• apr
  26

  Time: 9:00

  Location: 26. APRIL 2019. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

  26. APRIL 2019. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

   

  Pravo na pristup informacijama predstavlja vrlo važan institut sa aspekta načela transparentnosti i Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama. Navedeno područje uređeno je zakonima o slobodi pristupa informacijama koji uređuju pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Dakle, obveznici primjene zakona su tijela javne vlasti, koja pravilnom primjenom navedenog zakona omogućuju zainteresiranoj javnosti uvid u svoj način rada i tako im omogućuju dostupnost informacija koje posjeduju, čime se „ulijeva“ povjerenje građana u sistem javne vlasti.  

  Savjetovanje ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s primjenom navedenog Zakona, bilo u tijelima javne vlasti ili pak od strane zainteresiranih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Cilj savjetovanje je dakle, tumačenje odredbi zakona o slobodi pristupa informacijama i ostalih srodnih propisa kao što su zakoni o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, a sve kroz interakciju s polaznicima.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne osnovna načela koja se ogledaju kroz krajnji cilj propisa (uloga i značaj, principi, suprostavljene norme navedenih propisa, lex specijalis propisi o uvidu u dokumentaciju itd).

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz navedenih oblasti uz jasno isticanje granica kršenja normi.

   

  PREDAVAČI: 

  Prof. dr. Ljubinko Mitrović, Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine;

  Elvira Dilberović, ministrica, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;

  Nedim Mehmedbašić, inspektor rada;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, stručnjak za  disciplinske postupke i medijaciju;

   

  TEME SAVJETOVANJA:

   

  PRAVNA LEGISLATIVA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BiH

  Obveza organa uprave u odnosu na pravo na pristup informacijama

  • Osnovna načela prava na pristup informacijama;
  • Obveze tijela javne vlasti;
  • Objavljivanje dokumenata – savjetovanje s javnošću;
  • Javnost rada;
  • Službenik za informiranje;

  Ograničenja prava na pristup informacijama

  • Obveze i mogućnosti ograničenja prava na pristup informacijama;
  • Test razmjernosti i javnog interesa;
  • Ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija;
  • Rokovi;
  • Rješavanje o zahtjevu;
  • Primjeri iz prakse; 

  Nadzor nad provedbom zakona o slobodi pristupa informacijama

  • Žalbeni postupak;
  • lice za informisanje;
  • Inspekcijski nadzor nad provedbom zakona;
  • Naknada troška prava na pristup informacijama;
  • Prekršajne odredbe;
  • Primjeri iz prakse;

  Veza Zakona o pravu na pristup informacijama sa Zakonom o zaštiti ličnih podatka,

  i Zakonom o zaštiti tajnih podatka

  • Osnovna obilježja Zakona o zaštiti ličnih podatka, Zakona o tajnosti podatka, Zakona o zaštiti tajnosti podataka;
  • Dodatna ograničenja pristupu informacijama prema navedenim zakonima;
  • Primjeri iz prakse;

   

  PRAVNA LEGISLATIVA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA U BiH

  • Pregled obaveza institucija i privrednih subjekata u skladu sa GDPR Uredbom;
  • Različiti osnovi za zakonitu obradu podataka;
  • Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke radnika (matična evidencija radnika, personalni dosijei i elektonska personalna evidencija);
  • Obrada i postupanja sa podacima klijenata;
  • Postupak ustupanja podataka drugim subjektima;
  • Prenos podataka u inostranstvo;
  • Obavezne odredbe Pravilnika o zaštiti ličnih podataka;
  • Obavezne odredbe Plana sigurnosti (normativnog akta) o zaštiti ličnih podataka;
  • Praktičan rad: Izrada plana sigurnosti o zaštiti ličnih podataka;
  • Registracija evidencija koje sadrže lične podatke;
  • Evidencija o zaposlenima;
  • Evidencija o plaćama;
  • Evidencija o video nadzoru
  • Praktičan rad: Primjeri uspostavljanja i vođenja evidencije o zaposlenima (svi kontrolori) i evidencije klijenata (privredna društva);
  • Prekršajne odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka;

