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE

   

  TUZLA​​ Hotel​​ “TUZLA” 5.10.​​ 2017. godine, ​​​​ ​​ (TUZLANSKI KANTON, POSAVSKI KANTON, BIJELJINA I BRČKO DISTRIKT)

   

  SARAJEVO Hotel​​ HOLIDAY“​​ 10.11.​​ 2017. godine, ​​​​ (SARAJEVSKI KANTON, BOSANSKOPODRINJSKI KANTON)

   

  MOSTAR​​ intera tehnološki park“​​ 3.11.2017. godine, ​​​​ ( ​​ HNK, ZHK, SBK, ZDK, USK, KANTONA 10)

  ​​ 

  PREDAVAČI: ​​ 

   

  • Emir Mehmedović​​ - glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;

  • Željko Škarica,​​ glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde​​ Federacije​​ BIH;

  • Doc. dr. Šimun Novaković​​ –​​ zamjenik​​ direktora Arhiva Bosne i Hercegovine;

  • Admir Hadrović​​ - arhivist Arhiva Federacije BiH;

   

  ARHIVSKO POSLOVANJE

  ​​ TEME:

  • Zakonska​​ regulativa arhivskog poslovanja;​​ 

  • Arhivska terminologija​​ -​​ osnovni pojmovi;

  • Izrada​​ liste​​ kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;

  • Registraturno sređivanje​​ arhivske i registraturne građe;

  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom,​​ arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori, projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i ​​ sl;

  • Vođenje​​ arhivske knjige;​​ 

  • Izrada​​ topografskog vodiča;

  • Odabiranje i izlučivanje​​ bezvrijedne registraturne građe; ​​ 

  • Preuzimanje​​ arhivske i registraturne građe;

  • Vježbe -​​ sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe.

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama​​ (kad se može koristiti, odgovrnost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava),

  • Postupak uvođenja DMS-a (DEMONSTRACIJA SISTEMA UŽIVO), uloga, značaj​​ elektronskog upravljanja predmetima i dokumentima iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja, zamjena manuelnog načina rada: prikupljanje (prijem, otvaranje, pregled), klasifikacija i evidentiranje ulaznih dokumentata, uvezivanje dokumenata po potrebi, distribucija dokumenata, obrada od strane nadležnih osoba, otpremanje dokumenata, čuvanje i arhiviranje.

  • Rekonstrukcija spisa u skladu sa odredbama ZUP-a​​ (OŠTEĆENIH ILI IZGUBLJENIH SPISA ILI AKATA);

  • PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;

  • DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;

  • Zakonska​​ regulativa kancelarijskog poslovanja;​​ Odluka​​ o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14),​​ Uputstvo​​ o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/15),​​ Uredba​​ o kancelarijskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98),​​ Uputstvo​​ o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/98,49/98 i 5/00);

  • Značaj kancelarijskog poslovanja u upravnom postupku​​ (otvaranje, signiranje, zavođenje akata),

  • Pojam, sadržaj i značaj​​ kancelarijskog poslovanja: primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje​​ 

  • signiranje pošte, zavođenje akata, razvođenje, otpremanje pošte itd;

  • Načela kancelarijskog poslovanja;​​ 

  • Značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju​​ (akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, pisarnica, arhiva); 

   

  POČETAK SAVJETOVANJA:​​ Sva savjetovanja počinju u 9:30 h​​ 

   

  KOTIZACIJA​​ ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):​​ 

  170,00​​ KM​​ po​​ jednom učesniku;

  160,00​​ KM​​ po osobi za​​ dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  120,00 KM​​ po osobi za predplatnike na časopis​​ BH PROJEKTI I PROPISI”

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:​​ 

  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome​​ paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak,​​ obezbijeđen parking​​ uz stalan nadzor,​​ certifikat o​​ učešću na savjetovanju).​​ 

  Pored navednog za sve​​ učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade​​ (besplatno)​​ modeli​​ svih​​ akata​​ neophodnih za upravne postupke i interne procedure za kancelarijsko i arhivsko poslovanje.

  Program seminara i obrazac za on line prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba.​​ 

  Za više informacija pozovite info. telefon 033/863-446, 061/849-330. ili upitima na E-mail: info@apke.ba ​​ 

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SEMINARU?!​​ 

  • DA bi​​ se upoznali​​ o ispravnoj primjeni​​ FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama,​​ ko može koristiti,​​ odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici​​ itd),

  • DA bi se​​ upoznali o​​ ulozi, značaju i postupku uvođenja elektronskog​​ DMS sistema, kao i ulozi i postupku rekonstrukcije spisa,​​ 

  • DA bi se​​ upoznali o ispravnoj primjeni​​ Odluke​​ o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14);

  • DA bi se​​ upoznali o obaveznoj primjeni​​ novog Uputstvo​​ o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/15);

  • DA bi​​ se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;

  • DA bi​​ se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;

  • DA se​​ pravilno​​ evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;

  • DA se​​ pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;

  • DA se​​ lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;

  • DA bi​​ se upoznali sa dijelovima službenog akta (službenog dopisa, osnovnim dijelovima akta, pomoćnim dijelovi​​ akta itd,);

  • DA bi​​ se upoznali sa​​ ulogom i značajem osnovne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju; (upisnik prvostepenih akata, upis. drugostepenih akata, djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga).

