• dec
  14

  Time: 9:30

  Location: Hotel „HOLLYWOOD“ SARAJEVO -ILIDŽA

  (Zakon o radu u institucijama BiH, Zakon o radu Federacije BiH, Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o radu Brčko-Distrikta)

   

  U skladu sa reformskim procesima u oblasti tržišta rada, Bosni i Hercegovini su doneseni entitetski Zakoni o radu koji su stupili na snagu u januaru 2016. godine u RS, odnosno aprilu 2016. godine u FBiH kao i aktuelne izmjene i dopune iz 2018. godine. U jednom dijelu postoje sličnosti u zakonskim rješenjima, dok sa druge strane određeni instituti nisu riješeni na isti ili sličan način. To stvara određene probleme u praksi, posebno kod poslodavaca koji registrovanu djelatnost obavljaju u oba entiteta. Pored toga, u BiH su na snazi i Zakon o radu u institucijama BIH, te Zakon o radu Brčko-Distrikta. Kod teritorijalnog principa za primjenu ZOR i sudske nadležnosti značajno je sagledati četiri zakonska teksta što i jeste cilj ovog savjetovanja.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni novine i specifičnosti navedenih zakona kao i aktulene izmjene i dopune Zakona o radu F BiH, koje su stupile na snagu i koje obavezuju javna preduzeća u F BiH.

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa u cilju sprečavanja nastajanja grešaka i način otklanjanja grešaka u primjeni gore navedenih zakona uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz oblasti radnog zakonodavstva.

   

  PREDAVAČI: 

  Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;

  Nedim Mehmedbašić, inspektor rada (ZOR FBiH)

   

  TEME SAVJETOVANJA:

  Zasnivanje radnog odnosa / Prijem u radni odnos

  • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
  • Vrste i trajanje ugovora o radu
  • Forma i sadržina ugovora o radu
  • Probni rad
  • Rad pripravnika
  • Drugi oblici ugovora o radu

  Odmori i odsustva:

  • Odmor u toku radnog vremena / dnevni odmor u toku radnog vremena
  • Dnevni odmor / dnevni odmor između dva uzastopna radna dana
  • Sedmični odmor
  • Godišnji odmor
  • Plaćeno odsustvo
  • Neplaćeno odsustvo
  • Mirovanje prava iz radnog odnosa

   

  Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću

  Izmjene ugovora o radu/ Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

  Prestanak radnog odnosa

  • smrt radnika
  • sporazum poslodavca i radnika
  • kad radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore
  • kada se na osnovu evidencija utvrdi da radni odnos radnika traje 40 godina, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore
  • danom dostavljanja pravosnažnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku penziju zbog gubitka radne sposobnosti
  • otkaz ugovora o radu
  • istek vremena na koje je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme
  • ako radnik bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca
  • ako radniku bude izrečena mjera bezbjednosti, vaspitna ili zaštitna mjera u trajanju dužem od tri mjeseca
  • pravosnažnom odlukom nadležnog suda, koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa
  • na zahtjev roditelja ili staratelja radnika mlađeg od 18 godina života
  • drugi slučajevi

  Postupak za utvrđivanje odgovornosti radnika za povredu radne obaveze

  • obavještenje
  • disciplinski postupak

  Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca

  • Postupak
  • Otkazni rok
  • Otpremnina

  Postupak zaštite prava radnika

  • Zahtjev za zaštitu prava
  • Mirenje
  • Tužba
  • Obraćanje inspekciji
  • Obaveze javnih ustanova i preduzeća u skladu sa AKTUENIM izmjenama Zakona o radu F BiH
  • Praktični primjeri, pitanja i odgovori

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  185,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KMpo osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  Kotizacija uključuje:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME
  •  

  1._______________________________________           3.______________________________

  2._______________________________________           4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana__________.2018. godine                                                      Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

  PLAN I PROGRAM

  Svrha obuke :  

  VELIKO ZAVRŠNO SAVJETOVANJE ZA 2018 GODINU

  RADNO ZAKONODAVSTVO BIH

  (Zakon o radu u institucijama BIH, Zakon o radu Federacije BIH, Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o radu Brčko-Distrikta)

   

  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti, uposlenici u javnim preduzećima i ustanovama kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOODSARAJEVO
  Datum održavanja:

  14. DECEMBAR  2018. godine SARAJEVO

   

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU