• nov
  18

  Time: 10:00

  Location: HOTEL: EUROPE, 71000 Sarajevo

  BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  (OTKLANJANJE GREŠAKA NASTALIH U UPRAVNOM POSTUPKU)

  PETAK 18.11.2016. godine, HOTEL: EUROPE,   71000 Sarajevo

  Agencija APKE  vas poziva na stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BIH” br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99).

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni, način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) organa uprave BiH, F BiH, KANTONA, OPĆINA, JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA, uz davanje jasnih uputa rukovodiocima/rukovodećim službenicima, privrede, voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona.

  Savjetovanje je namijenjeno: voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, rukovodiocima/rukovodećim službenicima i ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR Menadžerima, članovima vijeća zaposlenika i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  PREDAVAČI: 

  • dr Zenaid Đelmo (Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine po kojem postupaju organi uprave Federacije Bosne i Hercegovine)
  • Emir Mehmedović – glavni upravni inspektor, (Zakon o upravnom postupku Bosne i Hercegovine po kojem postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine)
  • iur. Edvin Šarić – (voditelj najsloženijh drugostepenih postupaka)

  TEME:

  • Osnovna načela ZUP-a, (PRIMJERI KRŠENJA, POSTUPAK ISPRAVLJANJA GREŠAKA PO ZUP-u);
  • Značaj kancelarijskog poslovanja u upravnom postupku (otvaranje, signiranje, zavođenje akata);
  • Primjena ZUP-a u postupcima javnih nabavki u skladu sa odredbama ZJN BiH, kada i kojim slučajevima;
  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kad se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
  • Uloga i značaj službene zabilješke ( KADA I GDJE SE SASTAVLJA DA IMA PRAVNU SNAGU);
  • SAMOSTALNOST U RJEŠAVANJU, SLUŽBENA OSOBA OVLAŠTENA ZA VOĐENJE POSTUPKA I ZA RJEŠAVANJE;
  • Odnos općeg i posebnog upravnog postupka;
  • Upravni akt i upravna stvar, odluka o rješavanju upravne stvari;
  • Pravo žalbe;
  • Konačnost i pravosnažnost rješenja;
  • Nadležnost, sukob nadležnosti;
  • Stranka i njezino zastupanje, komuniciranje organa i stranaka, dostavljanje pismena;
  • Rokovi (računanje, vrste, zakonski i službeni rokovi);
  • Povrat u prijašnje stanje;
  • PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Dokazivanje (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
  • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka);
  • DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;
  • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
  • Izvršenje rješenja i zaključaka;
  • Godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku – značaj i potreba;
  • Nadzor nad provođenjem zakona, Kaznene odredbe;
  • Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostepeno rješenje, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni postupak, rješenje o izmjeni prvostepenog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju;
  • Zaključak u upravnom postupku;
  • Pitanja i odgovori.

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om): Po učesniku 185,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 165,00 KM. Kotizacija uključuje (Radni materijal, elektronske modele akata, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješnom učešću na savjetovanju. Broj učesnika je ograničen. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ČETIRI učesnika.

  Program savjetovanja i obrazac za online  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba  ili upitima na E-mail: info@apke.ba  Za više informacija pozovite info telefon 033/472-317, 061/849-330. Broj učesnika je ograničen.

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE STRUČNOM SAVJETOVANJU?!

  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni zakona o upravnom postupku BiH;
  • Da bi se upoznali o ispravnom korištenju faksimila i tome sl.;
  • DA bi se upoznali sa osnovnim institutima samostalnosti u rješavanju postupaka, otvaranju pošte, signiranju zavođenju i dostavljanju iste u rad;
  • DA bi se upoznali sa pravima žalbi;
  • DA bi se upoznali sa načinima postupanja prema strankama i njihovim pravima i obavezama;
  • DA bi se upoznali sa načinima postupanja u prvostepenom i drugostepenom postupku;
  • DA bi se upoznali sa rokovima u upravnom postupku;
  • DA bi se upoznali sa postupkom dokazivanja kao što su (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
  • DA biste se upoznali sa redovnim i vanrednim pravnim lijekovima;
  • DA biste se upoznali sa načinima izvršenja rješenja i zaključaka;
  • DA biste se upoznali sa kaznenim odredbama zakona o upravnom postupku BiH;
  • DA biste praktično naučili izradu rješenja i zaključaka u skladu sa zakonima o upravnom postupku BiH.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

  1._______________________________________

  2._______________________________________

  3._______________________________________

  4._______________________________________

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

  STRUČNO SAVJETOVANJE

  O UPRAVNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  18.11.2016. godine,

   

  Svrha obuke : ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 18.11. 2016. godine,

   

  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Sarajevo, HOTEL: EUROPE Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad,  71000 Sarajevo
  Datum održavanja: 18.11. 2016. godine,

   

  DNEVNI RED OBUKE  početak 9:30 h

   

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 PAUZA UZ KAFU

    PRIJAVA NA SEMINAR