   

  INSPEKCIJSKI NADZOR I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

  • Zaštita ličnih podataka u vršenju inspektorskih ovlaštenja;
  • Utvrđivanje identiteta subjekta i drugih lica od značaja za inspekcijski nadzor;
  • Pregled, fotografisanje i snimanje osoba, poslovnih i drugih prostorija, objekata, procesa rada i proizvodnje i sl.;
  • Saslušanje stranaka, svjedoka i drugih lica čija je izjava od značaja za utvrđivanje činjenica u vršenju inspekcijskog nadzora;
  • Blagovremeno dostavljanje traženih podataka i dokumentacije i odazivanje pozivu, za lični dolazak subjekta nadzora u prostorije inspekcijskog organa radi davanja podataka u vezi sa inspekcijskim nadzorom;
  • Postupanje sa ličnim podacima prilikom podnošenja prijava odnosno tretiranja zahtjeva za inspekcijski nadzor podnesenih od građana, preduzeća i drugih organizacija;
  • Spriječavanje zloupotrebe podnosioca i prijavioca zahtjeva za inspekcijski nadzor;
  • Zaštita ličnih podataka prilikom postupanja po obavezi obavještavanja podnosioca prijave/zahtjeva za inspekcijski nadzor, o ishodu inspekcijskog nadzora;
  • Obaveza čuvanja ličnih podataka kao službene tajne;
  • Postupanje u situacijama kada nije moguće zaštititi lične podatke /identitet/ podnosioca zahtjeva za inspekcijski nadzor i onda kada on to izričito zahtijeva;
  • Vršenje inspekcijskih radnji kod drugih lica koja nisu subjekt nadzora, ako se kod njih obavlja djelatnost, nalaze stvari, predmeti, isprave i sl., koja/e su od značaja za inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora;
  • Odbijanje učestvovanja zatečenih lica u objektu a u postupku nadzora;
  • Razmjena ličnih podataka u međusobnoj saradnji organa uprave;
  • Postupanje sa ličnim podacima radnika u smislu odredbi Zakona o radu (Sl. list FBiH br: 26/16);
  • Podaci koji se ne mogu tražiti od lica koja traže zaposlenje (razgovor, anketiranje, testiraje, konkursne procedure i sl.);
  • Izuzetak kod ustupanja tajne nakon prestanka radnog odnosa;
  • Diskreciona ocjena za utvrđivanje činjeničnog stanja;
  • Postupanje i/ili traženje na uvid podataka o zdravstvenom stanju radnika kao posebnoj kategoriji ličnih podataka;
  • Pitanja i odgovori

   PROCES REVIZIJE DIPLOMA U FEDERALNIM INSTITUCIJAMA

  • Inicijativu za pokretanje revizije diploma;
  • Odluka Vlada Federacije BiH;
  • Mjere i aktivnosti;
  • Predmet revizije  svi uposlenici u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH;
  • Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama;
  • Nosioci aktivnosti Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i Federalno ministarstvo pravde, Agencija za državnu službu F BiH;
  • Status nižih nivoa vlade kantona, gradovi i općine.

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:00 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  180,00 KM po jednom učesniku;

  165,00 KMpo osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  Kotizacija uključuje:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________           3.______________________________

  2._______________________________________           4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

   

  Dana___________ 2019. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

  Svrha obuke :  

  ZAKONI O SLOBODI PRISTUPU INFORMACIJAMA I ZAKONI O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOODSARAJEVO
  Datum održavanja: 26. APRIL  2019. godine SARAJEVO

   

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:00 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  8:30 -9:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:00- 10:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

  10:30-10:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  10:45-12:00 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  12:00-13:00 PAUZA – RUČAK
  13:00-14:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  14:30-15:00 PAUZA UZ KAFU
  15:00-16:00

   

  ČETVRTI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          DISKUSIJA PITANJA I ODGOVORI

  16:00 KRAJ ZAKLJUČCI