  Broj​​ učesnika​​ je​​ ograničen.​​ Stoga pozivamo na rezervaciju što prije​​ uz napomenu da budžetski​​ korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali​​ uz obaveznu prijavu!​​ Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba​​ 

  Program savjetovanja​​ i obrazac za​​ online​​ ​​ prijavu mogu se naći na web stranici​​ www.apke.ba ​​​​ ili upitima na E-mail: info@apke.ba ​​ Za više informacija pozovite info telefon 033/863-446,​​ 061/849-330.​​ 

   

  PRIJAVNI​​ OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  • Adresa pravnog lica:________________________________________________

  • Broj faxa:_________________________________________________________

  • JIB pravnog lica:___________________________________________________

  • Prijavljujemo IME I PREZIME​​ 

  (ZAOKRUŽITI GRAD)

  Tuzla -​​ Sarajevo​​ - Mostar

  1._______________________________________5.______________________________

  2._______________________________________6.______________________________

  3._______________________________________7.______________________________

  4._______________________________________​​ 8.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba​​ 

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________2017​​ godinePečat​​ i​​ potpis​​ odgovornog lica

  PLAN I PROGRAM

  ZAVRŠNO SAVJETOVANJE ZA 2017 GODINU IZ​​ ARHIVSKOG

  I KANCELARIJSKOG ​​​​ POSLOVANJA​​ ZA SVE NIVOE VLASTI I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE

   

  Svrha obuke :

  ARHIVSKO​​ I KANCELARIJSKO ​​ POSLOVANJE​​ ZA SVE NIVOE VLASTI I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE

  Učesnici:

  Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave​​ svih nivoa vlasti​​ kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima

  Organizator:

  APKE - Agencija za pravni konsalting i edukaciju ​​ Sarajevo​​ 

  Izvođači:

  Interni i eksterni treneri Agencije​​ 

  Mjesto održavanja:

  TUZLA​​ Hotel​​ “TUZLA” 5.10.​​ 2017. godine, ​​​​ ​​ (TUZLANSKI KANTON, POSAVSKI KANTON, BIJELJINA I BRČKO DISTRIKT)

   

  SARAJEVO Hotel​​ HOLIDAY“​​ 10.11.​​ 2017. godine, ​​​​ (SARAJEVSKI KANTON, BOSANSKOPODRINJSKI KANTON)

   

  MOSTAR​​ intera tehnološki park“​​ 3.11.2017. godine, ​​​​ ( ​​ HNK, ZHK, SBK, ZDK, USK, KANTONA 10)

  Datum održavanja:

  TUZLA​​ Hotel​​ “TUZLA” 5.10.​​ 2017. godine, ​​​​ ​​ (TUZLANSKI KANTON, POSAVSKI KANTON, BIJELJINA I BRČKO DISTRIKT)

   

  SARAJEVO Hotel​​ HOLIDAY​​ 10.11.​​ 2017. godine, ​​​​ (SARAJEVSKI KANTON, BOSANSKOPODRINJSKI KANTON)

   

  MOSTAR​​ intera tehnološki park“​​ 3.11.2017. godine, ​​​​ ( ​​ HNK, ZHK, SBK, ZDK, USK, KANTONA 10)

   

  DNEVNI RED OBUKE​​ 

  TUZLA, ​​ SARAJEVO ​​ I MOSTAR​​ početak 9:30 h

  VRIJEME:

  GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30

  DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;

  9:30- 11:00

  PRVI BLOK NASTAVE:

  • Pozdravne riječi i uvodni dio​​ savjetovanja ​​​​ 

  • Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  11:00-11:15

  PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

  11:15-12:45

  DRUGI BLOK NASTAVE:​​ 

  • Tema po pozivu eksterni​​ trener Agencije

   

  12:45-13:45

  PAUZA​​ - RUČAK

  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  • Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  • Bitnosti​​ 

  15:00-16:00

  PAUZA UZ KAFU​​ 

   

  _______________________________________________________________________________________________________________

  Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo,​​ Poreski​​ i PDV​​ broj.​​ (4)302447020000,​​ Statistički broj. 4302447020000