• okt
  30

  Time: 10:00h

  Location: HOTEL: EUROPE, Ul. Vladislava Skarića 5 Sarajevo

  Petak 30.10.2015. godine, HOTEL: EUROPE,  Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad  71000 Sarajevo

  PREDAVAČI:  

  • dr. Šimun Novaković – v.d. direktora Arhiva Bosne i Hercegovine;
  • Emir Mehmedović – glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;
  • Admir Hadrović – arhivist Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine;
  • sci. Edvin Šarić – pravni ekspert i consultant Agencije.

  ARHIVSKO POSLOVANJE

   TEME:

  • Arhivska terminologija – osnovni pojmovi;
  • Arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki – tenderska dok., ugovori i tome sl;
  • Zakonska regulativa arhivskog poslovanja;
  • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja;
  • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
  • Vođenje arhivske knjige;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa, bezvrijedne arhivske građe).

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 74/14);
  • Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/15);
  • Uredba o kancelarijskom poslovanju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98);
  • Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/98,49/98 i 5/00);
  • Pojam, sadržaj i značaj kancelarijskog poslovanja (kancelarijsko poslovanje obuhvaća: primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje – signiranje pošte, akata itd);
  • Načela kancelarijskog poslovanja; (načela efikasnosti, načela mat. istine, načela ekonomičnosti itd, primjer ZUP);
  • Značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju (akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, pisarnica, arhiva);

  POČETAK SEMINARA: 10:00 h

  KOTIZACIJA: po učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 170,00 KM. U cijenu kotizacije uključen je porez.

  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welkom paket, kafe pauze sa osvježenjem, certifikat o uspješno odslušanom seminaru).

  Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno TRI učesnika.

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba  Program seminara i obrazac za „on line“  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke@ba; Za više informacija pozovite info telefon 033/472-317, 061/849-330

  Prijavnicu preuzmite ovdje: PRIJAVNICA

  Raspored predavanja pogledajte ovdje

  ONLINE PRIJAVA

  Za više informacija pozovite info. telefon 033/472-317, 061/849-330

  web stranica www.apke@ba ili upitima na E-mail: info@apke.ba